Vacancy Search

Search Jobs  

Cynhyrchydd Stori - Story Producer

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch. Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Doctors, Casualty, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storïau cyfres fel Silent Witness, Luther a Doctor Who, i enwi ond ychydig!

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Gynhyrchydd y Gyfres.

Gall cynhyrchiad drama olygu patrymau gweithio hir ac anrhagweladwy a phwysau i weithio o fewn amserlenni tynn. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar agwedd hyblyg tuag at y diwrnod gwaith er mwyn cyflawni gwaith ar amser.

Rheoli’r adran olygyddol ar y cyd â Chynhyrchydd y Gyfres a Chynhyrchydd Sgript y Gyfres.

Meithrin creadigrwydd ac annog datblygiad personol yn yr adran olygyddol.

Bod yn rhan allweddol o dîm rheoli Pobol y Cwm a bod ar gael ar unrhyw adeg i sicrhau bo’r cynhyrchiad yn rhedeg yn esmwyth.

Cysylltu'n barhaus â Chynhyrchydd y Gyfres a Chynhyrchydd Sgript y Gyfres ar weledigaeth hir dymor straeon, datblygiad cymeriadau, straeon newydd posibl.

Cysylltu â Chynhyrchydd y Gyfres ar botensial straeon newydd posibl a ffyrdd o ddatblygu straeon.

Rheoli’r broses storïo; arwain ac ysbrydoli’r storïwyr. Trefnu a rheoli streon y gyfres (gwerth 250 pennod y flwyddyn).

Dadansoddi holl frasluniau’r gyfres gan ddarparu nodiadau storïol,olygyddol  ac ymarferol arnynt. Arwain y cyfarfodydd brasluniau gyda'r Golygyddion a sicrhau bod y Golygyddion i yn trosglwyddo'r nodiadau hynny i'r awduron.

Cydweithio â'r Cynhyrchydd Sgript er mwyn sicrhau y caiff straeon eu gwireddu i'w llawn botensial o'r cyfnod comisiynu hyd at ffilmio'r sgript.

Sicrhau y caiff dyheadau creadigol y rhaglen a’r weledigaeth storïol eu gwireddu mewn brasluniau a sgriptiau. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio a chymeradwyo pob stori a gyflwynir gan awduron a sicrhau nad oes ailadrodd rhwng wythnosau, bod y deheuad i adrodd straeon cyfoes, amserol yn cael ei wireddu, a bod cysondeb o ran cymeriadau.

Meddu ar ymwybyddiaeth drylwyr o gyfyngiadau argaeledd a logisteg y gyfres, gan sicrhau nad yw’r straeon sy’n cael eu cymeradwyo yn amhosibl i’w ffilmio, nac yn rhoi gormod o bwysau ar batrymau ffilmio’r gyfres. Cydweithio’n gyson gyda’r Rheolwyr Cynhyrchu a’r Rheolwr Llinell i’r y perwyl hwn. 

 

Nodi unrhyw bryderon o ran ansawdd neu barhad a chymryd y camau anghenrheidiol i ddatrys rhain. 

Llunio holl amserlenni golygyddol y gyfres – creu amserlenni blynyddol yr awduron llawrydd a chreu amserlenni golygyddol pob bloc storïol.

Briffio actorion ar eu straeon a'u cymeriadau. Bod yn bwynt cyswllt storïol i actorion a chyfarwyddwyr.

Bod wrth law yn ystod y cyfnod ffilmio i ddatrys unrhyw gwestiynau storïol ar lawr stiwdio.   

Dod o hyd i a hyfforddi awduron newydd ar gyfer storïo a sgriptio’r gyfres.

Goruchwylio prosesau ymchwil y gyfres, a sicrhau bod ymchwil storïol yn gywir ac yn drylwyr. Creu cysylltiadau mewn sefydliadau ac elusennau er mwyn trafod straeon hir dymor a straeon sensitif.

Bod yn ymwybodol o raddau ffioedd y gwahanol awduron a bod â chyfrifoldeb awdurdodi’r cytundebau hynny a sicrhau eu bod yn unol â chyllideb y gyfres a threfniadau ariannol y BBC.

Mynychu cyfarfodydd gydag’r adran gyfreithiol ac Urdd yr Awduron, gan sicrhau’r cytundebau mwyaf menteision ac addas i’r gyfres.

Darparu adrannau marchnata’r BBC ac S4C gydag unrhyw wybodaeth storïol angenrheidiol. Mynychu cyfarfodydd gyda’r adrannau marchnata uchod er mwyn trafod strategaethau ar gyfer hyrwyddo’r gyfres.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Profiad sylweddol o gynhyrchu drama.  

Profiad o reoli tîm eang yn effeithiol.

Profiad o reoli cyllid yng nghyd-destun penderfyniadau golygyddol.

Dealltwriaeth o gyfraith hawlfraint, cytundebau Urdd yr Ysgrifenwyr, contractau a goblygiadau cyfreithiol y broses gynhyrchu.

Ymwybyddiaeth, brwdfrydedd a diddordeb mewn dramâu teledu poblogaidd.

Adnabyddiaeth drylwyr o Pobol y Cwm a’r cymeriadau.

Y gallu i reoli, arwain ac ysbrydoli tîm creadigol.

Y gallu i greu syniadau creadigol ar gyfer straeon.

Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol.

Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol gydag amrywiaeth eang o gysylltiadau.

Y gallu i reoli pobl a pherfformiad ac ymdrin â sefyllfaoedd anodd.

Y gallu i ddangos doethineb a sensitifrwydd wrth ddelio ag awduron, aelodau o’r adran olygyddol, cast, yn ogystal ag ystod eang o gysylltiadau eraill.

Sgiliau rheoli amser ardderchog er mwyn gallu trefnu a chyflawni sawl tasg ar amser, fel rhan o dîm ac yn annibynnol.

Gwydnwch a stamina i gynnal perfformiad o dan bwysau amserlenni tynn.

Y gallu i fod yn ymwybodol o'r newidiadau diweddaraf yn y byd proffesiynol, technolegol ac o ran arferion gwaith.

Adnabod pwysigrwydd manylion creadigol ac ymarferol i weithdrefn mor eang a phroses storïo Pobol y Cwm.

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma#

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.