Vacancy Search

Search Jobs  

HR Advisor/ Cynghorydd Adnoddau Dynol

Cyflwyniad i'r Swydd

Dyma gyfle heb ei ail. Rydyn ni’n chwilio am bobl eithriadol i ymuno â'n tîm yng Nghanolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol arloesol ac amrywiol y BBC.

Rydyn ni’n credu’n gryf mewn gweithio gyda’n cydweithwyr i ddarlledu creadigrwydd o’r radd flaenaf ar yr awyr. Boed hynny’n Strictly Come Dancing, Sioe Frecwast Radio One neu’r gyfres deledu ddiweddaraf ar BBC iPlayer, byddwch chi’n chwarae rhan bwysig wrth helpu’r BBC i hysbysu, addysgu a diddanu ein cynulleidfaoedd.

Bob dydd, rydyn ni’n darparu gwasanaethau Adnoddau Dynol i dros 20,000 o gydweithwyr a gweithwyr llawrydd. Rydyn ni’n chwilio am bobl eithriadol sy’n...

 • Mwynhau helpu eraill yn ofalus ac yn ystyriol
 • Achub y blaen wrth ofyn cwestiynau er mwyn deall beth sydd ei angen ar gydweithwyr
 • Mwynhau gweithio mewn tîm egnïol sydd byth yn aros yn llonydd, ac yn mwynhau bod yn greadigol
 • Yn dymuno gwneud gwahaniaeth; gan adnabod syniadau ar gyfer gwella a bod yn greadigol bob dydd

Lleoliad: ' Birmingham (dymunol) neu Gaerdydd

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd y swydd yn cyflenwi gwasanaethau gweithrediadol a thasgau prosesu i weithlu’r BBC gan ddarparu gwybodaeth, rheoli data a chwblhau gwaith prosesu.

Bydd y prif gyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Darparu gwasanaeth ateb ceisiadau / ymholiadau ar gyfer gweithwyr, gan ddilyn prosesau sydd wedi’i diffinio’n glir yn unol â Chytundebau Lefel Gwasanaeth a ddiffiniwyd
 • Datrys problemau a materion, gan gynnig atebion a/neu gyfeirio ymholiadau i fyny i’r tîm/3ydd parti perthnasol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau neu’r Tîm Arbenigol perthnasol
 • Deall a dehongli pryderon a phroblemau cwsmeriaid drwy holi, archwilio’r materion ac adolygu’r data
 • Gallu defnyddio’r Systemau “People”, gan fewnbynnu data i’r systemau perthnasol a sicrhau ansawdd y data
 • Dadansoddi a rhoi argymhellion o’r data mewn systemau perthnasol er mwyn ateb ymholiadau
 • Cynnal a chadw ffeiliau personél a data “People” yn gywir, gan gadw cyfrinachedd
 • Darparu atebion yn hyderus sy’n seiliedig ar ddata a dealltwriaeth o bolisïau a phrosesau
 • Gweithio i gefnogi prosiectau ar draws BBC People lle bo angen
 • Gweithio fel rhan o dîm, a chydweithio ar draws y Ganolfan Cydwasanaethau a’r sefydliad Adnoddau Dynol
 • Cyfrannu at ddiwylliant o ragoriaeth gwasanaeth a chefnogi gwelliant parhaus

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mae sgiliau cyfrifiadurol a theleffoni sylfaenol yn hanfodol

 • Gwybodaeth sylfaenol am brosesau AD yn hanfodol / gellir dangos medrusrwydd mewn maes arbenigol AD, e.e. gwobrwyo, recriwtio
 • Profiad o ddelio ag ymholiadau yn ymwneud â chylch bywyd cyfan y staff
 • Profiad blaenorol o weithio gyda systemau “People” (megis SAP) yn ddymunol
 • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd canolfan cydwasanaethau yn ddymunol
 • At hynny, rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n hyderus yn ei allu i ddatrys problemau, sy’n mwynhau ymchwilio i anghysondebau, sy’n ymateb yn rhagweithiol, ac sy’n barod i weithio’n hyblyg.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

We’re happy to discuss flexible working.  Please indicate your choice under the flexible working question in the application.  There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to.  Flexible working will be part of the discussion at offer stage. 

 • Excellent career progression – the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
 • Unrivalled training and development opportunities – our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
 • Benefits - We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 25 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

 • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
 • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
 • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Am y cwmni

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief.  We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise. 

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

Gwneud cais

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.