Careers

Business Coordinator

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The Business Co-ordinator plays an important role in assisting the Director of Production Operations with all existing and future activities in the iconic Roath Lock Studios in Cardiff Bay. The role supports the Director of Production Operations in the effective planning and delivery of all activity. The Business Co-ordinator also liaises with all departments and other stakeholders and assists in the creation and delivery of effective internal communications. The Business Co-ordinator will work closely with all Productions in Roath Lock to ensure plans and projects are coordinated, communicated and delivered according to agreed priorities and timetable. Their role will be to assist in the smooth running of a creative and dynamic base at Roath Lock. The post holder will be expected to organise and plan a demanding workload and manage conflicting priorities with minimal supervision to deliver within tight deadlines. This role is based in Cardiff, but will involve occasional travel to other BBC locations.

Mae’r Cydlynydd Busnes yn chwarae rhan bwysig wrth gynorthwyo’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynhyrchu gyda holl weithgareddau’r presennol a’r dyfodol yn stiwdios eiconig Porth y Rhath ym Mae Caerdydd. Mae’r rôl yn cefnogi’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynhyrchu i gynllunio a chyflawni’r holl weithgareddau yn effeithiol. Mae'r Cydlynydd Busnes hefyd yn cydlynu â'r holl adrannau a rhanddeiliaid eraill ac yn cynorthwyo i greu a darparu deunydd cyfathrebu mewnol effeithiol.

Bydd y Cydlynydd Busnes yn gweithio’n agos gyda holl Gynyrchiadau Porth y Rhath i sicrhau bod cynlluniau a phrosiectau yn cael eu cydlynu, eu cyfathrebu a'u cyflawni yn unol â blaenoriaethau ac amserlen y cytunwyd arnynt. Eu rôl fydd cynorthwyo i sicrhau bod canolfan greadigol a deinamig Porth y Rhath yn rhedeg yn llyfn. Bydd disgwyl i’r sawl a benodir drefnu a chynllunio llwyth gwaith trwm a rheoli blaenoriaethau gwrthgyferbyniol heb lawer o oruchwyliaeth ac o fewn terfynau amser tynn. Mae'r rôl hon wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, ond bydd yn cynnwys teithio i leoliadau eraill y BBC o dro i dro.

Role Responsibility

 • To assist the Director of Production Operations with the running of BBC Studios in Wales, liaising with key stakeholders, external providers, producers, productions and talent.
 • To lead on the development, production and communication of a far-reaching range of projects, activities and events.
 • To plan and co-ordinate a busy timetable of productions in BBC Studios in Wales led by the Director of Production Operations
 • To create and support opportunities to engage with staff; including arranging the content and logistics of events, meetings and drop-ins.
 • To assist with the generation and implementation of effective communications, reflecting key messages, targeting the appropriate audiences and liaising with staff at all levels.
 • To help come up with fresh solutions and innovative ideas to engage with staff and external stakeholders.
 • Provide advisory and operational support to the Director of Production Operations as appropriate.
 • Cynorthwyo’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynhyrchu i redeg BBC Studios yng Nghymru, cydlynu â rhanddeiliaid allweddol, darparwyr allanol, cynhyrchwyr, cynyrchiadau a thalent.
 • Arwain ar ddatblygu, cynhyrchu a chyfathrebu amrywiaeth pellgyrhaeddol o brosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau.
 • Cynllunio a chydlynu amserlen brysur o gynyrchiadau BBC Studios yng Nghymru o dan arweiniad y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynhyrchu. 
 • Creu a chefnogi cyfleoedd i ymgysylltu â staff; gan gynnwys trefnu cynnwys a logisteg digwyddiadau, cyfarfodydd a sesiynau galw heibio.
 • Cynorthwyo i gynhyrchu a gweithredu deunydd cyfathrebu effeithiol, drwy adlewyrchu negeseuon allweddol, targedu'r cynulleidfaoedd priodol a chydlynu â staff ar bob lefel.
 • Helpu i gynnig atebion ffres a syniadau arloesol i ymgysylltu â staff a rhanddeiliaid allanol.
 • Darparu cefnogaeth gynghorol a gweithredol i'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynhyrchu lle bo’n briodol.

The Ideal Candidate

 • Project management - Good organisational and problem-solving skills with the ability to manage a heavy workload, tight deadlines and conflicting demands.
 • Production knowledge – an in-depth knowledge of different productions and working with crews.
 • Demonstrable experience of organising presentations and events and relevant filming.
 • Demonstrable experience of performing a coordinating role within a project or production team.
 • Excellent collaborative skills and diplomacy, including working with internal and external stakeholders.
 • Excellent communicator (verbal, written & listening) who is able to maintain critical thinking.
 • Familiarity with writing for different audiences and media. A good working knowledge of social media and knowledge of broader media, communications and PR activities.
 • IT skills – knowledge of Microsoft Office suite (in particular Excel for database management and PowerPoint for presentation creation).
 • Knowledge and sensitivity to BBC Studios policy and editorial issues.
 • A meticulous eye for detail. 
 • Prepared to work flexibly in a pressured working environment
 • Able to maintain confidentiality
 • Rheoli prosiectau - Sgiliau trefnu a datrys problemau da gyda'r gallu i reoli llwyth gwaith trwm, amserlenni tynn a gofynion gwrthgyferbyniol.
 • Gwybodaeth am gynyrchiadau – gwybodaeth drylwyr am gynyrchiadau gwahanol a gweithio gyda chriwiau.
 • Profiad amlwg o drefnu cyflwyniadau a digwyddiadau a ffilmio perthnasol.
 • Profiad amlwg o gyflawni rôl gydlynu o fewn prosiect neu dîm cynhyrchu.
 • Sgiliau cydweithio a diplomyddiaeth gwych, gan gynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 • Cyfathrebu’n wych (ar lafar, yn ysgrifenedig ac wrth wrando) gyda’r gallu i gynnal meddwl beirniadol.
 • Yn gyfarwydd ag ysgrifennu ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a chyfryngau. Gwybodaeth ymarferol dda o gyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth ehangach am y cyfryngau, cyfathrebu a gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus.
 • Sgiliau TG – gwybodaeth am Microsoft Office (yn enwedig Excel ar gyfer rheoli cronfeydd data a PowerPoint i greu cyflwyniadau).
 • Gwybodaeth a bod yn sensitif o faterion polisi a golygyddol BBC Studios
 • Llygad craff am y manylion lleiaf.
 • Yn barod i weithio’n hyblyg mewn amgylchedd gwaith prysur.
 • Gallu cynnal cyfrinachedd.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

We’re happy to discuss flexible working.  Please indicate your choice under the flexible working question in the application.  There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to.  Flexible working will be part of the discussion at offer stage. 

 • Excellent career progression – the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
 • Unrivalled training and development opportunities – our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
 • Benefits - We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 25 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

 • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
 • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
 • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to having a diverse range of skills, experience and talent working on our programmes, and as such we’re keen for applicants from underrepresented groups to apply, which include those with a disability, those from ethnic minorities, lower socio economic groups, LGBTQ+ community and different backgrounds to ensure we are representative of all.  

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gael ystod amrywiol o sgiliau, profiad a thalent yn gweithio ar ein rhaglenni, felly rydym yn awyddus i ymgeiswyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol wneud cais, sy'n cynnwys y rheini ag anabledd, lleiafrifoedd ethnig, grwpiau economaidd-gymdeithasol is, y gymuned LGBTQ+ a chefndiroedd gwahanol i sicrhau ein bod yn gynrychioliadol o bawb.

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.