Vacancy Search

Search Jobs  

Cynhyrchydd y Gyfres/Series Producer (Pobol Y Cwm)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae BBC Studios yn chwilio am Gynhyrchydd Cyfres ar gyfer cyfres ddrama boblogaidd Pobol y Cwm.

Rydym yn chwilio am gynyhyrchydd profiadol ym maes drama gyda’r gallu a’r weledigaeth i lywio’r broses o greu oddeutu 250 o raglenni bob blwyddyn - o’r storio a’r sgriptio at y sgrin.

Yn adrodd yn ôl i’r Pennaeth CDS (Continuing Drama Series), mae Cynhyrchydd y Gyfres yn goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu Pobol y Cwm  a chyfleu’r gyfres i S4C, gan sicrhau bod hynny’n cael ei wneud yn brydlon, o fewn cyllideb ac i’r safonau creadigol uchaf posib.

Gyda’r Cynhyrchydd Llinell, bydd yn rheoli timau, stiwdio a lleoliadau Pobol y Cwm er mwyn sicrhau bod y cynyrchiadau’n rhedeg yn ddidrafferth.

Gall natur cynhyrchu drama deledu olygu oriau gwaith hir a phatrymau gwaith amrywiol ac yn aml bydd angen cadw at amserlen dynn.

Cyfrifoldeb y Rôl

 • Cytuno ar drosolwg olygyddol/weledol/ymarferol y Gyfres gyda’r Pennaeth CDS a’u cyfathrebu i holl adrannau’r gyfres.
 • Cadarnhau’r trosolwg y cytunwyd arno gyda holl adrannau golygyddol/rhaglen Pobol y Cwm ar ran y Pennaeth CDS a monitro drwy gydol y gwaith o greu’r gyfres.
 • Cytuno ar gyllideb/amserlen y rhaglen gyda Chynhyrchydd Llinell a Chyfrifydd Pobol y Cwm, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth CDS a’r Swyddog Cynhyrchu Gweithredol.
 • Parhau i oruchwylio'r gyfres ar ran S4C o safbwynt cydymffurfiaeth, chwaeth ac addasrwydd y cynnwys a sicrhau bod y gyfres yn addas ar gyfer y slot darlledu.  
 • Goruchwylio trefn/gwaith cynllunio cyfarfodydd storio a chyllideb gyda’r Cynhyrchydd Llinell. Mynychu/ cyfrannu at y cyfarfodydd storio.
 • Cadarnhau’r holl storïau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfodydd gan drafod gyda’r Pennaeth CDS,  comisiynydd drama S4C a Phennaeth Cynhyrchu Cynnwys BBC Cymru.
 • Darllen drafftiau dethol o’r ddogfen stori -  rhoi nodiadau golygyddol/cyllideb/cydymffurfiaeth fel y bo’n briodol a chadarnhau’r dogfennau stori terfynol.
 • Darllen yr holl gynigion am benodau, sgriptiau drafft, sgriptiau ymarfer/ffilmio– rhoi nodiadau golygyddol/cyllideb/cydymffurfiaeth fel y bo’n briodol a chadarnhau fersiwn terfynol sgriptiau.
 • Cadarnhau cyflogaeth pob cyfarwyddwr ar gyfer y rhaglen gyda’r Cynhyrchydd Llinell a'u cymeradwyo i gael eu cytundebu.
 • Edrych ar fersiynau o bob pennod. Gwirio a chadarnhau pob pennod a thrafod gyda Pennaeth CDS pan fo angen.
 • Cadarnhau bod pob pennod yn addas i’w darlledu o safbwynt ansawdd/cydymffurfiaeth.
 • Cysylltu â’r Cynhyrchydd Llinell ynghylch penderfyniadau criwio ar gyfer bob pennod yn ôl yr angen.
 • Goruchwylio strategaeth ar-lein Pobol y Cwm.
 • Cymeradwyo crynodebau a chlipiau gwe a holl wybodaeth/crynodebau/rhestrau actorion/newyddion a roddir ar y wefan ar gyfer pob pennod.
 • Cymeradwyo’r holl luniau a gwybodaeth cyhoeddusrwydd a ryddheir ar ran Pobol y Cwm.
 • Cadarnhau holl drefniadau cyhoeddusrwydd yr actorion a drefnir ar ran Pobol y Cwm.
 • Helpu i gynllunio a mynychu digwyddiadau’r wasg i hyrwyddo’r gyfres pan fo angen gwneud hynny.
 • Cysylltu â’r Cynhyrchydd Sgript â’r Cynhyrchydd Stori ynghylch yr holl actorion rheolaidd newydd sydd eu hangen, gan gynnwys yr holl gontractau/dyddiadau/ffioedd ac ati.
 • Cyfarfod/clyweld/cytuno ar yr holl actorion rheolaidd newydd gyda’r Cydlynydd Cynhyrchu.
 • Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau/pryderon gan yr actorion rheolaidd/lled-reolaidd, a’u helpu a rhoi gwybod iddynt am holl gynlluniau’r dyfodol ar gyfer y gyfres, storïau .
 • Ymateb ar ran y BBC i unrhyw gwynion/ymholiadau gan y gynulleidfa pan fo angen.
 • Cysylltu â Rheolwyr CDS/Cynhyrchydd Llinell/Cynhyrchydd Sgript/Cynhyrchydd Stori i gynnig hyfforddiant addas ar gyfer personél mewnol/allanol Pobol y Cwm.
 • Cysylltu ag amserlenwyr a’r Cynhyrchydd Llinell i sicrhau bod yr amserlen yn golygu eu bod yn gallu cyflwyno’r rhaglen yn unol â’r comisiwn ac o fewn y gyllideb.
 • Monitro unrhyw newidiadau yn yr amserlen ddarlledu a gwneud yn siŵr bod y personél priodol yn cael gwybod yr wybodaeth ddiweddaraf.
 • Mynychu digwyddiadau allanol ar ran y rhaglen a gwneud cyflwyniadau yn ôl y gofyn.
 • Goruchwylio holl strwythurau adrannol ac arwain unrhyw newidiadau strwythurol yn ôl y gofyn.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mae’n hanfodol bod gennych chi brofiad o gynhyrchu cyfres sydd wedi rhedeg dros gyfnod hir ynghyd â phrofiad llwyddiannus o gynhyrchu drama.

