Vacancy Search

Search Jobs  

Assistant Content Producer (Digital, BBC NOW) / Cynhyrchydd Cynnwys Cynorthwyol (Digidol, BBC NOW)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

This new role is a key part of BBC NOW’s digital strategy supporting our strategic aim to bring BBC NOW to more people and more people to BBC NOW.

Mae’r rôl newydd hon yn rhan o strategaeth ddigidol Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (BBC NOW), sy’n cefnogi ein nod strategol o gyflwyno BBC NOW i fwy o bobl a denu mwy o bobl i BBC NOW.

Role Responsibility

Your responsibilities will be across a developing area of work for the orchestra, curating, commissioning and creating a range of compelling digital content to communicate the breadth of our work, and bring new audiences to orchestral music.

You’ll work across all our online platforms (website, social media, newsletters) to support our wider marketing, communications and audience development strategies, ensuring our brand is presented in a consistent, creative and engaging way, and reaches as wide a range of people as possible within Wales, the UK and internationally. You'll also work alongside colleagues across the BBC to connect with new digital developments, and creating content to feed into emerging platforms.

Bydd eich cyfrifoldebau’n cwmpasu maes gwaith sy’n datblygu ar gyfer y gerddorfa, curadu, comisiynu a chreu detholiad o gynnwys digidol diddorol i gyfleu amrywiaeth ein gwaith a denu cynulleidfaoedd newydd i gerddoriaeth gerddorfaol.

Byddwch yn gweithio ar draws pob un o’n llwyfannau ar-lein (gwefan, cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau) i gefnogi ein strategaethau datblygu cynulleidfaoedd, cyfathrebu a marchnata ehangach. Byddwch yn sicrhau bod ein brand yn cael ei gyflwyno mewn ffordd gyson, greadigol a diddorol, ac yn cyrraedd amrywiaeth mor eang â phosib o bobl yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Byddwch hefyd yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr ledled y BBC i gysylltu â datblygiadau digidol newydd, a chreu cynnwys ar gyfer llwyfannau sy’n dod i’r amlwg.

Are you the right candidate?

The successful candidate will be able to demonstrate knowledge and experience of originating and producing image and video based digital content for web and social media platforms – evidenced with links to successful pieces of content showing a talent for storytelling.

You will have a background in using video capture and editing applications including Final Cut Pro, with experience of creating quality content in short time frames, combined with expert planning and organisational skills; plus you’ll be a great communicator with the ability to network effectively.

Above all you’ll have a detailed and wide-ranging knowledge of the latest social media tools, platforms and trends, with the creative flair to bring fresh new perspectives and ideas to the team to maximise our digital impact.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos bod ganddo wybodaeth a phrofiad o ganfod a chynhyrchu cynnwys digidol sy’n seiliedig ar ddelweddau a fideos ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’r we. Bydd gennych dystiolaeth o hyn ar ffurf dolenni at ddarnau llwyddiannus o gynnwys sy’n dangos dawn am ddweud stori.

Bydd gennych gefndir mewn defnyddio rhaglenni casglu fideo a golygu gan gynnwys Final Cut Pro, a phrofiad o greu cynnwys o safon mewn fframiau amser byr. Bydd gennych hefyd sgiliau cynllunio a threfnu ardderchog; a byddwch yn gallu cyfathrebu’n dda a rhwydweithio’n effeithiol.

Yn fwy na dim, bydd gennych wybodaeth fanwl ac amrywiol am yr adnoddau, y llwyfannau a’r tueddiadau diweddaraf yng nghyswllt cyfryngau cymdeithasol, a dawn greadigol o ddod â safbwyntiau a syniadau newydd a ffres i’r tîm er mwyn sicrhau ein bod yn cael yr effaith ddigidol orau bosibl. 

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(c) Welsh language skills are desirable  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

The BBC recognises that flexible working can benefit both the employee and the BBC as it can create a range of employment opportunities to suit both changing operational needs and the needs of individuals.  We will, therefore, consider flexible working requests for this vacancy.   Please include detail of the proposed arrangement in your application.

Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. At the BBC we are committed to reflecting and representing the diversity of the UK.   

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch  cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

22 Months Fixed Term Contract (28 per week) / Cytundeb Tymor Penodol o 22 Mis (28 Awr yr wythnos)

Pay Band C / Band Talu C

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  /  Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.  /  Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.  Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.