Careers

Arweinydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol - Cymru/Internal Communications & Engagement Lead - Wales

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Bydd y rôl gyffrous ac amrywiol hon yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol i Gyfarwyddwr Cynnwys a Gwasanaethau BBC Cymru, Tîm Gweithredol a thimau ledled BBC Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am yr holl gynllunio Cyfathrebu Mewnol ac Ymgysylltu, gan weithio'n uniongyrchol gydag uwch arweinwyr yng Nghymru. Disgwylir iddynt sicrhau bod diweddariadau Covid-19, strategaethau ymgysylltu, cyhoeddiadau allweddol, newyddion mewnol, cyfathrebiadau rhaglenni newid, diweddariadau gweithwyr, ymgyrchoedd a digwyddiadau mewnol yn cael eu darparu o ansawdd uchel.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd weithio'n annibynnol i ddatrys ymholiadau cymhleth, a bydd yn gyfrifol am yrru gwelliannau parhaus yn y ffordd yr ydym yn cyfathrebu â chydweithwyr yng Nghymru ac yn ymgysylltu â nhw ledled y BBC.

Role Responsibility

 • Arwain ar gwmpasu, hwyluso a chynllunio ar gyfer gweithgareddau Cyfathrebu Mewnol ac Ymgysylltu allweddol - gan weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr, BBC Cymru ac uwch arweinwyr busnes i gael cefnogaeth i ymgyrchoedd a negeseuon.
 • Gyrru a goruchwylio ymgyrchoedd cyfathrebu mewnol yn effeithiol, yn fesuradwy, yn amserol ac wedi'u teilwra, gan weithio i sicrhau'r effeithiolrwydd mwyaf a chyrhaeddiad y gynulleidfa ledled Cymru.
 • Yn berchen ar sianeli Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol allweddol ar draws negeseuon e-bost, mewnrwyd ac wyneb yn wyneb a mewnbwn i'w datblygiad.
 • Cefnogi'r tîm Arweinyddiaeth yng Nghymru i drefnu a chynllunio galwadau staff a gwebinarau ar Zoom.
 • Cefnogi'r Cyfarwyddwr a Phennaeth Cyfathrebu Mewnol ac Ymgysylltu wrth gynllunio a darparu cyhoeddiadau corfforaethol mawr, lansiadau, digwyddiadau a sianeli Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol allweddol fel Gateway, Spotlight, Cipolwg Cymru a Diweddariad Arweinydd Tîm.
 • Datblygu a rheoli perthnasoedd rhanddeiliaid dibynadwy gyda chydweithwyr Ymgysylltu Mewnol ac uwch reolwyr yng Nghymru ac ar draws y BBC.
 • Cynghori cleientiaid a rhanddeiliaid yng Nghymru ar arfer gorau cyfathrebu strategol, tueddiadau'r diwydiant, strategaethau sianel pan-BBC a rheoli rhanddeiliaid / dylanwadwyr.
 • Adeiladu a chynnal perthnasoedd rhagorol ledled y BBC - yn enwedig ar draws y Cenhedloedd eraill - a bod â'r gallu i symud ymlaen a gweithredu sawl prosiect ar yr un pryd.
 • Goruchwylio a dosbarthu'r holl ddeunyddiau ysgrifenedig i safon uchel - yn Saesneg ac yn Gymraeg - gan sicrhau bod y naws a'r negeseuon yn cyd-fynd â'r strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol gyffredinol.
 • Gan weithio gydag Ymgysylltu Mewnol Canolog a Phenaethiaid Ymgysylltu yn creu ac yn darparu cynlluniau parhad busnes ac cyfathrebu argyfwng o ansawdd uchel.
 • Alinio cynllunio Parhad Busnes â Swyddfa'r Wasg a chydweithwyr Parhad Busnes Cymru i sicrhau diogelwch staff ac amddiffyn enw da'r BBC.
 • Rheoli cymeradwyaethau priodol a chydymffurfiad â'r holl gynlluniau strategol a deunyddiau ymgyrchu ar draws grwpiau rhanddeiliaid allweddol perthnasol.
 • Cymeradwyo a chydymffurfio â deunyddiau a negeseuon ar gyfer cydweithwyr Cyfathrebu Mewnol fel y bo'n briodol, yn unol â strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Mewnol y BBC a negeseuon corfforaethol craidd y BBC, gan gyfeirio at Benaethiaid Ymgysylltu Mewnol Canolog os oes angen.
 • Ymchwilio, cynnig a darparu arloesiadau sianel ac ymgyrch yn rheolaidd sy'n cyd-fynd â Strategaeth Cyfathrebu Mewnol Canolog y BBC a dadansoddiad o anghenion ein cynulleidfa yng Nghymru.

The Ideal Candidate

Hanfodol.

 • Siaradwr Cymraeg rhugl gyda sgiliau ysgrifennu rhagorol yn y ddwy iaith.
 • Profiad profedig o ymglymiad personol wrth reoli gweithgaredd cyfathrebu neu ymgysylltu mewn sefydliad amrywiol.
 • Ehangder digonol o brofiad cyfathrebu i allu cynnig cyngor i uwch gydweithwyr yng Nghymru ac ar draws y BBC
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu effeithiol, gan gynnwys y gallu i gyflwyno cyfathrebiadau proffesiynol clir a chryno i ystod o gynulleidfaoedd yn y BBC
 • Hanes da o gynllunio a rheoli digwyddiadau.
 • Y gallu i ddadansoddi a chyd-destunoli materion cymhleth, nodi pwyntiau allweddol i fynd i’r afael â nhw a datblygu cynlluniau effeithiol, ymarferol a syml i ddatrys problemau
 • Hyder wrth ddefnyddio ystod eang o gyfryngau digidol a chymdeithasol
 • Hyder a hanes cryf o reoli perthnasoedd ag ystod eang o uwch randdeiliaid
 • Galluoedd sefydliadol rhagorol a sylw i fanylion - y gallu i flaenoriaethu.

Dymunol

Gwybodaeth a / neu brofiad o'r amgylchedd cyfryngau / darlledu.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

We’re happy to discuss flexible working.  Please indicate your choice under the flexible working question in the application.  There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to.  Flexible working will be part of the discussion at offer stage. 

 • Excellent career progression – the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
 • Unrivalled training and development opportunities – our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
 • Benefits - We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 25 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

 

 

 • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
 • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
 • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief.  We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise. 

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.