Vacancy Search

Search Jobs  

Gaelic Apprenticeship

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Ma tha sibh ag iarraidh dreuchd-beatha aig a BhBC, ma tha miann agaibh stuthan ra brosnachail a chruthachadh airson tbh, ridio no air-loidhne, no ma tha sibh airson s gum bi ur beachdan a cur ri atharrachadh cruth didseatach a BhBC, cha b urrainn dhuibh cil na b fherr a dhanamh gus sin a thoirt gu buil na tro bhith a faighinn preantasachdGidhlig aig BBC Scotland. Bidh Preantasan Gidhlig ag obair ann an diofar roinnean Gidhlig air feadh Alba tron bhliadhna, a cruthachadh stuthan tbh, ridio no air-loidhne airson iomadh sersa prgram.

Ma tha sgilean sgrobhaidh agus labhairt Gidhlig agaibh, miann airson a bhith a cruthachadh sr-stuthan, idh agaibh sa phriseas riochdachaidh agus sr idh ann an dreuchd sna meadhanan, tha am Preantasachd Gidhlig seo na chothrom air leth dhuibh.

Role Responsibility

A thuilleadh air ionnsachadh sa cholaiste, tha an sgeama fad bliadhna seo a lbhrigeadh chothroman tranaidh agus chothroman obrach ann an riochdachadh agus dreuchdan eadar-dhealaichte. Gheibh am Preantas Gidhlig cothrom obrachadh air diofar thachartasan agus phrgraman tron bhliadhna agus thig an t-elas a thid fhaighinn gu ruige teisteanas fhaighinn ann am Preantasachd Meadhanan Cruthachail agus Didsiteach, re 3 le colaiste stidhichte ann an Glaschu. Dhfhaodadh cothromanan cuideachd a bhith ann obrachadh aig companaidhean neo-eisimeileach agus aig lraich eile aig BBC Scotland.

The Ideal Candidate

Airson a bhith nad shr Phreantas Gidhlig, feumar measgachadh dhiubh seo a bhith agad:-

 • Elas air stuthan a BhBC agus air prgraman air na meadhanan air fad, le idh sa BhBC agus sa ghnomhachas san fharsaingeachd.
 • Fileantachd ann an Gidhlig, an d chuid sgrobhadh agus labhairt.
 • Sr idh a bhith a danamh agus a cruthachadh stuthan ann an digh practaigeach no tro bhith a leasachadh bheachdan.
 • A bhith pongail agus a bhith a gabhail uallach, le deagh sgilean rianachd, a bhith comasach a bhith a cur promhachasan an cill agus deagh sgilean practaigeach.
 • Elas ann a bhith a toirt promhachas nur n-obair taobh a-staigh rainneachd a bhios ag atharrachadh fad na tde.
 • Sgilean matha IT le comas a bhith ag ionnsachadh siostaman ra. Tha elas de Microsoft Office miannaichte (bidh tranadh air a thoirt seachad).
 • Comas a bhith a tuigsinn agus a cur an cill poileasaidhean Slinte agus Sbhailteachd a BhBC agus na luachan air claibh danamh phrgraman a BhBC.
 • Ag obair taobh a-staigh sgioba agus a bhith comasach faighinn air adhart le trr dhiofar dhaoine
 • Deagh sgilean ionmhais, sgrobhaidh agus conaltraidh.
 • Ln bheachdan ra comasach a bhith a faighinn fuasgladh air trioblaidean agus cinn-l snraichte a lbhrigeadh.
 • A bhith denach ionnsachadh agus a bhith comasach ine a thoirt do dhobair agus do dhionnsachadh.

Feumar a bhith dcheallach agus dealasach airson a bhith nad phreantas ln-ine fad bliadhna, a bharrachd air a bhith cruthachail agus togarrach airson greis-gnomhachais fhaighinn aig a BhBC. Chan eil sinn an dil gum bi elas no teisteanasan agad; sann unnad fhin anns a bheil idh againn!

Lean an ceangal gu h-osal airson CC co-cheangailte ri Sgeama Preantais Alba http://www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes-and-apprenticeships/production/scotland-apprenticeships-faqs

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na tha dhth airson na dreuchd, thoir sil air an dealbh-obrach gu h-osal.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.