Careers

Journalism Apprentice Scheme Advanced- Welsh Language

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydych chi’n gwneud cais am y lleoliad Cymraeg hanfodol yng Nghaerdydd. Mae hyn yn rhan o’r cynllun prentisiaeth Newyddiaduraeth Uwch.

Mae’r Brentisiaeth Newyddiaduraeth Uwch ar gyfer pobl sy’n chwilfrydig am y byd, sydd eisiau adrodd y straeon sy’n digwydd o’u cwmpas ac sydd eisoes yn dangos rhywfaint o botensial newyddiadurol. Byddwch yn cael dwy flynedd o astudio a dysgu yn y swydd, gan arwain at brentisiaeth lefel 7 a Chymhwyster Cenedlaethol mewn Newyddiaduraeth y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ) sy’n cael ei gydnabod gan y diwydiant. 

Byddwch yn gweithio yn un o’n hystafelloedd newyddion a byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thimau newyddion i ddatblygu eich sgiliau newyddiadurol, gan greu a darparu cynnwys o safon ar gyfer nifer o lwyfannau. Byddwch yn cael profiad ymarferol a fydd yn cynnwys ymchwilio, ysgrifennu a darlledu newyddion.

Mae’r cynllun yn cymryd 2 flynedd i’w gwblhau. Ar ôl hynny, dylech gael y sgiliau a’r hyfforddiant uwch i ymgymryd â rôl Newyddiadurwr/Ymchwilydd Newyddiaduraeth yn y BBC.

Mae’r cynllun hwn yn disodli’r Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr (JTS).

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Rydyn ni’n chwilio am bobl sydd ar ddechrau eu gyrfa, ond dylech fod yn dangos eich sgiliau newyddiadurol, er enghraifft, trwy ysgrifennu erthyglau i wefan neu bapur newydd lleol/myfyrwyr, gweithio mewn gorsaf radio sydd â chynnwys newyddion, blogio neu flogio, neu drwy greu cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd gennych chi Ddiploma Newyddiaduraeth neu gymhwyster Newyddiaduraeth arall, fel Prentisiaeth Newyddiadurwr Iau.

Os ydych chi’n storïwr creadigol sy’n frwd dros ddeall y byd a deall y ffeithiau, dyma eich cyfle i gael hyfforddiant newyddiaduraeth o’r radd flaenaf gyda’r sefydliad darlledu mwyaf yn y byd.

Byddwch:

 • Yn ymddiddori mewn newyddion a materion cyfoes ac mae gennych awch i ddeall y byd ac i ddarganfod ffeithiau.
 • Yn barod i ddangos eich sgiliau newyddiadurol a’ch creadigrwydd
 • Yn chwilfrydig ac yn darllen, yn gwylio ac yn gwrando ar amrywiaeth o newyddion lleol a chenedlaethol yn gyson ar wefannau, ar y teledu ac ar gyfryngau cymdeithasol.
 • Yn storïwr creadigol sy’n gallu ein helpu ni i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, gan gynnwys pobl na fyddan nhw fel arfer yn dilyn y newyddion.
 • Yn hyblyg ac yn barod i addasu oherwydd cyflymder y gwaith a’r broses ddysgu
 • Yn 18 oed neu’n hŷn pan fydd y cynllun yn dechrau ym mis Ionawr 2022

Ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais os nad oes gennych yr hawl gyfreithiol i weithio yn y DU.

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

 • Cyflog cystadleuol £21,216 (neu £25,776 ar gyfer Hyfforddeion yn Llundain)
 • Hyfforddiant o’r radd flaenaf drwy gydol y cynllun, a hynny gan arbenigwyr a newyddiadurwyr uwch yn y BBC.
 • Mentor i’ch cefnogi a’ch arwain yn ystod yr hyfforddiant.
 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Yn ogystal â gwyliau banc, byddwch hefyd yn cael diwrnod ychwanegol o wyliau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.
 • Cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig a gostyngiadau deintyddol, gofal iechyd, campfa a llawer mwy

Y Broses Ymgeisio

 • Byddwch yn llenwi cais byr ar-lein a fydd yn cynnwys rhai cwestiynau ysgrifenedig a chwestiynau fideo
 • Os byddwn yn hoffi’r hyn a welwn ni, byddwch yn cael eich gwahodd i gwblhau ail gam y broses ymgeisio ar-lein
 • Os cewch eich gwahodd i’r cam nesaf, byddwn yn gofyn i chi ddod i Ddiwrnod Asesu.

