Careers

Broadcast Journalist / Newyddiadurwr Darlledu

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Wales Today is BBC Wales’ flagship TV news programme.  It broadcasts seven days a week and has a reputation of driving the news agenda in Wales in a challenging, insightful and creative way.  The programmes provides a vital service to the Welsh audience by reporting on the main stories of the day but also in reflecting and challenging social, economic and political developments across the country.  The programme also has an important role in marking significant cultural and sporting events.

Wales Today yw prif raglen newyddion teledu BBC Wales.  Mae'n darlledu saith diwrnod yr wythnos ac mae ganddi enw da am lywio'r agenda newyddion yng Nghymru mewn ffordd heriol, greadigol a threiddgar.  Mae'r rhaglen yn darparu gwasanaeth hanfodol i'r gynulleidfa yng Nghymru drwy ohebu ar brif straeon y dydd ond hefyd drwy adlewyrchu a herio datblygiadau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol ledled y wlad.  Mae gan y rhaglen rôl bwysig hefyd o ran tynnu sylw at ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon pwysig.

Role Responsibility

Broadcast Journalists are the foundation of Wales Today and fulfil a wide range of roles.  You will be expected to write high quality news scripts, produce bulletins and assist reporters and correspondents in producing items.  Broadcast Journalists are also expected to generate original stories and programme ideas too.  There will be reporting and presentation opportunities.  You will need to learn camera and editing skills.  Broadcast Journalists work a variety of shifts, including evenings, lates and weekends.  They are also required to change shifts at short notice.

Bydd Pennaeth Datblygu Rhaglenni Nodwedd a Dydd yn gyfrifol am arwain tîm datblygu bach. Newyddiadurwyr Darlledu yw sylfaen Wales Today ac maent yn cyflawni ystod eang o rolau.  Disgwylir i chi ysgrifennu sgriptiau newyddion o ansawdd uchel, cynhyrchu bwletinau a helpu gohebwyr i gynhyrchu eitemau.  Disgwylir i Newyddiadurwyr Darlledu greu straeon a syniadau ar gyfer rhaglenni gwreiddiol hefyd. Bydd cyfleoedd i ohebu a chyflwyno.  Disgwylir hefyd i chi ddysgu sgiliau camera a sgiliau golygu.

Are you the right candidate?

We are looking for a journalist with strong editorial judgement and a thorough understanding of Wales and Welsh Affairs.  You should have experience of broadcasting live and reporting – preferably on TV.  You must be able to work enthusiastically, quickly and accurately under pressure.  An understanding of the Wales Today audience is a must for this position and the successful candidate will be able to demonstrate direct experience of issues affecting diverse communities in Wales.

Rydym yn chwilio am newyddiadurwr sydd â barn olygyddol gadarn a dealltwriaeth drylwyr o Gymru a Materion Cymreig.  Dylech feddu ar brofiad o ddarlledu a gohebu'n fyw - ar deledu, yn ddelfrydol. Rhaid i chi allu gweithio'n frwdfrydig, yn gyflym ac yn gywir dan bwysau.  Mae dealltwriaeth o gynulleidfa Wales Today yn hollbwysig ar gyfer y swydd hon a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos bod ganddo/ganddi brofiad uniongyrchol o'r materion sy'n effeithio ar gymunedau amrywiol yng Nghymru.

Package Description

12 month Fixed Term Contract / Attachment

Cytundeb Tymor Penodol / Ymlyniad o 12 mis

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthodd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.