Vacancy Search

Search Jobs  

Cynhyrchydd Stori - Story Producer

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch. Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Doctors, Casualty, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storau cyfres fel Silent Witness, Luther a Doctor Who, i enwi ond ychydig!

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Gynhyrchydd y Gyfres.

Gall cynhyrchiad drama olygu patrymau gweithio hir ac anrhagweladwy a phwysau i weithio o fewn amserlenni tynn. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar agwedd hyblyg tuag at y diwrnod gwaith er mwyn cyflawni gwaith ar amser.

Rheolir adran olygyddol ar y cyd Chynhyrchydd y Gyfres a Chynhyrchydd Sgript y Gyfres.

Meithrin creadigrwydd ac annog datblygiad personol yn yr adran olygyddol.

Bod yn rhan allweddol o dm rheoli Pobol y Cwm a bod ar gael ar unrhyw adeg i sicrhau bor cynhyrchiad yn rhedeg yn esmwyth.

Cysylltu'n barhaus Chynhyrchydd y Gyfres a Chynhyrchydd Sgript y Gyfres ar weledigaeth hir dymor straeon, datblygiad cymeriadau, straeon newydd posibl.

Cysylltu Chynhyrchydd y Gyfres ar botensial straeon newydd posibl a ffyrdd o ddatblygu straeon.

Rheolir broses storo; arwain ac ysbrydolir storwyr. Trefnu a rheoli streon y gyfres (gwerth250 pennod y flwyddyn).

Dadansoddi holl frasluniaur gyfres gan ddarparu nodiadau storol,olygyddol ac ymarferol arnynt. Arwain y cyfarfodydd brasluniau gyda'r Golygyddion a sicrhau bod y Golygyddion i yn trosglwyddo'r nodiadau hynny i'r awduron.

Cydweithio 'r Cynhyrchydd Sgript er mwyn sicrhau y caiff straeon eu gwireddu i'w llawn botensial o'r cyfnod comisiynu hyd at ffilmio'r sgript.

Sicrhau y caiff dyheadau creadigol y rhaglen ar weledigaeth storol eu gwireddu mewn brasluniau a sgriptiau. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio a chymeradwyo pob stori a gyflwynir gan awduron a sicrhau nad oes ailadrodd rhwng wythnosau, bod y deheuad i adrodd straeon cyfoes, amserol yn cael ei wireddu, a bod cysondeb o ran cymeriadau.

Meddu ar ymwybyddiaeth drylwyr o gyfyngiadau argaeledd a logisteg y gyfres, gan sicrhau nad ywr straeon syn cael eu cymeradwyo yn amhosibl iw ffilmio, nac yn rhoi gormod o bwysau ar batrymau ffilmior gyfres. Cydweithion gyson gydar Rheolwyr Cynhyrchu ar Rheolwr Llinell ir y perwyl hwn.

Nodi unrhyw bryderon o ran ansawdd neu barhad a chymryd y camau anghenrheidiol i ddatrys rhain.

Llunio holl amserlenni golygyddol y gyfres creu amserlenni blynyddol yr awduron llawrydd a chreu amserlenni golygyddol pob bloc storol.

Briffio actorion ar eu straeon a'u cymeriadau. Bod yn bwynt cyswllt storol i actorion a chyfarwyddwyr.

Bod wrth law yn ystod y cyfnod ffilmio i ddatrys unrhyw gwestiynau storol ar lawr stiwdio.

Dod o hyd i a hyfforddi awduron newydd ar gyfer storo a sgriptior gyfres.

Goruchwylio prosesau ymchwil y gyfres, a sicrhau bod ymchwil storol yn gywir ac yn drylwyr. Creu cysylltiadau mewn sefydliadau ac elusennau er mwyn trafod straeon hir dymor a straeon sensitif.

Bod yn ymwybodol o raddau ffioedd y gwahanol awduron a bod chyfrifoldeb awdurdodir cytundebau hynny a sicrhau eu bod yn unol chyllideb y gyfres a threfniadau ariannol y BBC.

Mynychu cyfarfodydd gydagr adran gyfreithiol ac Urdd yr Awduron, gan sicrhaur cytundebau mwyaf menteision ac addas ir gyfres.

Darparu adrannau marchnatar BBC ac S4C gydag unrhyw wybodaeth storol angenrheidiol. Mynychu cyfarfodydd gydar adrannau marchnata uchod er mwyn trafod strategaethau ar gyfer hyrwyddor gyfres.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Profiad sylweddol o gynhyrchu drama.

Profiad o reoli tm eang yn effeithiol.

Profiad o reoli cyllid yng nghyd-destun penderfyniadau golygyddol.

Dealltwriaeth o gyfraith hawlfraint, cytundebau Urdd yr Ysgrifenwyr, contractau a goblygiadau cyfreithiol y broses gynhyrchu.

Ymwybyddiaeth, brwdfrydedd a diddordeb mewn dramu teledu poblogaidd.

Adnabyddiaeth drylwyr o Pobol y Cwm ar cymeriadau.

Y gallu i reoli, arwain ac ysbrydoli tm creadigol.

Y gallu i greu syniadau creadigol ar gyfer straeon.

Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol.

Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol gydag amrywiaeth eang o gysylltiadau.

Y gallu i reoli pobl a pherfformiad ac ymdrin sefyllfaoedd anodd.

Y gallu i ddangos doethineb a sensitifrwydd wrth ddelio ag awduron, aelodau or adran olygyddol, cast, yn ogystal ag ystod eang o gysylltiadau eraill.

Sgiliau rheoli amser ardderchog er mwyn gallu trefnu a chyflawni sawl tasg ar amser, fel rhan o dm ac yn annibynnol.

Gwydnwch a stamina i gynnal perfformiad o dan bwysau amserlenni tynn.

Y gallu i fod yn ymwybodol o'r newidiadau diweddaraf yn y byd proffesiynol, technolegol ac o ran arferion gwaith.

Adnabod pwysigrwydd manylion creadigol ac ymarferol i weithdrefn mor eang a phroses storo Pobol y Cwm.

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn nin fodlon trafod gweithion hyblyg. Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithion hyblyg yn y cais. Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chin dymuno. Bydd gweithion hyblyg yn rhan or drafodaeth ar y cam cynnig.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy nar hyn rydym yn ei wneud mae sut rydym yn gwneud pethaun bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd an hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn sir eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd an hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un on gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denur ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan or BBC boed hynny i gyfrannu in rhaglenni neu in hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb in cynulleidfaoedd au hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fou hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred. Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithion hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatu hynny.

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma#

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.