Vacancy Search

Search Jobs  

Development Researcher, Unscripted Productions / Datblygu Ymchwilydd, Cynyrchiadau Di-Sgript

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

You will work closely with the Development Producer based in Cardiff, and the wider development team in Bristol and London,  developing ideas across BBC channels and external broadcasters. Directly reporting to the Development Producer and Head of Development, you will be expected to generate new ideas, stand up and develop existing ideas, participate in brainstorms, research and gather material and write treatments. You will also be expected to take an active interest in shooting taster tapes or accompanying producers on shoots.

 

Byddwch yn cydweithio’n agos â'r Cynhyrchydd Datblygu yng Nghaerdydd, a'r tîm datblygu ehangach ym Mryste a Llundain, i ddatblygu syniadau ar draws sianeli'r BBC a darlledwyr allanol.  Gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cynhyrchydd Datblygu a'r Pennaeth Datblygu, disgwylir i chi feddwl am syniadau newydd, mynd ati i ddatblygu syniadau sy’n bodoli eisoes, cymryd rhan mewn sesiynau taflu syniadau, casglu ac ymchwilio i ddeunydd ac ysgrifennu triniaethau.  Disgwylir i chi hefyd ddangos diddordeb brwd mewn ffilmio tapiau blasu neu mewn mynd gyda chynhyrchwyr i ffilmio.

Role Responsibility

To work effectively to ensure all content is thoroughly researched and meets the BBC’s editorial standards.

To be involved in researching, including the identification of suitable programme contributors, locations and storylines, working closely at all times to the editorial brief of the Producer.

To generate ideas, participate in brainstorms, write proposals, help produce taster tapes.

 

Gweithio’n effeithiol i sicrhau yr ymchwilir yn drylwyr i'r holl gynnwys a’i fod yn cwrdd â safonau golygyddol y BBC.

Cyfrannu at waith ymchwil, gan gynnwys dod o hyd i leoliadau, amlinelliadau stori a chyfranwyr addas ar gyfer rhaglenni, gan lynu’n dynn wrth frîff golygyddol y Cynhyrchydd bob amser.

Cynhyrchu syniadau, cymryd rhan mewn sesiynau taflu syniadau, ysgrifennu cynigion, helpu i gynhyrchu tapiau blasu.

Are you the right candidate?

To work effectively to ensure all content is thoroughly researched and meets the BBC’s editorial standards.

To be involved in researching, including the identification of suitable programme contributors, locations and storylines, working closely at all times to the editorial brief of the Producer.

To generate ideas, participate in brainstorms, write proposals, help produce taster tapes.

 

Gweithio’n effeithiol i sicrhau yr ymchwilir yn drylwyr i'r holl gynnwys a’i fod yn cwrdd â safonau golygyddol y BBC.

Cyfrannu at waith ymchwil, gan gynnwys dod o hyd i leoliadau, amlinelliadau stori a chyfranwyr addas ar gyfer rhaglenni, gan lynu’n dynn wrth frîff golygyddol y Cynhyrchydd bob amser.

Cynhyrchu syniadau, cymryd rhan mewn sesiynau taflu syniadau, ysgrifennu cynigion, helpu i gynhyrchu tapiau blasu.

Package Description

Development Researcher

Grade 5 / Band B

Full-time / 6 month fixed term

 

Datblygu Ymchwilydd

Cyfnod Penodol – Amser Llawn, 6 mis

Gradd 5 / Band Arfaethedig B

 

 

(d) Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

The BBC recognises that flexible working can benefit both the employee and the BBC as it can create a range of employment opportunities to suit both changing operational needs and the needs of individuals.  We will, therefore, consider flexible working requests for this vacancy.   Please include detail of the proposed arrangement in your application.

Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. At the BBC we are committed to reflecting and representing the diversity of the UK.   

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch  cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

 

About the BBC

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.  /  Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  /  Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.  /  Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.  Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.