Vacancy Search

Search Jobs  

C19 BBC Wales New Documentary Directors' Initiative / BBC Cymru Menter Cyfarwyddwr Rhaglen Ddogfen Newydd 2019

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Cymru Wales is looking for the next generation of documentary film makers.  Four candidates will be given the opportunity to produce and direct their first long-form documentary for BBC One Wales. 

Mae BBC Cymru Wales yn chwilio am y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilmiau dogfen.  Bydd pedwar ymgeisydd yn cael cyfle i gynhyrchu a chyfarwyddo eu ffilmiau dogfen ffurf hir cyntaf ar gyfer BBC One Wales. 

Role Responsibility

Successful applicants will be housed for the duration of the project at either a leading production company, or their home company/department where appropriate, who will oversee the development, filming and post production of the idea. Please note that the initiative is funded for the duration of the project and this is not a staff role at the BBC.  Positions will be based in Wales.

The length of the contract will be dependent on the length of the production which could be anything from three to five months.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio drwy gydol y prosiect naill ai gyda chwmni cynhyrchu blaenllaw, neu eu cwmni/adran gartref os yw hynny’n briodol, a fydd yn goruchwylio datblygiad y syniad a’r gwaith o’i ffilmio a’r ôl-gynhyrchu. Sylwer bod y fenter yn cael ei chyllido am hyd y prosiect ac nad yw hon yn rôl fel aelod o staff y BBC.  Bydd y swyddi wedi’u lleoli yng Nghymru.

Bydd hyd y contract yn dibynnu ar hyd y cynhyrchiad, a gallai hynny fod rhwng tri a phum mis.

Are you the right candidate?

All Applications must provide a CV that demonstrates that you have the following experience:

  1. You must have demonstrable evidence that you have experience of directing and editing content for broadcast.  Or you may have qualified (and be able to evidence your qualification – MA or post graduate) from a Film School / University / College.
  2. You have not been credited as the single director or producer/director of a documentary of 30 minutes or longer that has been broadcast on any main UK terrestrial channel.

NB.  Candidates who have Produced, or Edit Produced a documentary, but have not combined the Producer/Director role will be considered.

Ai chi yw'r ymgeisydd gorau?

Mae'n rhaid i’r holl ymgeiswyr gyflwyno CV sy’n dangos bod ganddynt y profiad canlynol:

  1. Rhaid i chi ddangos tystiolaeth glir bod gennych chi brofiad o gyfarwyddo a golygu cynnwys ar gyfer ei ddarlledu.  Neu efallai eich bod wedi cymhwyso (ac yn gallu dangos tystiolaeth o’ch cymhwyster – MA neu ôl-radd) o Ysgol / Prifysgol / Coleg Ffilmiau.
  2. Nid ydych wedi cael eich cydnabod fel cyfarwyddwr neu gynhyrchydd/cyfarwyddwr unigol ar raglen ddogfen yn para 30 munud neu fwy sydd wedi cael ei darlledu ar unrhyw un o brif sianeli daearol y DU.

D.S.  Bydd ymgeiswyr sydd wedi Cynhyrchu, neu Olygu Gynhyrchu, rhaglen ddogfen, ond heb gyfuno rôl Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr, yn cael eu hystyried.

 

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(d) Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief.  We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise. 

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.