Vacancy Search

Search Jobs  

3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Pobol Y Cwm

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydym yn chwilio am 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol profiadol ar gyfer y gyfres Pobol Y Cwm.  Pobol y Cwm yw opera sebon hynaf y BBC ac mae’n cynhyrchu 250 o benodau bob blwyddyn.

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr a'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyntaf ag Ail, i helpu ar y set neu ar leoliad a chydlynu ffilmio ar gynyrchiadau. Bydd angen i chi sicrhau y ceir adnoddau cynhyrchu sy'n addas at y diben yn unol â'r amserlen a rheoliadau.

Rôl y Trydydd Gyfarwyddwr Cynorthwyol yw bod yn bwynt cyswllt o ddydd i ddydd a sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y tîm cynhyrchu, artistiaid, a'r tîm cyhoeddus a thechnegol yn ystod ymarferion a recordio

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth gadarn am y broses gynhyrchu, canllawiau golygyddol a hawliau a gofynion cyflawni. Yr ymgeisydd llwyddiannus bydd yn helpu i gynllunio'r amserlen ffilmio yn effeithlon a sicrhau y caiff ei rhedeg yn ddi-drafferth.

Mae sgiliau trefnu, rheoli amser a’r gallu i gyd-weithio gydag eraill er mwyn datrys problemau yn hanfodol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae trwydded yrru lawn a dilys yn hanfodol hefyd.

 

This is an advert for a 3rd Assistant Director. The ability to communicate effectively through the medium of Welsh, both orally and written, is essential for this role.

Disgrifiad o'r Pecyn

1 x Cytundeb Tymor Penodol / Ymlyniad o 6 Mis

1 x Cytundeb Tymor Penodol / Ymlayniad o 4 Mis

Am y cwmni

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.