Vacancy Search

Search Jobs  

Finance Business Analyst (Payroll Specialist) / Dadansoddwr Busnes Cyllid (Arbenigwr Gyflogres)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The Centre of Excellence for Finance is at the heart of the BBC’s Finance function, it incorporates various teams including Project & Capital Accounting, Contract Management, Financial Reporting, Controllership, Treasury and Payroll & Expenses. Its focus is on high quality, timely and accurate delivery or Finance services to the business in the most cost effective way.

 

Mae'r Ganolfan Rhagoriaeth Cyllid wrth galon gwaith Cyllid y BBC, gan ei bod yn ymgorffori amrywiol dimau gan gynnwys Cyfrifo Prosiectau a Chyfalaf, Rheoli Contractau, Adroddiadau Ariannol, Rheolyddiaeth, Trysorlys, a Chyflogres a Threuliau. Mae ei ffocws ar ddarparu gwasanaethau ariannol o safon i’r busnes, a hynny ar amser, yn gywir ac yn y ffordd fwyaf cost effeithiol.

Role Responsibility

Reporting to the Payroll & Expenses Service Delivery Manager, the Payroll Support Specialist will be responsible for the delivery of the Payroll service lines of BBC Finance which is delivered by the outsource service provider. The Payroll Support Specialist is responsible for the day to day delivery of an effective, high quality and consistent payroll operation, supporting the development of a culture of operational excellence and continuous process improvement.

* Please refer to the Appendix part of the job description (Page 3) for the job specific responsibilities and accountabilities *

 

Gan adrodd yn ôl i'r Rheolwr Cyflawni Gwasanaethau'r Gyflogres a Threuliau, bydd yr Arbenigwr Cymorth â'r Gyflogres yn gyfrifol am ddarparu llinellau gwasanaethau Cyflogres Adran Gyllid y BBC, sy’n cael eu darparu gan y darparwr gwasanaethau allanol. Mae'r Arbenigwr Cymorth â'r Gyflogres yn gyfrifol am weithredu’r gyflogres yn effeithiol, o ansawdd uchel ac yn gyson o ddydd i ddydd, gan ategu'r gwaith o ddatblygu diwylliant o ragoriaeth weithredol a gwella prosesau'n barhaus.

* Trowch at Atodiad y swydd ddisgrifiad (tudalen 3) i weld yr elfennau cyfrifoldeb ac atebolrwydd sy'n benodol i'r swydd yma*

The Ideal Candidate

Essential

Previous experience of working as part of a payroll team (processing payrolls from start to finish with experience of calculating and processing SMP, SSP, P45’s P60’s and P11D’s for a large organisation)

Experience in a service delivery environment - ensuring that exacting standards of quality, commercial outcomes, process/systems, communications, and customer experience are met.

Previous involvement in detailed reconciliations with good basic accountancy understanding

Strong analytical skills and competent user of Microsoft Excel

Desirable

Recognised payroll qualification

Resourcelink modules experience

SAP HR modules experience

SAP Finance modules knowledge and experience

 

Hanfodol

Profiad blaenorol o weithio fel rhan o dîm cyflogres (prosesu cyflogres o'r dechrau i'r diwedd, gyda phrofiad o gyfrifo a phrosesu Tâl Mamolaeth Statudol, Tâl Salwch Statudol, P45, P60 a P11D ar gyfer sefydliad mawr)

Profiad mewn amgylchedd darparu gwasanaethau - gan sicrhau bod safonau ansawdd, deilliannau masnachol, prosesau/systemau, cyfathrebu, a phrofiad cwsmeriaid yn cael eu cwrdd.

Ymgysylltiad blaenorol â gwaith cysoni manwl, gyda dealltwriaeth dda o gyfrifeg sylfaenol

Sgiliau dadansoddol cryf a gallu defnyddio Microsoft Excel yn gymwys

 

Dymunol

Cymhwyster cyflogres sy'n cael ei gydnabod

Profiad modiwlau resourcelink

Profiad o fodiwlau Adnoddau Dynol SAP

Gwybodaeth a phrofiad o fodiwlau Cyllid SAP

Package Description

Fixed Term Contract: 15months / Cytundeb tymor penodol: 15mis

Grade 8 - Proposed Band D / Gradd 8 - Band dan sylw D​

*Interviews will be held on the week commencing the 27th November*

*Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar wythnos y 27ain o Dachwedd*

 

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Therefore, successful applicants may need to be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.

 

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.