Vacancy Search

Search Jobs  

Assistant Producer, BBC Learning / Cynhyrchydd Cynorthwyol, BBC Learning

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Learning exists to transform lives through education. That clear vision drives everything we do and we lead the overall education strategy for the BBC.

Our aims are to:

• provide every child in the UK with a personalised learning experience through BBC Bitesize – which reaches 82% of secondary students and 56% of primary students each term;

• support & inspire classroom learning with world-class, curriculum linked programming through BBC Teach and Live Lessons – which is redefining schools television for the digital age;

• address societal and educational deficits within the UK through campaigns from BBC micro:bit and BBC Radio 1’s Academy to BBC Terrific Scientific and #LoveToRead.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk. 

Nod BBC Learning yw trawsnewid bywydau drwy addysg. Mae’r weledigaeth glir honno wrth wraidd popeth a wnawn a ni sy'n arwain strategaeth addysg gyffredinol y BBC.

Ein nodau yw:

• darparu profiad dysgu wedi'i bersonoli i bob plentyn yn y DU drwy BBC Bitesize – sy'n cyrraedd 82% o fyfyrwyr uwchradd a 56% o fyfyrwyr cynradd bob tymor;

• cefnogi ac ysbrydoli dulliau dysgu yn yr ystafell ddosbarth gyda rhaglenni o’r radd flaenaf, yn gysylltiedig â’r cwricwlwm drwy BBC Teach a Live Lessons – sy'n ailddiffinio teledu ysgolion ar gyfer yr oes ddigidol;

• mynd i’r afael â’r diffygion cymdeithasol ac addysgol yn y DU drwy ymgyrchoedd gan BBC micro:bit ac Academi BBC Radio 1 i BBC Terrific Scientific a #LoveToRead

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

Role Responsibility

We are looking for a dynamic Assistant Producer to be embedded with the BBC in the region for a BBC Learning initiative. This role will ensure that this initiative makes a big impact within the region. You’ll use fantastic local knowledge to generate amazing contacts and relationships with partners and young people. We need you to create the buzz, drive interest and footfall, and promote the event extensively in the local area to ensure we reach the widest possible target audience.

Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Cynorthwyol deinamig i weithio gyda’r BBC yn y rhanbarth ar fenter ar gyfer BBC Learning. Bydd y rôl hon yn sicrhau bod y fenter hon yn cael effaith fawr ar y rhanbarth. Byddwch yn defnyddio gwybodaeth leol ragorol i feithrin cysylltiadau a pherthnasoedd anhygoel â phartneriaid a phobl ifanc. Mae angen i chi greu cynnwrf, annog diddordeb ac ymwelwyr, a hyrwyddo’r digwyddiad yn eang yn yr ardal leol er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y gynulleidfa darged fwyaf eang â phosib

Are you the right candidate?

We need an enthusiastic self-starter who thrives working on their own initiative, but with the ability to be a team-player when required. You’ll have organised and scheduled projects to deliver on time and within budget, remaining calm, organised and focused under pressure. You’ll have excellent influencing, persuading and problem solving skills when dealing with internal and external partners, and will be able to effortlessly build productive relationships with a range of diverse stakeholders.

Please note that the attached job description for this role is split into two parts:

1) A description of the general responsibilities, skills and experience required of an Assistant Producer;
2) A description of the responsibilities, skills and experience specific to this role.

Please refer to the whole document when preparing your application.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n frwdfrydig ac yn llawn hunan-gymhelliant. Dylech fod wrth eich bodd yn gweithio ar eich menter eich hun, gan weithio fel rhan o dîm pan fo angen. Byddwch wedi trefnu ac amserlennu prosiectau i’w cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb, gan ganolbwyntio, bod yn drefnus a pheidio â chynhyrfu o dan bwysau.  Bydd gennych chi sgiliau dylanwadu, perswadio a datrys problemau rhagorol wrth ddelio â phartneriaid mewnol ac allanol, a byddwch yn gallu meithrin perthnasoedd cynhyrchiol yn ddiymdrech gydag amrywiaeth o randdeiliaid gwahanol.

Dylech nodi bod y disgrifiad swydd atodedig ar gyfer y rôl hon wedi’i rannu’n ddwy ran:

1) Disgrifiad o’r cyfrifoldebau, sgiliau a phrofiad cyffredinol sy’n ofynnol ar gyfer Cynhyrchydd Cynorthwyol;
2) Disgrifiad o’r cyfrifoldebau, sgiliau a phrofiad sy’n benodol i’r rôl hon.

Dylech gyfeirio at y ddogfen gyfan wrth baratoi eich cais.

 

Package Description

Fixed Term Contract/Attachment based in Swansea / Ymlyniad/Contract Tymor Penodol wedi'i leoli yn Abertawe.

Contract February - 31st May 2018 Contract: Chwefror - 31 Mai 2018

Current grade: 7 / Graddfa bresennol: 7

Proposed band: C / Band arfaethedig: C

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  /  Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.  /  Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.  Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.