Vacancy Search

Search Jobs  

BBC Wales Documentary New Directors Initiative / Menter Cyfarwyddwyr Newydd Rhaglenni Ddogfen BBC Cymru Wales

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

We are seeking talented up-and-coming documentary directors for a brand new scheme that is the first of its kind for BBC Wales. Four new directors will be given the opportunity to produce and direct their first long-form documentary for BBC Wales. They will also be given special access to a series of masterclasses and mentoring by leading figures in the documentary field.

Rydym yn chwilio am gyfarwyddwyr rhaglenni dogfen talentog ac addawol ar gyfer cynllun newydd sbon a fydd y cynllun cyntaf oi fath i BBC Cymru Wales. Bydd pedwar cyfarwyddwr newydd yn cael cyfle i gynhyrchu a chyfarwyddo eu rhaglenni dogfen ffurf hir cyntaf ar gyfer BBC Cymru. Byddant hefyd yn cael mynediad arbennig at gyfres o ddosbarthiadau meistr a sesiynau mentora gan bobl flaenllaw ym maes rhaglenni dogfen.

Role Responsibility

The four successful directors will each make a film of at least 30 minutes for BBC One Wales. For the duration of the project, they will be housed at either a leading production company or their home company/department where appropriate. The production company/department will oversee the development, filming and post-production of the idea. Candidates will be given extra exec and commissioning support throughout to ensure they can deliver a high quality film and gain invaluable skills and experience for their future career.

Please note that the four positions will be based in Wales. The length of the contract will depend on the length of the production which could be between three to five months. The initiative is funded for the duration of the project and is not a permanent role.

Bydd y pedwar cyfarwyddwr llwyddiannus yn creu ffilm yn para 30 munud neu fwy ar gyfer BBC One Wales. Dros gyfnod y prosiect, byddant yn gweithio naill ai mewn cwmni cynhyrchu blaenllaw neu yn eu hadran/cwmni cartref pan fo hynnyn briodol. Bydd yr adran/cwmni cynhyrchu yn goruchwylior gwaith o ddatblygu, ffilmio ac l-gynhyrchur syniad. Bydd yr ymgeiswyr yn cael cymorth comisiynu a chymorth gweithredol ychwanegol drwy gydol y cyfnod er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyflawni ffilm o ansawdd uchel a chael sgiliau a phrofiad amhrisiadwy ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.

Sylwch y bydd y pedair swydd yng Nghymru. Bydd hyd y contract yn dibynnu ar hyd y cynhyrchiad, a gallai hynny fod rhwng tri a phum mis. Caiff y fenter ei hariannu dros gyfnod y prosiect ac nid ywn swydd barhaol.

The Ideal Candidate

All applicants must provide a CV that demonstrates you have the following:

Experience of directing for broadcast and evidence that you have experience of editing content and directing an editor in an editing suite to deliver a short or long-form content for a completed programme.

Or you will have qualified from a Film School/University/College and have evidence of your MA or post-graduate qualification.

You have not been credited as the single director or producer/director of a documentary of 30 minutes or longer that has been broadcast on any main UK terrestrial channel.

Note: You will still be considered if you have a producer/director credit on a series or if you have produced or edit produced a documentary for broadcast but have not combined the producer/director role.

As well as a CV, youll be asked for the following as part of your application:

A description of why youre keen to gain a place on the BBC Wales New Documentary Directors Initiative. (Max 250 words)

A summary of your relevant skills and experience (e.g. edit producing, directing on a series or short form/inserts) (Max 200 words)

An outline of your current knowledge of Wales and your thoughts on the Welsh stories you would love to see told in fresh ways.

One idea for a documentary that you would love to make (Please note: This may or may not be the documentary you would go on to make if successful.) You can send a written pitch (max 350 words) or provide a visual taster for your idea.

Mae'n rhaid ir holl ymgeiswyr gyflwyno CV syn dangos eu bod yn meddu ar y canlynol:

Profiad o gyfarwyddo ar gyfer darlledu a thystiolaeth bod gennych brofiad o olygu cynnwys a chyfarwyddo golygydd mewn ystafell olygu er mwyn darparu cynnwys ffurf hir neu ffurf fer i greu rhaglen orffenedig.

Neu, byddwch wedi cymhwyso o Ysgol Ffilm/Prifysgol/Coleg ac yn gallu dangos tystiolaeth och MA neu'ch cymhwyster l-raddedig.

Nid ydych wedi cael eich cydnabod fel cyfarwyddwr neu gynhyrchydd/cyfarwyddwr unigol ar raglen ddogfen yn para 30 munud neu fwy sydd wedi cael ei darlledu ar unrhyw un o brif sianeli daearol y DU.

Nodwch: Byddwch yn dal i gael eich ystyried os ydych wedi cael eich cydnabod fel cynhyrchydd/cyfarwyddwr ar gyfres, neu os ydych wedi bod yn gynhyrchydd neun gynhyrchydd golygyddol ar raglen ddogfen ar gyfer ei darlledu, ond nad ydych wedi cyfuno rl y cynhyrchydd/cyfarwyddwr.

Yn ogystal CV, bydd gofyn i chi gyflwynor canlynol fel rhan och cais:

Disgrifiad yn nodi pam eich bod yn awyddus i gael lle ar Fenter Cyfarwyddwyr Rhaglenni Dogfen Newydd BBC Cymru. (Dim mwy na 250 gair)

Crynodeb och profiad a'ch sgiliau perthnasol (ee cynhyrchu golygyddol, cyfarwyddo ar gyfres neu glipiau/eitemau byr) (Dim mwy na 200 gair)

Amlinelliad o'r wybodaeth gyfoes sydd gennych am Gymru ar syniadau sydd gennych yngln r straeon Cymreig fyddech chin hoffi eu gweld yn cael eu dweud mewn ffyrdd newydd.

Un syniad ar gyfer rhaglen ddogfen y byddech chi wrth eich bodd yn ei gwneud (Nodwch: Os byddwch yn llwyddiannus, gallech ddefnyddior syniad hwn ar gyfer y rhaglen ddogfen.) Gallwch anfon cyflwyniad ysgrifenedig (dim mwy na 350 gair) neu gyflwyno blas gweledol och syniad.

About the Company

We dont focus simply on what we do we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below. Youll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Therefore, successful applicants may need to be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

Maer BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wediu tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar l ymuno 'r BBC.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.