Careers

Is-Olygydd Sgript / Assistant Script Editor (Pobol y Cwm)

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch. Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Casualty, Doctors, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storau cyfres dydd fel Father Brown a Shakespeare & Hathaway, i enwi ond ychydig!

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn adrodd i Branwen Williams, y Cynhyrchydd Sgript

Bydd eich dyletswyddaun cynnwys y canlynol:-

 • Gwirio a pharatoi drafftiau terfynol crynodebau bob rhaglen au dosbarthun brydlon ir timau cynhyrchu a phawb arall sydd eu hangen
 • Cadw llygad barcud ar barhad cyfres gan sicrhau bod cymeriadau sefydledig yn cael eu trin yn gyson a bod parhad yn y stori a rhwng rhifynnau
 • Helpu'r Golygyddion Sgriptiau i sicrhau y caiff pob gwiriad negyddol (e.e. enwau brand) ei gwblhau a bod yr holl gamau gweithredu rhesymol wedi'u cymryd i osgoi tramgwyddo hawlfraint, enllib a difenwi
 • Cyd-weithio gydar cydlynydd cyfryngau cymdeithasol gyda chyfieithiadau ac is-deitlo. Diweddaru biogs cymeriadau ar gyfer y wefan
 • Bod yn bwynt cyswllt i gwmnioedd teledu allanol, sydd yn gofyn am clips o benodau ar gyfer hyrwyddo
 • Cyflawni gwaith ymchwil ychwanegol yn l yr angen ac ar adegau penodedig

Yr Ymgeisydd Delfrydol

I lwyddo yn y rl hon, bydd angen i chi ddangos y nodweddion canlynol;

 • Diddordeb byw ym maes drama a lln syn ddigonol i alluogi pwyso a mesur posibiliadau sgript.
 • Bod yn hunan ysgogol a rhagweithiol
 • Gwybodaeth drylwyr am ffynonellau sgriptiau a phosibiliadau talent newydd syn dod ir amlwg ac a fydd ar gael
 • Ymwybyddiaeth o natur amrywiol ein cynulleidfaoedd ac ymrwymiad i amrywiaeth yn y gweithle
 • Maer gallu i gyfathrebun effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg ar Saesneg, yn llafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

#youmakethebbc

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential

Hyd y Cytundeb 4Mis

Band - B

Lleoliad Caerdydd

Oriau Oriau Cynhychu Drama

**Maer disgrifiad swydd sydd yn ynglwm am rl Is-Olygydd Sgript generig ond maer hysbyseb yma am rl Is-Olygydd Sgript am Pobol y Cwm. Gallwch ffeindior anghenion a dyletswyddau penodol ar gyfer y rl yma isod**

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau or sefydliad.
 • Cyfleoedd di-aili hyfforddi a datblygu maer Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy nar hyn rydym yn ei wneud mae sut rydym yn gwneud pethaun bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd an hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn sir eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd an hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un on gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denur ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan or BBC boed hynny i gyfrannu in rhaglenni neu in hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb in cynulleidfaoedd au hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fou hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred. Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithion hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatu hynny.

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

Gwneud cais

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.