Careers

Cynhyrchydd Cynnwys, Cyfryngau Cymdeithasol / Content Producer, Social Media

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydym am benodi person talentog i weithio yng nghanolfan y BBC ym Mangor neu Caerdydd fel cynhyrchydd ar-lein yn Gymraeg.

Yn rhan o dîm y Gwasanaethau ar-lein Cymraeg, bydd y cynhyrchydd yn creu cynnwys ac yn datblygu syniadau ar gyfer platfformau ar-lein BBC Cymru, gan weithio’n bennaf ar gyfrifon cymdeithasol BBC Cymru Fyw.

BBC Cymru Fyw yw prif wasanaeth ar-lein Cymraeg y BBC, sy’n adlewyrchu’r diweddaraf am Gymru, a hynny yn Gymraeg. Mae Cymru Fyw ar gael ar wefan y BBC, ar ffurf ap, ac mae gennym gyfrifon Facebook a Twitter. Bydd y cynhyrchydd hefyd yn gweithio ar gyfryngau cymdeithasol eraill BBC Cymru.

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn gallu adnabod cynnwys da a’i gyflwyno mewn ffyrdd deniadol ar gyfryngau cymdeithasol y BBC. Byddwch yn cynhyrchu cynnwys ffurf fer, fel fideos a graffeg, i’w gyhoeddi ar blatfformau ar-lein BBC Cymru – yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth, hyder a phrofiad helaeth o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol a phrofiad o gynhyrchu cynnwys digidol (yn enwedig fideo) ar gyfer platfformau ar-lein.

Byddwch hefyd yn rhugl mewn Cymraeg llafar ac yn ysgrifenedig. Nodwch hefyd bydd angen gweithio yn hyblyg, weithiau yn ystod oriau anghymdeithasol.

Disgrifiad o'r Pecyn

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

Cytundeb Tymor Penodol - Gorffen 18/06/2021

 

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.