Vacancy Search

Search Jobs  

Cyfleoedd Profiad Gwaith yng Nghymru

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

  • Hyd y Profiad Gwaith 2-20 diwrnod (gan ddibynnu ar y lleoliad)
  • Lleoliadau - Bangor, Caerdydd a Wrecsam
  • Cyfleoedd ar gael drwy gydol mis Gorffennaf, Awst, Medi 2014

BBC Cymru Wales yw darlledwr cenedlaethol Cymru, sy'n darparu ystod eang o raglenni ac allbwn Cymraeg a Saesneg i gynulleidfaoedd ar y teledu, radio ac ar-lein.  Mae ei raglenni teledu cenedlaethol yng Nghymru ar gael ar BBC One Wales, BBC Two Wales, BBC iPlayer ac S4C. Mae'n cynnig dwy orsaf radio genedlaethol, BBC Radio Wales yn Saesneg a BBC Radio Cymru yn Gymraeg, a dwy wefan benodol. Mae hefyd yn gyfrifol am nifer sylweddol o raglenni rhwydwaith ar gyfer cynyrchiadau Teledu, Radio ac ar-lein, yn cynnwys rhaglenni fel Doctor Who, Crimewatch a Casualty. Mae BBC Cymru Wales yn gartref i Gerddorfa Genedlaethol y BBC a'r Corws Cymreig hefyd.

Mae'r amrywiaeth hwn ar draws llawer o wahanol feysydd o allbwn Teledu, Radio ac ar-lein yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr gael profiad gwaith yn y BBC ar draws ystod eang o genres a llwyfannau.

Mae BBC Cymru Wales yn cyflogi tua 1200 o staff, a lleolir y mwyafrif yng Nghaerdydd a Bae Caerdydd ond hefyd mewn lleoliadau eraill yng Nghymru yn cynnwys Bangor, Wrecsam, Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Cyfrifoldeb y Rôl

Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi “blas” ar weithio o fewn y BBC a'r diwydiant darlledu. Maent wedi'u hanelu at unigolion sydd am weithio yn y cyfryngau ac a hoffai ddysgu mwy am yr amrywiaeth o swyddi a allai fod ar gael. Caiff ymgeiswyr gyfle i weld prosesau cynhyrchu teledu, radio ac ar-lein drostynt hwy eu hunain. Cânt gyfle i dreulio amser gyda'r rhai sy'n cynhyrchu ac yn cydgysylltu'r allbwn yn ogystal â'r arbenigwyr crefft sy'n ei ddal ac yn ei ôl-gynhyrchu, ynghyd â'r staff sy'n darparu cymorth peirianyddol a chymorth TG ym mhob agwedd ar y gwaith o wneud a darlledu rhaglenni.

Efallai y bydd y lleoliad yn cynnwys treulio amser mewn darllediadau awyr agored, gwaith ffilmio ag un camera, recordiadau stiwdio neu mewn ystafelloedd golygu neu ddylunio graffig a bydd yn sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael trosolwg da o'r gwahanol agweddau ar brosesau cynhyrchu teledu a radio.

Noder: gallai rhai diwrnodau ddechrau'n gynnar neu orffen yn hwyr.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb amlwg mewn gwneud a darlledu rhaglenni Radio, rhaglenni Teledu neu raglenni ar-lein.

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau cyfathrebu da, a dylent fod yn greadigol, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant. Mae'r gallu i weithio mewn tîm prysur yn hanfodol. Yn ogystal â dangos diddordeb ym maes darlledu, dylai ymgeiswyr feddu ar ymwybyddiaeth o BBC Cymru a'i allbwn lleol.

Gall gwneud rhaglenni olygu patrymau gwaith prysur ac anrhagweladwy a dylai ymgeiswyr fod yn hyderus y byddant yn gweithio'n dda yn y fath amgylchedd. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ofyn llawer o gwestiynau a chyfrannu syniadau.

Cefndir/Profiad

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir addysgol. Nid oes angen i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster yn y cyfryngau er mwyn gwneud cais ond dylent allu dangos bod ganddynt ddiddordeb brwd ym maes darlledu.

Mae lleoliadau ar gael yn y meysydd canlynol:

Cynhyrchu Newyddion a Radio (Wrecsam)- Efallai y caiff ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i weithio ochr yn ochr â gohebydd sy'n gweithio i newyddion teledu, radio neu ar-lein; mynd i gyfarfodydd newyddion, helpu i ddod o hyd i westeion ar gyfer rhaglenni a chysgodi cynhyrchwyr wrth i'w rhaglenni fynd ar yr awyr.

Chwaraeon Cymru (Dros 18 oed ac o dan 18 oed)- Efallai y caiff ymgeiswyr llwyddiannus flas ar y canlynol: cynhyrchu ar gyfer gwefan Chwaraeon y BBC o Gymru (bbc.co.uk/sportwales; bbc.co.uk/scrumv a bbc.co.uk/welshfootball); rhaglenni a bwletinau ar gyfer Radio Wales a Radio Cymru a chynyrchiadau teledu.

Rydym yn cynnig dau fath o leoliad:

Lleoliadau mewn swyddfa - ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus 14 oed a throsodd.  

Lleoliadau ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus 18 oed a throsodd. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys aseiniadau y tu allan i'r swyddfa.

Radio Cymru (Bangor) (ar gael yn ystod mis Gorffennaf a mis Medi - Pobl Ifanc dros 18 oed sy'n rhugl yn y Gymraeg) - Mae Radio Cymru yn cynnig cyfle i arsylwi a gweithio ar bob math o raglenni boed hwy'n Ddramâu, Rhaglenni Dogfen, Rhaglenni Ieuenctid neu Raglenni Adloniant Ysgafn. Bydd y lleoliad yn para wythnos.

