Careers

Cynhyrchydd Stori (Pobol y Cwm)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch.  Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Casualty, Doctors, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storïau cyfres dydd fel Father Brown a Shakespeare & Hathaway, i enwi ond ychydig!

Pobol y Cwm yw opera sebon hynaf y BBC ac mae’n cynhyrchu 250 o benodau bob blwyddyn.

Prif gyfrifoldeb y swydd hon yw creu, ar y cyd â Chynhyrchydd y Gyfres, y weledigaeth olygyddol ar gyfer Pobol y Cwm.

 

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd disgwyl i chi reoli proses storïo’r gyfres a rheoli, arwain ac ysbrydoli'r awduron a’r tîm golygyddol.

O dan reolaeth Cynhyrchydd y Gyfres, byddwch yn gyfrifol am sicrhau y caiff y weledigaeth olygyddol ei chynnal yn y storïau a'r sgriptiau (ar y cyd gyda Chynhyrchydd Sgript y Gyfres).

Ar y cyd â Chynhyrchydd y Gyfres, bydd angen i chi gymeradwyo pob stori – gan gynnwys storïau gwadd a gynigir i'r gyfres gan awduron, a  chreu cymeriadau rheolaidd newydd ar gyfer y rhaglen.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol y gallu i reoli, arwain ac ysbrydoli tîm creadigol a’r gallu i greu syniadau creadigol ar gyfer storïau.

Byddwch yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol er mwyn meithrin a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol gydag amrywiaeth eang o gysylltiadau, ac er mwyn sicrhau bod pawb yn derbyn yr holl wybodaeth ymarferol a chreadigol angenrheidiol.

Mae’r gallu i reoli pobl a pherfformiad ac ymdrin â sefyllfaoedd anodd yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i ddangos doethineb a sensitifrwydd wrth ddelio ag awduron, aelodau o’r adran olygyddol ac ystod eang o gysylltiadau eraill.

#youmakethebbc

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Hyd y cytundeb - 12 Mis

Band - D

Lleoliad – Bae Caerdydd

**Mae’r disgrifiad swydd sydd yn ynglwm am rôl Cynhyrchydd ond mae’r hysbyseb yma am rôl Cynhyrchydd Stori.  Gallwch ffeindio’r anghenion a dyletswyddau penodol ar gyfer y rôl yma isod**

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.