Vacancy Search

Search Jobs  

Cynghorydd Adnoddau Dynol / (Welsh Speaking) HR Advisor

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rôl cymorth busnes yw rôl yr Ymgynghorydd Adnoddau Dynol ac mae'n rhan o dîm sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori trafodol a gweinyddol Adnoddau Dynol i weddill y BBC. Mae'n ffurfio rhan o Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol y BBC sy'n darparu cefnogaeth cyffredinol adnoddau Dynol i Reolwyr y BBC a chydweithwyr . Mae'r ganolfan wedi ei lleoli yn Birmingham, sy'n golygu y bydd gofyn i chi deithio i Birmingham yn aml, gan aros dros nôs yn achlysurol.

The HR Advisor is a business support role which is part of a team providing HR Advisory transactional and administrative services to the rest of the BBC. It forms part of the BBC’s HR Service Centre that provides overall BBC HR support to BBC Managers and colleagues. This centre is based in Birmingham, which means you will be required to travel to Birmingham frequently, with the occasional overnight stay.

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd y rôl yn darparu gwasanaethau ymgynghori a chymorth Adnoddau Dynol i'r gweithlu, gan ryngweithio'n aml â chyflogeion a datrys problemau/uwchgyfeirio ymholiadau. Mae'r rôl hon yn gofyn i chi ddefnyddio ystof eang o systemau Pobl yn cynnwys SAP gan ddilyn prosesau sydd wedi'u diffinio'n glir er mwyn darparu gwasanaethau trafodol i CLG y cytunwyd arno. Bydd yn rhaid i'r rôl ymateb i broblemau a godir gan y gweithlu a cheisiadau am adroddiadau. Bydd y rôl yn gweithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig ond bydd yn cydweithio â'r tîm i reoli problemau a phrosiectau mwy cymhleth.

This role will provide HR advisory and support services to the workforce, frequently interacting with employees and problem solving/escalating queries. The role will need to use a range of HR systems including SAP and to follow clearly defined processes in order to deliver transactional services to an agreed SLA. The role will have to respond to issues raised by the workforce and through Management Information/ reporting requests. The role will work independently to resolve queries up to medium complexity but will work collaboratively with their team to manage more complex issues and projects.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mae dealltwriaeth addas o wybodaeth am brosesau Adnoddau Dynol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd â gwybodaeth gadarn am gyfraith cyflogaeth berthnasol.  Mae'n rhaid i chi feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac yn hyderus wrth ddelio â'r holl amrywiaeth o ddefnyddwyr busnes, drwy ddefnyddio sawl sianel gyfathrebu.

Gan bydd y rôl wedi'i lleoli yng Nghaerdydd ac yn atebol i'r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn Birmingham mae'r gallu i weithio o bell yn hanfodol. Rydym am i chi deimlo'n rhan o'r tîm , felly byddwch yn cymryd rhan mewn cyfathrebu / cyfarfodydd tîm ac yn y blaen, gyda cysylltiad rheolaidd â'ch Arweinydd Tîm, yn ogystal a bod yn rhan o'r tîm wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol i'r rôl hon.

A competent understanding of HR processes knowledge is essential for this role, along with strong knowledge of relevant employment law.  You must possess excellent interpersonal and communication skills, both written and verbal, and be confident in dealing with the full range of business users, via multiple communication channels.

As the role will be based in Cardiff reporting into the HR Service Centre in Birmingham, therefore the ability to work remotely is essential.  We want you to feel part of the HRSC team, so you will be involved in team communications / meetings and so on, with frequent contact with your Team Leader, as well as of course being part of the team based in Cardiff.

The ability to communicate effectively through the medium of Welsh is essential for this role.

Disgrifiad o'r Pecyn

12 mis Cytundeb Tymor Penodol / 12 months Fixed Term Contract

Cyfnod Mamolaeth / Maternity Cover 

Gradd 5 - Band Arfaethedig B / Grade 5 -Proposed Band B

 

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

 

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.