Vacancy Search

Search Jobs  

Cyflwynydd Tywydd / Weather Presenter

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae’r swyddi penodol yma’n swyddi fydd yn cynhyrchu a darlledu bwletinau tywydd ar gyfer S4C, gan gynnwys y rhaglenni newyddion. Mi fydd yn gyfuniad o recordio bwletinau, yn ogystal â chyflwyno’n fyw yn rhan o brif raglen newyddion S4C am 1930. Mi fydd disgwyl i chi hefyd fod yn barod i ymateb yn fyw  i newyddion tywydd fydd yn codi hefyd. Mi fydd y gwaith yn cynnwys shifftiau ar benwythnosau hefyd. Bydd disgwyl cyflwyniadau byw ar leoliad pan fo angen hefyd.

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn derbyn yr wybodaeth a gyflwynir, a chreu stori tywydd i’w darlledu sy’n cyd-fynd â’r briff meteorolegol, ar eich liwt eich hun, a chyflwyno darllediadau sy’n sôn am yr effeithiau sy’n berthnasol i’r gynulleidfa yn ôl lleoliad, digwyddiadau a gwahaniaethau daearyddol.

Byddwch hefyd yn creu a chyflwyno pob math o gynnwys lleol a rhanbarthol am y tywydd ar sawl  llwyfan, a dangos arddull gyflwyno broffesiynol gyda'r gallu i gyflwyno ar leoliad, neu yn y stiwdio.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd yr ymgeisydd delfrydol gyda dealltwriaeth dda iawn o theori a gwyddoniaeth y tywydd, gyda phrofiad priodol o ddarlledu, a gallu defnyddio technoleg darlledu a thechnoleg gyfrifiadurol, a bod yn ymwybodol o ddatblygiadau yn y maes.

Mae sgiliau cadarn i weithio mewn tîm, a’r gallu i feithrin cysylltiadau cryf â phobl allweddol mewn rhannau eraill o’r BBC, a’r gallu i gyfleu syniadau am straeon a rhaglenni, a chyfrannu at y broses gynllunio hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Bydd cyfweliadau yn cael eu gynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 10fed o Awst.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.