Bydd ganddoch brofiad golygyddol a rheolaethol cadarn mewn cynhyrchu dramau ar gyfer teledu.

Bydd ganddoch brofiad o weithredu ar lefel strategol ac o ddatblygu polisiau golygyddol ac amcanion adrannol a chynulleidfaol. 

Byddwch yn arweinydd creadigol sydd ar gallu a’r profiad i ysbrydoli ac arwain timau, yn cynnwys awduron, cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr, yn effeithiol er mwyn creu cynhyrchiadau o’r safon uchaf.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau datblygiad strategol hir dymor y gyfres gan weithio yn agos a chael cyfarfodydd yn rheolaidd gyda chomisiynwyr yn BBC Cymru ac S4C.

Byddwch yn gyfrifol am lunio strategaeth ddigidol a rhwydweithiau cymdeithasol y gyfres gan ddefnyddio’r technegau diweddaraf i gyrraedd cynulleidafoedd ar bob platfform.

Bydd angen cydweithio yn agos gyda adrannau marchnata BBC Cymru ac S4C er mwyn sicrhau bod y gyfres yn cael ei hyrwyddo yn effeithiol.

Bydd ganddoch chi brofiad helaeth o weithio ym myd drama yn y Gymraeg a gyda chysylltiadau cryf ar draws y diwydiant teledu yng Nghymru a thu hwnt. 

Bydd ganddoch y sgiliau i adnabod talent ac i alluogi eraill i gyrraedd eu llawn botensial. 

Byddwch yn reolwr profiadol sydd wedi arfer rheoli a datblygu timau gan roi adborth yn rheolaidd iddyn nhw.

Mae angen bod yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hyderus ar lafar ac yn ysgrifenedig gan gynrychioli’r gyfres yn gyhoeddus pan fo galw am hynny. 

Bydd angen brwdfrydedd amlwg a/neu arbenigedd am Pobol y Cwm fel cyfres. 

Bydd gennych chi brofiad a hanes llwyddiannus o gydbwyso dyheadau artistig gyda chyfyngiadau ariannol, o gynllunio ac adolygu cyllidebau ac amserlenni cynyrchiadau mawr  ac o gyflenwi rhaglenni’n brydlon ac o fewn cyllideb.

Bydd gennych chi wybodaeth o amodau cyflogaeth cyfle cyfartal a pholisïau iechyd a diogelwch, Canllawiau Golygyddol, contractau a chytundebau perthnasol gyda’r undebau llafur.

Disgrifiad o'r Pecyn

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Drama Stiwdio yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch.  Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama fel Holby City, Casualty, EastEnders, Doctors a River City, i gyfresi fel Silent Witness, Luther ac Our Girl, i enwi ond ychydig. .

Hyd y contract  - 22 mis

Band - E

Oriau = Cynhyrchu

 Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.