Careers

Floor Runner / Rhedwr Llawr - Doctor Who

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Cymru Wales is a drama production centre of excellence and is well known for series such as Doctor Who and Casualty. We are looking for a Floor Runner, with previous experience, on a 10 month fixed term contract / attachment.

Mae BBC Cymru Wales yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer Cynhyrchu Drama ac mae'n adnabyddus am gyfresi a gynhyrchir yn fewnol megis Doctor Who, Casualty a Pobol y Cwm. Rydym yn edrych am Rhedwr Llawr, gyda phrofiad blaenorol, ar gytundeb tymor penodol / ymlyniad o 10 mis.

Role Responsibility

You will support the AD team on the floor reporting any conflicting priorities to the 3rd AD whilst co-ordinate with the production office the distribution of packages, scripts, re-writes etc to the cast and crew on the floor. You will be providing hospitality for crew and artists (tea/coffee making) along with undertaking the transport of crew and artists as required. You will assist the AD team in cueing artists and locking off filming areas and act as a first point of contact for a range of both internal and external callers and visitors ensuring that these are given a positive image of the BBC and the department.

Byddwch yn darparu cymorth i dîm y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol ar y llawr gan roi gwybod am unrhyw flaenoriaethau croes i'r 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol tra’n cydlynu'r gwaith o ddosbarthu pecynnau, sgriptiau, ailwampiadau ac ati i'r cast a'r criw ar y llawr gyda’r swyddfa gynhyrchu. Byddwch hefyd yn darparu lletygarwch ar gyfer criwiau ac artistiaid (gwneud te/coffi) ynghyd â chludo'r criw a'r artistiaid yn ôl y gofyn, helpu tîm y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol i giwio artistiaid a chau ardaloedd ffilmio a bod yn bwynt cyswllt cyntaf i amrywiaeth o bobl sy'n ffonio neu ymwelwyr yn fewnol ac yn allanol gan sicrhau y cânt ddelwedd gadarnhaol o'r BBC ac o'r adran.

The Ideal Candidate

Applicants must have previous drama experience working on the floor. They need to be able to cover for the 3rd AD as required, and demonstrate they have the stamina required for this demanding role.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio ar ddrama ar y llawr. Bydd angen iddynt allu gweithio ar ran y 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn ôl yr angen, a dangos bod ganddynt y stamina sy'n ofynnol ar gyfer y rôl heriol hon.

 

Package Description

2 vacancies - 10 month Fixed Term Contract / Attachment

2 swydd - Cytundeb Tymor Penodol / Ymlyniad o 10 mis

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.