Vacancy Search

Search Jobs  

Head of News / Pennaeth Newyddion, BBC Cymru Wales

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Leading BBC Cymru Wales’s newsroom is one of the most exciting, diverse and challenging jobs in the BBC. Based at centres across Wales, the department provides local, national and international news on radio, television and online – in English and Welsh - for audiences in Wales and across the United Kingdom.

The role will also lead the development and delivery of a major change programme to respond to changing audience needs and to harness the opportunities of the BBC’s move to a new broadcast centre in Cardiff city centre.

Welsh language skills are desirable but not essential.

 

Arwain ystafell newyddion BBC Cymru yw un o’r swyddi mwyaf cyffrous, amrywiol a heriol yn y BBC.  Gyda chanolfannau ar draws Cymru, mae’r adran yn gyfrifol am ddarparu newyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ar radio, teledu ac ar-lein – yn Gymraeg ac yn Saesneg – i gynulleidfaoedd yng Nghymru ac ar draws y DU.

Bydd y rôl hefyd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflenwi rhaglen o newid mawr i ymateb i ofynion newydd cynulleidfaoedd ac i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a ddaw o ganlyniad i ad-leoli canolfan ddarlledu newydd y BBC yng nghanol dinas Caerdydd.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.

Role Responsibility

The role is responsible for creating the vision and strategic path for news and current affairs in BBC Wales by providing effective and inspiring editorial and people leadership.

Responsible to the Director of BBC Wales for delivering the highest editorial standards across all platforms and for the most effective deployment of people and resources, the post involves collaboration with colleagues throughout the BBC to ensure the news agenda in Wales is properly reflected across all services.

Over the next three years, the Head of News will additionally lead the development of a joined-up change programme across both the News and Sport departments to meet the changing needs of audiences and to harness the opportunities provided by BBC Wales’ future home at Central Square. This work will require effective collaboration with the Head of Sport, BBC Wales.

 

Bydd y rôl yn gyfrifol am greu’r weledigaeth a’r llwybr strategol ar gyfer newyddion a materion cyfoes yn BBC Cymru drwy gynnig arweinyddiaeth olygyddol ac arwain pobol mewn ffordd sy’n effeithiol ac yn ysbrydoli.

Yn atebol i Gyfarwyddwr BBC Cymru, bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am sicrhau safonau golygyddol o’r ansawdd uchaf ar draws yr holl blatfformau ynghyd â threfnu pobol ac adnoddau yn effeithiol.  Mae’r swydd yn golygu cydweithredu gyda chydweithwyr ar draws y BBC i sicrhau bod agenda newyddion Cymru yn cael ei hadlewyrchu yn gywir ar draws ein holl wasanaethau.

Dros y tair blynedd nesaf, bydd y Pennaeth Newyddion hefyd yn arwain ar ddatblygu rhaglen o newid ar draws yr adrannau Newyddion a Chwaraeon er mwyn ateb gofynion newydd ein cynulleidfaoedd; gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd y bydd cartref newydd BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog yn eu cynnig a chefnogi gweledigaeth Cymru Greadigol BBC Cymru i fod y ganolfan gyfryngol fwyaf creadigol, cydweithredol ac agored o eiddo’r BBC ar draws y DU.  Bydd y gwaith yma yn golygu cydweithio effeithiol gyda Phennaeth Chwaraeon BBC Cymru.

The Ideal Candidate

  • Extensive professional journalistic experience and sound editorial judgement within news and current affairs broadcasting or publishing.
  • A track record in inspiring and delivering outstanding editorial storytelling across various broadcast platforms, such as TV, radio, mobile or social platforms.
  • Outstanding leadership skills with a demonstrable background in leading large, complex news teams
  • A demonstrable ability to formulate strategy and to lead others in implementing major change programmes.

 

  • Profiad newyddiadurol helaeth a phroffesiynol gyda chrebwyll olygyddol gref o fewn darlledu neu gyhoeddi newyddion a materion cyfoes
  • Byddwch â phrofiad helaeth o ysbrydoli a chyflenwi sgiliau gohebu rhagorol ar draws nifer o blatfformau, gan gynnwys Teledu, Radio, symudol a chymdeithasol
  • Sgiliau arweinyddiaeth rhagorol a chefndir amlwg o arwain timau newyddion mawr a chymhleth
  • Y gallu i ffurfio strategaeth ac arwain eraill wrth weithredu rhaglen o newid mawr

Package Description

Permanent / Parhaol

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.


Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.