Careers

Cynhyrchydd Cynnwys (Cyfryngau Cymdeithasol), Cymru Fyw

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydym am benodi person talentog i weithio i'r BBC ym maes y cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg.

Yn rhan o dîm y Gwasanaethau Ar-lein Cymraeg, bydd y cynhyrchydd yn creu cynnwys ffurf-fer (fel fideos) ar gyfer platfformau ar-lein BBC Cymru, yn enwedig y cyfryngau cymdeithasol. Bydd yn gweithio’n agos gyda thimau cynhyrchu ar draws BBC Cymru, yn cynnwys Cymru Fyw a Radio Cymru, gan gynnig arweiniad a chyngor ar eu defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Cyfrifoldeb y Rôl

Mae prif gyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys cynnig, datblygu a chreu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru yn Gymraeg. Bydd angen i chi adnabod cynnwys da er mwyn ei gyflwyno a’i rannu mewn ffyrdd deniadol ar gyfryngau cymdeithasol y BBC a defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynhyrchu cynnwys ffurf-fer (short form), fel fideos a graffeg, i’w gyhoeddi ar blatfformau ar-lein BBC Cymru – yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol.

Byddwch yn dadansoddi ac ymateb i ffigyrau defnydd ar-lein, a chyfrannu at strategaeth BBC Cymru ym maes y cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg a chreu a chynnal amserlenni er mwyn cynllunio yn effeithiol a threfnus.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd yn rhugl mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, sydd â’r gallu i ysgrifennu yn Gymraeg yn glir a chywir mewn arddull sydd yn hawdd ei deall.

Mae dealltwriaeth, hyder a phrofiad helaeth o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol e.e. Twitter, Facebook, Instagram yn hanfodol yn ogystal â phrofiad o gynhyrchu fideos, yn ddelfrydol ar gyfer platfformau ar-lein. Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â phrofiad o gynnig a datblygu syniadau newydd.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n hyblyg, weithiau yn ystod oriau anghymdeithasol, er enghraifft ar benwythnosau a gyda’r nos.

Rydym yn hapus i ystyried ceisiadau i weithio’n hyblyg ( e.e. rhan amser, rhannu swydd ayyb ) ar gyfer y rôl hon.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Cytundeb Parhaol 
Lleolir y swydd yng Nghymru (lleoliad yn hyblyg)
Band arfaethedig C (Gradd 7)

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.