Vacancy Search

Search Jobs  

Cynhyrchydd Sgript (Pobol Y Cwm)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Pobol y Cwm yw opera sebon hynaf y BBC ac mae’n cynhyrchu 250 o benodau bob blwyddyn.

Prif gyfrifoldeb y swydd hon yw creu, ar y cyd â Chynhyrchydd y Gyfres, y weledigaeth olygyddol ar gyfer Pobol y Cwm.

Cyfrifoldeb y Rôl

Mae'n rhaid sicrhau bod pob sgript sy’n cael ei gomisiynu yn cael ei ddatblygu i’r safon uchaf posib a bod potensial dramatig y sgript yna’n cael ei archwilio’n llawn.  Mae’n hanfodol i’r Cynhyrchydd Sgript fod wrth law i ddatrys unrhyw broblemau yn ystod y cyfnod ffilmio gan gynghori’r Golygyddion Sgript, Cyfarwyddwyr ac Actorion yn ôl y galw.

Bydd y Cynhyrchydd Sgript hefyd yn goruchwylio a rheoli cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol gan chwilio am ffyrdd i ddatblygu presenoldeb y Gyfres ar aml blatfformau yn barhaus. 

Y Cynhyrchydd Sgript sydd hefyd yn gyfrifol am awdurdodi’r deunydd hyrwyddo sy’n cael ei greu gan yr Adran Farchnata a sicrhau fod pob pennod orffenedig yn cydymffurfio gyda chanllawiau golygyddol y BBC gan dynnu sylw at unrhyw olygfeydd neu gynnwys dadleuol.  Mae’r Cynhyrchydd Sgript yn rheoli tîm o 4 Golygydd Sgript ac 1 Is-olygydd.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol y gallu i ysbrydoli ac arwain tîm creadigol a’r gallu i gyfrannu at syniadau storïau creadigol a chynnig datrysiadau sgript a stori greadigol.

Mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu digonol i feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol gydag amrywiaeth eang o gysylltiadau yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i reoli pobl a pherfformiad ac ymdrin â sefyllfaoedd anodd.

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.