Vacancy Search

Search Jobs  

Assistant Script Editor / Golygydd Sgript Cynorthwyol (Doctor Who)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios make some of the most original, diverse and highly acclaimed television including Doctor Who, Casualty and Pobol y Cwm.  You will be joining Doctor Who at our purpose built studios in Roath Lock, Cardiff Bay.

The Assistant Script Editor reports to the Series Script Editor and Script Editor to provide editorial, administrative and research support to the team, and is line-managed by the Co-Executive Producer

Mae BBC Studios yn creu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch, gan gynnwys Doctor Who, Casualty a Pobol y Cwm.  Byddwch yn ymuno â Doctor Who yn ein stiwdios pwrpasol ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Mae’r Golygydd Sgriptiau Cynorthwyol yn atebol i Olygydd Sgriptiau’r Gyfres a’r Golygydd Sgriptiau gan ddarparu cymorth golygyddol, gweinyddol a chymorth ymchwil i’r tîm. Y Cyd-Uwch Gynhyrchydd fydd ei reolwr llinell.

Role Responsibility

You will provide diary and schedule management, editorial, administrative and research support to the Script Team and Co-Executive Producer and ensure the smooth running of the Script Department.  You will also facilitate communication between this department and all others.

You'll assess all scripts in order to ensure the continuity of storylines and the consistency of established characters. You will alert Script Editors and Writers to any difficulties or inconsistencies that arise from research and suggest possible alternative ideas where research suggests that the original idea is no longer viable.

You will ensure that draft scripts are checked for inaccuracies and advise Script Editors/Writers accordingly.  You will assist the Script Editors in ensuring that all negative checks (e.g. brand names) are completed and that all reasonable action has been taken to avoid copyright infringement, libel and defamation.  You will undertake all necessary admin tasks including maintaining databases, billings and synopses.


You will assist with the delivery of commissioned scripts, ensuring that they are of the required standard, conform to the editorial brief and are available for use at the appropriate time.  You will also be required to assist the department on script related matters associated with the production and help ensure smooth communication between the Script Department and Production. 

Byddwch yn rheoli’r dyddiadur a’r amserlen, yn darparu cymorth golygyddol, gweinyddol a chymorth ymchwil i’r Tîm Sgriptio a’r Cyd-Uwch Gynhyrchydd, ac yn sicrhau bod yr Adran Sgriptio’n rhedeg yn ddidrafferth.  Byddwch hefyd yn hwyluso cyfathrebu rhwng yr adran hon a phob adran arall.

Byddwch yn asesu pob sgript er mwyn sicrhau parhad llinellau storïol a chysondeb cymeriadau sydd wedi'i sefydlu. Byddwch yn tynnu sylw Awduron a Golygyddion Sgriptiau at unrhyw anawsterau neu anghysondebau sy’n codi o ganlyniad i ymchwil o’r fath, ac yn awgrymu syniadau gwahanol posibl pan fydd yr ymchwil yn awgrymu nad yw’r syniad gwreiddiol yn ymarferol mwyach.

Byddwch yn sicrhau bod sgriptiau drafft yn cael eu gwirio i sicrhau cywirdeb, ac yn rhoi cyngor i Olygyddion Sgriptiau/Awduron yn unol â hynny.  Byddwch yn cynorthwyo’r Golygyddion Sgriptiau i sicrhau y caiff yr holl wiriadau negyddol (e.e. enwau brand) eu cwblhau ac y cymerwyd pob cam rhesymol i osgoi torri hawlfraint, enllib a difenwi.  Byddwch yn ymgymryd â phob tasg weinyddol angenrheidiol gan gynnwys cynnal cronfeydd data, disgrifiadau a chrynodebau.


Byddwch yn cynorthwyo gyda chyflwyno sgriptiau wedi’u comisiynu gan sicrhau eu bod o’r safon ofynnol, yn cydymffurfio â’r briff golygyddol ac ar gael i'w defnyddio ar yr amser priodol.  Bydd hefyd gofyn i chi gynorthwyo’r adran ar faterion yn ymwneud â sgriptiau cysylltiedig â’r cynhyrchiad, a chynorthwyo i sicrhau cyfathrebu rhwydd rhwng yr Adran Sgriptio a’r Cynhyrchiad. 

Are you the right candidate?

The ideal candidate will have a demonstrable interest in TV drama and experience working with scripts and writers. You will be a confident Researcher, with research experience and evidence of an inventive, rigorous and pro-active approach to research. Sound editorial judgement and sensitivity, both verbally and on paper is also essential for this role.  You will also need the ability to interpret editorial intentions and to contribute to the generation of ideas and the resolution of script problems.  Drama production can involve long and unpredictable work patterns and pressure to meet tight schedules and the post-holder will need to have a flexible approach to their working day.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb amlwg mewn drama deledu a phrofiad o weithio gyda sgriptiau ac awduron. Byddwch yn ymchwilydd hyderus gyda phrofiad o ymchwilio, a thystiolaeth o ddull dyfeisgar, trylwyr a rhagweithiol ar gyfer ymchwilio. Mae barn olygyddol gadarn a sensitifrwydd, ar lafar ac ar bapur, hefyd yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Bydd angen y gallu i ddehongli bwriadau golygyddol arnoch, yn ogystal â’r gallu i gyfrannu at greu syniadau a datrys problemau sy’n gysylltiedig â sgriptiau. Gall cynhyrchu drama olygu patrymau gwaith hir ac annisgwyl, a phwysau i gadw at amserlenni tyn, a bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn hyblyg o ran ei ddiwrnod gwaith.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Proposed Band B (Grade 5) / Band Arfaethedig B (Gradd 5)

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC. 

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.