Vacancy Search

Search Jobs  

Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr (Hyfforddai Cymraeg) Journalism Trainee Scheme (Welsh Language Trainee)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl o bob cefndir a ffordd o fyw sy’n benderfynol ac yn angerddol dros hyfforddi fel newyddiadurwr yn y BBC. Os ydych chi eisiau cael hyfforddiant o'r radd flaenaf gyda’r corff darlledu mwyaf yn y byd, Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr y BBC yw’r cynllun i chi.

Ydych chi wedi gadael yr ysgol neu heb raddio ac a oes gennych chi ddiddordeb gwirioneddol mewn newyddiaduraeth? Os oes gennych chi lai o brofiad, efallai y byddai’r cynllun Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol yn fwy addas i chi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol

Cyfrifoldeb y Rôl

Yn ystod y cynllun 10 mis hwn, byddwch yn ymgymryd â hyfforddiant gan weithio ochr yn ochr â thimau newyddion mewn lleoliadau ym meysydd newyddion ar-lein, digidol, radio a heledu. Bydd y lleoliadau hyn yn rhoi profiad ymarferol i chi o ymchwilio, ysgrifennu a darlledu newyddion. 

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

•          Contract 10 mis yn talu £21,216 y flwyddyn. Os ydych chi’n gweithio yn Llundain, mae’r cyflog yn £25,766 y flwyddyn.

•          Byddwn ni'n talu costau teithio a llety yn ystod cyfnodau hyfforddi.

•          Hyfforddiant o’r radd flaenaf dan arweiniad y BBC drwy gydol y cynllun, a hynny gan arbenigwyr a newyddiadurwyr uwch yn y BBC.

•          Mentor i’ch cefnogi a’ch arwain yn ystod yr hyfforddiant.

•          Cyfle i weithio ar leoliadau o fewn Newyddion a Materion Cyfoes y BBC, ym meysydd  radio, teledu, digidol ac ar-lein.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

•          Rydych chi’n gallu adrodd straeon mewn modd creadigol ac yn chwilfrydig am y byd o'ch cwmpas.

•          Rydych chi’n ymddiddori mewn newyddion a materion cyfoes.

•          Rydych chi wrth eich bodd yn cwrdd â phobl newydd ac yn rhannu straeon pobl.

•          Rydych chi eisoes yn dangos eich potensial fel newyddiadurwr.

•          Efallai eich bod chi’n ysgrifennu erthyglau i wefan neu bapur newydd lleol, yn gweithio mewn gorsaf radio, yn blogio neu’n flogio, neu’n creu cynnwys gwych ar y cyfryngau cymdeithasol.

•          Gallwch ein helpu ni i gyrraedd holl gynulleidfaoedd y BBC, gan gynnwys pobl na fyddent fel arfer yn dilyn y newyddion.

•          Byddwch yn 18 oed neu’n hŷn pan fydd y cynllun yn dechrau yn yr hydref.

Disgrifiad o'r Pecyn

£21,216

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

 Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

 Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.