Vacancy Search

Search Jobs  

Information Security Specialist / Arbenigwr Diogelwch Gwybodaeth

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

This role is to support the delivery of the Information Security Strategy across the BBC and to support the Central Square Programme which is delivering a new Broadcast Centre for BBC Wales in 2019. The role also requires the successful candidate to ensure the transfer of knowledge and lessons learnt from the Central Square Programme across to relevant areas, departments and projects within the BBC including Information Security and D&E. Due to the ground breaking technology being used it is vital to consider the learning and development opportunities the BBC Wales programme can provide for the wider BBC.

Reporting to the Information Security Management Team, the candidate will be responsible for ensuring that data within the BBC is protected, in accordance with the needs of the business and according to Information Security principles of availability, integrity and confidentiality. It is also to provide advice and Security Consultancy to all areas of the BBC and its Third Party Partners.

Cefnogir gwaith o gyflwynor Strategaeth Diogelu Gwybodaeth ar draws y BBC a chefnogi Rhaglen y Sgwr Canolog sy'n darparu Canolfan Ddarlledu newydd ar gyfer BBC Cymru Wales yn 2019. Bydd angen ir ymgeisydd llwyddiannus hefyd sicrhau bod gwybodaeth a gwersi a ddysgir gan Raglen y Sgwr Canolog yn cael eu trosglwyddo i adrannau, prosiectau a meysydd perthnasol yn y BBC, gan gynnwys yr adrannau Dylunio a Pheirianneg a Diogelu Gwybodaeth. Gan fod technoleg arloesol yn cael ei defnyddio, maen hollbwysig ystyried y cyfleoedd dysgu a datblygu y gall rhaglen BBC Cymru Wales ei chynnig ir BBC drwyddo draw.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol ir Tm Rheoli Diogelu Gwybodaeth ac yn gyfrifol am wneud yn sir bod data o fewn y BBC yn cael ei ddiogelu, yn unol ag anghenion y busnes ar egwyddorion Diogelu Gwybodaeth, sef argaeledd, cywirdeb a chyfrinachedd. Bydd angen iddo hefyd roi cyngor a gwasanaeth ymgynghori ym maes Diogelu i bob rhan o'r BBC ai Bartneriaid Trydydd Parti.

Role Responsibility

This role is to support the delivery of the Information Security Strategy across the BBC and to support the Central Square Programme which is delivering a new Broadcast Centre for BBC Wales in 2019. The role also requires the successful candidate to ensure the transfer of knowledge and lessons learnt from the Central Square Programme across to relevant areas, departments and projects within the BBC including Information Security and D&E. Due to the ground breaking technology being used it is vital to consider the learning and development opportunities the BBC Wales programme can provide for the wider BBC.

Reporting to the Information Security Management Team, the candidate will be responsible for ensuring that data within the BBC is protected, in accordance with the needs of the business and according to Information Security principles of availability, integrity and confidentiality. It is also to provide advice and Security Consultancy to all areas of the BBC and its Third Party Partners.

Cefnogir gwaith o gyflwynor Strategaeth Diogelu Gwybodaeth ar draws y BBC a chefnogi Rhaglen y Sgwr Canolog sy'n darparu Canolfan Ddarlledu newydd ar gyfer BBC Cymru Wales yn 2019.

Bydd angen ir ymgeisydd llwyddiannus hefyd sicrhau bod gwybodaeth a gwersi a ddysgir gan Raglen y Sgwr Canolog yn cael eu trosglwyddo i adrannau, prosiectau a meysydd perthnasol yn y BBC, gan gynnwys yr adrannau Dylunio a Pheirianneg a Diogelu Gwybodaeth. Gan fod technoleg arloesol yn cael ei defnyddio, maen hollbwysig ystyried y cyfleoedd dysgu a datblygu y gall rhaglen BBC Cymru

Wales ei chynnig ir BBC drwyddo draw.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol ir Tm Rheoli Diogelu Gwybodaeth ac yn gyfrifol am wneud yn sir bod data o fewn y BBC yn cael ei ddiogelu, yn unol ag anghenion y busnes ar egwyddorion Diogelu Gwybodaeth, sef argaeledd, cywirdeb a chyfrinachedd. Bydd angen iddo hefyd roi cyngor a gwasanaeth ymgynghori ym maes Diogelu i bob rhan o'r BBC ai Bartneriaid Trydydd Parti.

The Ideal Candidate

Essential

Demonstrable broad-ranging and comprehensive knowledge of information security theoryand practice.

In-depth knowledge of relevant legislation, codes of practice, guidance and operating procedures.

Proven track record of Information Security Delivery.

The ability to identify and solve varied problems by the application of a suite of complex tools and techniques.

Highly effective and creative problem-solving skills, across a broad range of scenarios, that both deliver novel solutions and enable continual improvement in existing threat mitigation and counter measures.

Ability to convey and explain complex technical information to non-technical staff.

Hanfodol

Gwybodaeth gynhwysfawr ac eang iawn am arferion a theori diogelu gwybodaeth.

Gwybodaeth drylwyr am ddeddfwriaeth, codau ymarfer, canllawiau a gweithdrefnau perthnasol.

Hanes llwyddiannus o gyflawni ym maes Diogelu Gwybodaeth.

Gallu adnabod a datrys amrywiol broblemau drwy ddefnyddio cyfres o dechnegau ac adnoddau cymhleth.

Sgiliau datrys problemau creadigol ac effeithiol iawn, ar draws ystod eang o sefyllfaoedd, sy'n cynnig atebion newydd ac yn sicrhau gwelliannau parhaus wrth ymdrin mesurau lleihau bygythiadau a gwrth-fesurau.

Gallu cyfleu ac esbonio gwybodaeth dechnegol gymhleth i staff sydd ddim yn dechnegol.

About the Company

We dont focus simply on what we do we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below. Youll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthodd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.