Careers

Cynhyrchydd Cynnwys (Arlein), Cymru Fyw

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydym am benodi person talentog i weithio yng nghanolfan y BBC ym Mangor fel cynhyrchydd ar-lein yn Gymraeg. Yn rhan o dîm y Gwasanaethau Ar-lein Cymraeg, bydd y cynhyrchydd yn creu cynnwys ac yn datblygu syniadau ar gyfer platfformau ar-lein BBC Cymru, gan weithio’n bennaf ar BBC Cymru Fyw.

BBC Cymru Fyw yw prif wasanaeth ar-lein Cymraeg y BBC, sy’n adlewyrchu’r diweddaraf am Gymru, a hynny yn Gymraeg. Mae Cymru Fyw ar gael ar wefan y BBC, bbc.co.uk/cymrufyw, a hefyd ar ffurf ap, ac mae gennym gyfrifon Facebook a Twitter. Bydd y cynhyrchydd hefyd yn gweithio ar gyfryngau cymdeithasol BBC Cymru.

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd prif gyfrifoldebau'r swydd yn cynnwys creu a datblygu syniadau newydd ar gyfer BBC Cymru Fyw a defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynhyrchu cynnwys ar blatfformau ar-lein BBC Cymru, yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

Bydd disgwyl i chi wneud penderfyniadau golygyddol am gynnwys ar-lein gan dderbyn cyfrifoldeb am ansawdd a safon y cynnwys a chwilio am ffyrdd o fentro mewn maes sy’n newid yn gyson.

Yn ogystal â Cymru Fyw, mae’n bosib bydd cyfle i weithio ar rai o wasanaethau ar-lein eraill y BBC yn Gymraeg e.e. CBeebies, Radio Cymru ar-lein, hafan BBC Cymru.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd yn rhugl mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, sydd â’r gallu i ysgrifennu yn Gymraeg yn glir a chywir mewn arddull sydd yn hawdd ei deall.

Bydd gennych y gallu i ddarganfod a chyflwyno straeon mewn modd hwylus a darllenadwy, a defnyddio geiriau yn gelfydd.

Mae dealltwriaeth, hyder a phrofiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol e.e. Twitter, Facebook yn hanfodol, yn ogystal â phrofiad o gynnig a datblygu syniadau newydd ac o gynhyrchu cynnwys (mewn unrhyw gyfrwng e.e. ar-lein, radio, teledu, print).

Er nad oes angen sgiliau technegol penodol, mae bod yn hyderus a chyfforddus wrth ddefnyddio technoleg yn hanfodol, a’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio technoleg newydd.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn hyblyg, weithiau yn ystod oriau anghymdeithasol, er enghraifft ar benwythnosau a gyda’r nos.

Rydym yn hapus i ystyried ceisiadau i weithio’n hyblyg ( e.e. rhan amser, rhannu swydd ayyb ) ar gyfer y rôl hon. 

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Cytundeb: Parhaol
Lleoliad y swydd: Bangor
Band arfaethedig C (Grade 7) 

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.