Radio Cymru (Caerdydd - Pobl ifanc dros 18 oed sy'n rhugl yn y Gymraeg) - Cyfle i chi arsylwi a gweithio ar bob math o raglenni, fel ym Mangor uchod, a chael profiad o'r agweddau technegol ar olygu rhaglenni gyda'r systemau modern diweddaraf a ddefnyddir yma yn Radio Cymru.

Crimewatch- Efallai y caiff ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i weld y broses gynhyrchu gyfan gan gynorthwyo'r tîm cynhyrchu i gynhyrchu'r ffilmiau ail-greu yn ogystal â'u helpu i baratoi ar gyfer y darllediad o'r stiwdio a'u cynorthwyo ar lawr y stiwdio yn ystod y darllediad byw. 

Yr Adran Ffeithiol a Cherddoriaeth- Efallai y caiff ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i weithio ar gynhyrchiad a allai fod ar gyfer y Rhwydwaith neu Deledu Lleol neu Radio Rhwydwaith gan gynorthwyo'r tîm cynhyrchu gyda gwaith ymchwil, ffilmio ac ôl-gynhyrchu.

Radio Wales- Efallai y bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio wythnos yn cymryd rhan yn y broses gynhyrchu ar gyfer sioe ganol y bore Jason Mohammad, sioe brynhawn Eleri Sion a rhai o raglenni'r orsaf a ddarlledir ar y penwythnos.

Ymddiriedolaeth y BBC- Efallai y bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio gyda Chyngor Cynulleidfa'r BBC yng Nghymru ac Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru. Efallai y bydd y lleoliad yn cynnwys helpu i gynllunio a threfnu gwaith allgymorth cynulleidfa'r tîm yng Nghaerdydd.

Wythnos Rhagflas BBC Bangor (i bobl ifanc dros 14 oed) - Bydd cyfle i'r ymgeiswyr llwyddiannus dreulio wythnos yn cysgodi amrywiol adrannau ym Mangor. Gall hyn gynnwys rhaglenni cyffredin Radio Cymru, Newyddion ar gyfer y Radio, y Teledu ac Ar-lein, golygu rhaglenni ar gyfer y teledu, cymorth sain a pheirianyddol ar gyfer y radio

Yr adran Rhyngweithio a Dysgu: Cynorthwy-ydd y We (Caerdydd - mis Gorffennaf yn unig - pobl ifanc dros 16 oed) - Lleoliad profiad gwaith pythefnos o hyd i berson brwdfrydig sydd â diddordeb mewn cyhoeddi ar-lein. Bydd y lleoliad yn cynnwys cyhoeddi cynnwys tudalen we ar safle mewnrwyd BBC Cymru Wales yn bennaf, yn ogystal ag ychydig o waith ar adran gorfforaethol Cymru ar safle allanol bbc.co.uk.

Casglu Newyddion (Caerdydd - pob ifanc dros 18 oed) - Byddai'r lleoliad yn cynnwys treulio amser gyda grŵp o newyddiadurwyr sy'n darparu darllediadau newyddion ar gyfer y BBC ar y Teledu, y Radio ac Ar-lein. Mae'n bosibl y caiff yr ymgeisydd gyfle i ymchwilio, ysgrifennu a dod o hyd i westeion ar gyfer rhaglenni, arsylwi sut y caiff rhaglenni eu darlledu a threulio amser gyda staff gweithredol a gohebwyr

Newyddion Radio Cymru (Bangor - mis Gorffennaf a mis Medi yn unig - pobl ifanc dros 18 oed) - Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael profiad o weithio yn yr ystafell newyddion brysur ym Mangor ac, o bosibl, yn cysgodi un o'n gohebwyr wrth iddo gasglu deunydd ar gyfer y radio, y teledu ac ar-lein ar gyfer BBC Cymru Wales. Efallai y bydd cyfle hefyd i weld sut y caiff rhaglen radio Gymraeg fyw ei chynhyrchu. Bydd y lleoliad yn para wythnos. Nid yw'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ond mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod y mwyafrif o'r rhaglenni radio a gaiff eu cynhyrchu ar gyfer Radio Cymru.

Technoleg, Sain a ffilmio a golygu ar gyfer y Teledu (Bangor - pobl ifanc dros 18 oed) - Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael profiad ymarferol o'r gwaith a wneir gan dair adran ym Mangor. Mae'r tîm technoleg yn sicrhau bod yr holl gyfarpar sydd ei angen ar gyfer darlledu yn gweithio, mae'r tîm sain yn golygu ac yn darlledu ein rhaglenni radio ac mae'r tîm newyddion aml-sgiliau yn ffilmio ac yn golygu deunydd ar gyfer rhaglenni newyddion teledu. Bydd y lleoliad yn para wythnos.

Sut i wneud cais

Dewiswch un o'r opsiynau uchod a gwneud nodyn ohono. Ar ôl i chi greu eich proffil, gofynnir i chi nodi'r lleoliad yn eich holiadur gwneud cais. Nodwch yr opsiwn a ddewiswyd gennych.

Beth fydd yn digwydd i'm cais ar ôl i mi ei gyflwyno?

Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwn yn penderfynu y gallech fod yn addas ar gyfer un o'n lleoliadau, byddwn yn eich ffonio.

Cofiwch ein bod yn cael llawer o geisiadau ac na allwn gynnig lleoliad i bawb.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.