Oherwydd nifer y ceisiadau, mae’n broses hir, a gallai gymryd hyd at dri mis i chi glywed gennym am ganlyniad terfynol eich cais.

Gwybodaeth Allweddol

 • Mae’r Cynllun Prentisiaeth Newyddiaduraeth - Uwch yn dilyn Safon Prentisiaeth Uwch Newyddiadurwr (cwricwlwm) ac yn cyfuno hyfforddiant academaidd â phrofiad ymarferol yn y swydd. Bydd prentisiaid o bob canolfan yn y BBC yn dilyn yr un cwricwlwm.
 • Mae prentisiaid yn gweithio tuag at Gymhwyster Cenedlaethol mewn Newyddiaduraeth (NQJ) a gydnabyddir yn y diwydiant - Lefel 6.
 • Mae’r meysydd astudio yn cynnwys: canfod, ymchwilio ac adrodd straeon; deall eich cynulleidfa; cyfryngau cymdeithasol a chynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr; y gyfraith, rheoleiddio a moeseg.
 • Dyma’r asesiadau gorfodol yn y Cymhwyster Cenedlaethol mewn Newyddiaduraeth:
  • Cyfraith y Cyfryngau:  Mae’r arholiad hwn yn cynnwys pedwar cwestiwn gorfodol – dau ynglŷn â chyfraith cyfryngau, un ynglŷn â chyfraith amlgyfrwng ac un cwestiwn sy’n seiliedig ar foeseg sy’n ymwneud â phynciau allweddol fel difenwi, dirmyg, hawlfraint a phreifatrwydd.
  • E-goflyfr Tystiolaeth: 10 tasg sy’n ymwneud â meysydd fel trin data, defnyddio cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg, newyddiaduraeth weledol a straeon gwleidyddol.
  • Arholiad(au) sy’n seiliedig ar sgiliau ymarferol: yn seiliedig ar y llwybr rydych chi wedi’i ddewis
 • I gwblhau’r brentisiaeth, mae Asesiad Pwynt Terfyn (EPA) ar gael hefyd, sy’n dechrau ar ôl i chi gwblhau eich Cymhwyster Cenedlaethol mewn Newyddiaduraeth.  Mae dwy elfen i'r Asesiad Pwynt Terfyn: prosiect newyddiaduraeth a chyflwyniad yn gyntaf ac, yn ail, trafodaeth broffesiynol sy'n seiliedig ar bortffolio o dystiolaeth.

 

Disgrifiad o'r Pecyn

Gwybodaeth allweddol:

Dyddiad dechrau’r cynllun: Ionawr 2022

Cyfnod: Dwy flynedd

Lleoliadau: Caerdydd

Ar gyfer y swydd yma mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Am y cwmni

Amrywiaeth

Rydyn ni’n hyrwyddo amrywiaeth ac yn hybu amgylchedd gwaith da i bob aelod o staff presennol a darpar aelodau o staff, gan sicrhau bod ein holl weithwyr yn cael eu trin yn gyfartal. Rydyn ni wedi datblygu partneriaeth â VERCIDA, sef y safle gyrfaoedd mwyaf yn y DU sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth a chynhwysiant. Mae ein holl swyddi gwag wedi’u rhestru ar VERCIDA hefyd. Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag mewn fformat hygyrch. Os oes gennych chi anabledd, byddwch yn cael dewis mynd drwy ein Extend Hub pan fyddwch yn gwneud cais.

Gwneud cais

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.