Vacancy Search

Search Jobs  

Content Producer / Cynhyrchydd Cynnwys, Doctor Who Digital

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The Network Digital Drama team create original digital content to support a range of priority dramas across the BBC. Examples of just a few of the dramas we produce content for include, Peaky Blinders, Poldark, Luther, Line of Duty and Doctor Who. The team is based in BBC Wales in Cardiff and works very closely with BBC Studios, BBC One and social teams across the BBC and with independent drama production companies. The team produces a diverse range of content including behind-the-scenes and scripted video content, animated graphics, social media campaigns and innovation projects such as games, bots, augmented and virtual reality projects. This is an exciting opportunity to be part of a dynamic team producing award-winning digital content for a high-profile global drama brand.

 

Mae tîm Drama Network Digital yn creu cynnwys digidol gwreiddiol i gefnogi amryw o ddramâu sydd â blaenoriaeth ledled y BBC. Ymysg rhai o'r dramâu rydym yn creu cynnwys ar eu cyfer mae Peaky Blinders, Poldark, Luther, Line of Duty a Doctor Who. Mae'r tîm wedi ei leoli yn BBC Cymru Wales yng Nghaerdydd, ac mae’n cydweithio’n agos iawn â BBC Studios, BBC One a thimau cymdeithasol ar draws y BBC a hefyd â chwmnïau cynhyrchu dramâu annibynnol. Ymysg yr amrywiaeth eang o gynnwys y mae'r tîm yn ei gynhyrchu mae cynnwys fideo wedi’i sgriptio a chynnwys y tu-ôl-i'r-llen, graffigau wedi’u hanimeiddio, ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol a phrosiectau arloesi fel gemau, ‘botiaid’ a phrosiectau realiti estynedig a rhithwir. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm deinamig sy'n cynhyrchu cynnwys digidol sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer brand drama byd-eang sydd â phroffil uchel.

Role Responsibility

 • Managing the content requirements from across the franchise and delivering creative for BBC Studios (and broadcast partners) and BBC One.
 • Working with key talent and stakeholders to generate innovative ideas for content that engages young audiences both within the UK and globally.
 • Devise briefs for the Doctor Who video team to shoot while in production.
 • Manage the production of original graphics, both stills and animated for social platforms that can work on a global platform.
 • Ensure the digital content plan is delivered.

 

 

 • Rheoli’r gofynion cynnwys ar draws y fasnachfraint a darparu cynnwys creadigol ar gyfer BBC Studios (a phartneriaid darlledu) a BBC One.
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid a thalent allweddol i greu syniadau arloesol ar gyfer cynnwys sy’n ennyn diddordeb pobl ifanc yn y DU ac ar draws y byd.
 • Dyfeisio briffiau i’w ffilmio gan dîm fideo Doctor Who yn ystod y cynhyrchu.
 • Rheoli’r gwaith o gynhyrchu graffigau gwreiddiol, lluniau llonydd ac animeiddiadau ar gyfer llwyfannau cymdeithasol a all weithio ar lwyfan byd-eang.
 • Sicrhau bod y cynllun cynnwys digidol yn cael ei gyflawni.

Are you the right candidate?

 • Experienced in directing, self-shooting and editing short form video content for social media platforms and creating original graphics (both stills and animated). Should be confident when using Adobe Photoshop, After Effects and Premiere Pro software.
 • Has worked as part of a social or digital production team and is experienced in originating innovative short form content.
 • Has experience of developing content for global communication strategies.
 • Has experience of managing high profile content under tight deadlines.
 • Has experience of digital content plans that have engaged youth audiences.
 • Has experience of the day-to-day management of junior members of a team and overseeing a production cycle.
 • Has experience of community management, optimising content, and composing excellent, editorially sound copy for social media posts.
 • Is passionate about social media especially youth focussed content and has a good awareness of the wider industry landscape and trends.

 

 • Profiad o gyfarwyddo, o wneud eich gwaith ffilmio eich hun ac o olygu cynnwys fideo byr ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ac o greu graffigau gwreiddiol (llonydd ac wedi’u hanimeiddio). Dylid bod yn hyderus wrth ddefnyddio meddalwedd Adobe Photoshop, After Effects a Premiere Pro.
 • Wedi gweithio fel rhan o dîm cynhyrchu digidol neu gymdeithasol, ac yn meddu ar brofiad o greu cynnwys byr arloesol.
 • Profiad o ddatblygu cynnwys ar gyfer strategaethau cyfathrebu byd-eang.
 • Profiad o reoli cynnwys proffil uchel dan amserlenni tynn.
 • Profiad o gynlluniau cynnwys digidol sydd wedi ennyn diddordeb cynulleidfaoedd ifanc
 • Profiad o reoli aelodau is o dîm o ddydd i ddydd, ac o oruchwylio cylch cynhyrchu.
 • Profiad o reoli cymuned, o wneud y gorau o gynnwys, ac o gynhyrchu deunydd ardderchog sy’n olygyddol gadarn ar gyfer negeseuon cyfryngau cymdeithasol.
 • Yn frwdfrydig am gynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol wedi’i anelu at bobl ifanc, ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o dueddiadau a sefyllfa'r diwydiant ehangach.

Package Description

Content Producer, Doctor Who Digital

Full time, fixed-term contract or attachment  

Contract length: 3 months

Grade 7  / Proposed Band C

If you are interested in being considered for this role, please upload your CV via the link below.  We can no longer accept a CV; you must apply via the link below. Please note that we are unable to respond to all applicants.

 

 

Cynhyrchydd Cynnwys, Doctor Who Digital

Contract neu ymlyniad cyfnod penodol amser llawn  

Hyd y contract: 3 mis

Gradd 7 / Band Arfaethedig C

Os oes gennych ddiddordeb cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, llwythwch eich CV i’r linc isod os gwelwch yn dda. Nid ydym yn gallu derbyn CV; rhaid i chi ymgeisio trwy ddefnyddio'r linc isod. Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn gallu ymateb i bob ymgeisydd.

 

 

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(d) Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

The BBC recognises that flexible working can benefit both the employee and the BBC as it can create a range of employment opportunities to suit both changing operational needs and the needs of individuals.  We will, therefore, consider flexible working requests for this vacancy.   Please include detail of the proposed arrangement in your application.

Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. At the BBC we are committed to reflecting and representing the diversity of the UK.   

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch  cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  /  Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.  /  Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.  Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

 

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.  /  Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.