Careers

Golygydd Stori (Pobol y Cwm)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch.  Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Casualty, Doctors, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storïau cyfres dydd fel Father Brown a Shakespeare & Hathaway, i enwi ond ychydig!

 

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn adrodd i’r Cynhyrchydd y Gyfres a’r Cynhyrchydd.

Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys y canlynol:-

  • Cynorthwyo'r Cynhyrchydd Stori i gyflwyno drama o ansawdd uchel, sy'n gost-effeithiol o fewn fframwaith Canllawiau Golygyddol y BBC a'r amcanion Corfforaethol
  • Mynychu a chyfrannu at gyfarfodydd storïo’r gyfres
  • Creu syniadau straeon a llinell-storïau clir, creadigol o'r safon uchaf, sy'n gyson â gweledigaeth olygyddol y gyfres ar y cyd â’r awduron llawrydd a’r Cynhyrchydd Stori
  • Dadansoddi a datrys unrhyw broblemau strwythurol mewn straeon neu frasluniau
  • Mynychu cyfarfodydd brasluniau a chyfleu nodiadau’r gyfres i’r awduron llawrydd
  • Darparu'r holl waith ymchwil sydd ei angen ar unrhyw stori
  • Annog, meithrin a datblygu talent a gallu creadigol ar ran Pobol y Cwm
  • Cynorthwyo'r Cynhyrchydd Stori yn ôl yr angen

Yr Ymgeisydd Delfrydol

I lwyddo yn y rôl hon, bydd angen i chi ddangos y nodweddion canlynol:

Meddwl yn ddadansoddol a gallu symleiddio problemau cymhleth, prosesu prosiectau yn gydrannau a'u harchwilio a'u gwerthuso yn systematig. Gallu nodi cydberthnasau achosol a llunio fframweithiau er mwyn datrys problemau a/neu ddatblygu.

Cyfathrebu - y gallu i fynegi syniadau yn glir ac addasu arddull gyfathrebu i anghenion pobl eraill gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau ac ymagweddau sy'n addas i'r gynulleidfa a natur yr wybodaeth. Y gallu i ddeall effaith arddull gyfathrebu bersonol ar eraill.

Meddwl yn greadigol Gallu troi syniadau/ysgogiadau creadigol yn realiti ymarferol. Gallu edrych ar sefyllfaoedd a phroblemau presennol mewn ffyrdd newydd a chreu datrysiadau creadigol.

Barn Olygyddol - Y gallu i ddangos barn gytbwys a gwrthrychol yn seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o frîff comisiynu'r prosiect, gofynion y gynulleidfa, canllawiau ac amcanion y prosiect.

Rheoli cydberthnasau a gweithio mewn tîm – Y gallu i greu a chynnal cydberthynas waith effeithiol ag amrywiaeth o bobl. Cydweithio ag eraill i fod yn rhan o dîm, yn hytrach na gweithio fel unigolyn neu'n gystadleuol a profiad o ysgrifennu creadigol.

#youmakethebbc

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Hyd y Cytundeb - 7 Mis

Band - C

Lleoliad – Caerdydd

Oriau – Oriau Cynhyrchu Drama

**Mae’r disgrifiad swydd sydd yn ynglwm am rôl Golygydd Sgript ond mae’r hysbyseb yma am rôl Golygydd Stori.  Gallwch ffeindio’r anghenion a dyletswyddau penodol ar gyfer y rôl yma isod**

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.