Vacancy Search

Search Jobs  

Broadcast Assistant / Cynorthwy-ydd Darlledu

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Wales’ News & Current Affairs department is responsible for all news and current affairs programmes on Radio Wales, Radio Cymru, BBC1&2 Wales and the BBC News Online Services from Wales while the department also provides S4C with its news service and alot of its current affairs output. These programmes are produced daily from early morning to late at night, therefore, the successful candidate will be expected to work flexible and unpredictable shifts.

​Mae adran Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru yn gyfrifol am yr holl raglenni newyddion a materion cyfoes ar Radio Wales, Radio Cymru, BBC1 Wales a BBC 2 Wales a Gwasanaethau BBC News Online o Gymru, ac mae hefyd yn darparu gwasanaeth newyddion S4C a llawer o'i hallbwn materion cyfoes. Caiff y rhaglenni hyn eu cynhyrchu'n ddyddiol, gan ddechrau'n gynnar yn y bore tan yn hwyr y nos, felly, bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio sifftiau hyblyg ac annisgwyl.

Role Responsibility

By working within our News team as part of a production pool including directors and production co-ordinators, the Broadcast Assistant will provide comprehensive administrative and production support to Editors, Producers and Directors for all aspects of programme production and work across a range of radio and television programmes in a flexible manner.

The range of work includes administrative and music reporting duties, studio support, simple technical operations, basic research and multi-media support.

Gan weithio o fewn ein tîm Newyddion fel rhan o gronfa gynhyrchu o gyfarwyddwyr a chydlynwyr cynhyrchu, bydd Cynorthwywyr Darlledu yn rhoi cymorth gweinyddol a chymorth cynhyrchu cynhwysfawr i Olygyddion, Cynhyrchwyr a Chyfarwyddwyr ym mhob agwedd ar gynhyrchu rhaglenni ac yn gweithio ar draws amrywiaeth o raglenni radio a theledu mewn modd hyblyg.

Mae'r amrywiaeth o waith yn cynnwys dyletswyddau gweinyddol a pharatoi cofnodion cerddoriaeth, cymorth stiwdio, gweithrediadau technegol syml, gwaith ymchwil sylfaenol a chymorth aml-gyfrwng.

Are you the right candidate?

To be successful in this role you will have strong planning and organisational skills. You will also be a strong team player and have proven experience within a support role, ideally within a newsroom environment. Given the dynamic and fast paced nature of news you will also be able to demonstrate resilience and a keen interest in news and current affairs.

You will need the ability to use operational and administrative systems and demonstrate a good knowledge of radio and television production techniques. You will also need to be competent at using technical equipment used in radio and television production and have an aptitude for operation of equipment under transmission pressures. Good team working and interpersonal skills are essential.

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon byddwch yn meddu ar sgiliau cynllunio a threfnu cryf. Byddwch hefyd yn gallu gweithio'n dda fel rhan o dîm a bydd gennych brofiad o weithio mewn rôl gynorthwyol, yn ddelfrydol o fewn amgylchedd ystafell newyddion. O gofio natur ddynamig a chyflym newyddion, byddwch hefyd yn gallu dangos gwydnwch a diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes.

Bydd angen i chi allu defnyddio systemau gweithredol a gweinyddol ac arddangos dealltwriaeth dda o dechnegau cynhyrchu radio a theledu. Bydd angen i chi hefyd allu defnyddio'r offer technegol a ddefnyddir i gynhyrchu deunydd radio a theledu a gweithredu offer dan bwysau darlledu. Mae sgiliau gweithio mewn tîm a rhyngbersonol da yn hanfodol.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(d) Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

CPF Grade 3 – Proposed Band B

Fframwaith Llwybr Gyrfa (CPF) Gradd 3 – Band Cynnig B

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  /  Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.  /  Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.  Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.