Vacancy Search

Search Jobs  

Cynorthwy-ydd Personol - Pennaeth Strategaeth ac Addysg & Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o Swyddfa Pennaeth Strategaeth ac Addysg & Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys.  Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i grŵp o uwch-reolwyr  a gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol.

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn gyfathrebwr da sydd â gwybodaeth am y rheolwyr neu’r gweithgareddau maent yn eu cynnal. Bydd deiliad y swydd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer delio â sefyllfaoedd a cheisiadau cymhleth a chyfrinachol yn brydlon ac yn effeithiol.

Bydd dyletswyddau’r swydd yn cynnwys trefnu digwyddiadau a chyfarfodydd, trefnu  lleoliadau, trafnidiaeth a llety a sicrhau’r  gorau  o amser y Rheolwyr; peth gwaith yn ymwneud â’r dyddiadur, , a chysylltu’n gyson â chysylltiadau mewnol ac allanol amrywiol; a sgrinio a blaenoriaethu'r holl ohebiaeth sy’n dod i law.

Disgwylir i chi hefyd gynnal system ffeilio effeithlon ac effeithiol, gan sicrhau bod yr holl ddogfennau’n cael eu catalogio a'u trefnu drwy ddefnyddio systemau mewnol, ac ymgymryd â dyletswyddau eraill sy’n briodol ar gyfer y swydd, gan gynnwys casglu a pharatoi papurau ar gyfer cyfarfodydd, anfonebau, codi archebion prynu, prosesu treuliau. 

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mae profiad o roi cymorth penodedig i reolwyr gweithredol  mewn ystod o sefydliadau yn hanfodol, yn ogystal â phrofiad o drefnu, rheoli dyddiaduron a sgiliau cynllunio.

Bydd deiliad y swydd yn drefnus ac yn gallu blaenoriaethu  gwaith yn effeithiol er mwyn cydlynu gweithgareddau a gofynion sy’n gwrthdaro  er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd.   Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ac ysgrifenedig rhagorol, yn Gymraeg ac yn Saesneg

Rhaid i chi feddu ar  sgiliau cyfathrebu effeithiol a  gallu gweithio’n dda gydag amrywiaeth o bobl ar bob lefel, a’r gallu i ddatblygu perthynas waith gref gyda rhanddeiliaid ar bob lefel, yn fewnol  ac yn allanol.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.