Vacancy Search

Search Jobs  

BBC Journalism Trainee Scheme

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Do you want to train and work as a journalist with one of the world’s largest broadcasting organisations?

We are looking for exceptional people who want to be the BBC’s broadcast journalists of the future.

If you are successful in your application we will train you in online, TV and radio news to a high standard, as well as giving you valuable experience in work placements around the UK. We’ll pay you a salary and you will be mentored by a senior BBC journalist

If you haven't already done so, take a look at www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes/jts for further information about this year's Journalism Trainee Scheme. Please ensure that you read all the guidance on completing the application form for this scheme

 

Ydych chi am hyfforddi a gweithio fel newyddiadurwr i un o sefydliadau darlledu mwyaf y byd?

Rydym yn chwilio am bobl ragorol sydd am fod yn newyddiadurwyr darlledu i'r BBC yn y dyfodol.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich hyfforddi mewn newyddion ar-lein, teledu a radio i safon uchel, yn ogystal â rhoi profiad gwerthfawr o leoliadau gwaith ledled y DU. Byddwn yn talu cyflog i chi, a chewch eich mentora gan uwch newyddiadurwr yn y BBC.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, ewch i www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes/jts i gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Newyddiadurwr dan Hyfforddiant eleni. Dylech sicrhau eich bod yn darllen yr holl ganllawiau ar gwblhau'r ffurflen gais ar gyfer y cynllun hwn.

Role Responsibility

During your training you will find, research, write and broadcast news stories and programme items: to the required standard and within agreed deadlines. You will write text pieces, voice pieces and bulletins for radio news; prepare and present bulletins for local TV and prepare online and interactive stories.

In addition to interviewing and reporting in both recorded and live situations, you will produce live and recorded items for TV and radio, suggest news stories and programme ideas on a regular basis and operate technical equipment for all media to the required standard. In addition you’ll develop and maintain contacts and respond professionally to enquiries from the public as well as preparing and reporting the news.

At all times you will exercise editorial judgement, maintain professional standards and stick closely to the BBC’s editorial policies

There is some variation in the above, depending on the particular placements you are selected for.

 

Yn ystod eich cyfnod hyfforddiant byddwch yn dod o hyd i straeon newyddion ac eitemau ar gyfer rhaglenni, yn ymchwilio iddynt, yn eu hysgrifennu ac yn eu darlledu: i'r safon ofynnol ac o fewn terfynau amser y cytunir arnynt. Byddwch yn ysgrifennu darnau testun, darnau llais a bwletinau ar gyfer newyddion ar y radio; paratoi a chyflwyno bwletinau ar gyfer teledu lleol a pharatoi straeon ar-lein a rhyngweithiol.

Yn ogystal â chyfweld a gohebu mewn sefyllfaoedd byw a rhai wedi'u recordio ymlaen llaw, byddwch yn cynhyrchu eitemau byw a rhai wedi'u recordio ar gyfer y teledu a radio, yn cynnig straeon newyddion a syniadau am raglenni yn rheolaidd ac yn gweithredu offer technegol ar gyfer pob math o gyfryngau i'r safon ofynnol. Byddwch hefyd yn meithrin ac yn cynnal cysylltiadau ac yn ymateb yn broffesiynol i ymholiadau gan y cyhoedd yn ogystal â pharatoi a gohebu'r newyddion.

Byddwch yn arfer barn olygyddol, yn cynnal safonau proffesiynol ac yn cydymffurfio'n llawn â pholisïau golygyddol y BBC bob amser.

Bydd yr uchod yn amrywio rywfaint, yn dibynnu ar y lleoliad penodol y cewch eich dewis ar ei gyfer.

Are you the right candidate?

You have a genuine interest in news and current affairs and/or sport. You regularly read the BBC's local and national news and sports websites, watch TV news and keep abreast of news on the radio and in social media. You enjoy all sorts of media and are passionately interested in working in TV, radio and online journalism.

You can already demonstrate strong evidence of your own journalism and creativity and have lots of ideas to make original output. You already write quickly, accurately and compellingly under pressure and you have an eye for a striking image and an ear for good audio and arresting pictures. You are aware that strong stories and clear and concise writing are essential elements of TV and radio programmes, and of internet journalism.

You have the potential to report the news fairly, accurately and without bias and be able to bring this to air by perseverance and working well with a wide range of colleagues and contacts.

You relish the challenge of using your own experience to help us reflect the diversity of the UK and serve our audience better. Our journalists need to reflect and understand the audiences we serve - for example, the different geographical regions of the UK, the experience of black and Asian people, socially disadvantaged people and those with disabilities.

You are resilient and have the flexibility to work unsocial hours (including nights and weekends). You are a team player who works well with a wide range of colleagues and members of the public. You are also a self-starter and willing to work on your own initiative when necessary.

Mae gennych ddiddordeb gwirioneddol mewn newyddion a materion cyfoes a/neu chwaraeon. Rydych yn darllen gwefannau newyddion a chwaraeon lleol a chenedlaethol y BBC, yn gwylio newyddion ar y teledu ac yn ymwybodol o newyddion ar y radio ac ar gyfryngau cymdeithasol. Rydych yn mwynhau pob math o gyfryngau ac mae gennych ddiddordeb brwd mewn gweithio ym maes newyddiaduraeth ar y teledu, radio ac ar-lein.

Rydych eisoes yn gallu dangos tystiolaeth gref o'ch newyddiaduraeth a'ch creadigrwydd eich hun ac mae gennych lawer o syniadau i greu allbwn gwreiddiol. Rydych eisoes yn ysgrifennu'n gyflym, yn gywir ac mewn modd cymhellol o dan bwysau ac mae gennych lygad am ddelwedd drawiadol a chlust am sain dda a lluniau diddorol. Rydych yn ymwybodol bod straeon cryf ac ysgrifennu clir a chryno yn elfennau hanfodol o raglenni teledu a radio, a newyddiaduraeth ar y rhyngrwyd.

Rydych yn meddu ar y potensial i ohebu'r newyddion yn deg, yn gywir ac yn ddiduedd a'r gallu i wneud hyn drwy ddyfalbarhad a thrwy weithio'n dda gydag ystod eang o gydweithwyr a chysylltiadau.

Rydych yn croesawu'r her o ddefnyddio eich profiad eich hun i'n helpu i adlewyrchu amrywiaeth y DU a gwasanaethu ein cynulleidfa yn well. Mae angen i'n newyddiadurwyr adlewyrchu a deall y cynulleidfaoedd a wasanaethir gennym - er enghraifft, rhanbarthau daearyddol gwahanol y DU, profiad pobl dduon a phobl Asiaidd, pobl dan anfantais a'r sawl sydd ag anabledd.

Rydych yn wydn ac yn ddigon hyblyg i weithio oriau anghymdeithasol (gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau). Rydych yn chwaraewr tîm sy'n gweithio'n dda gydag ystod eang o gydweithwyr ac aelodau o'r cyhoedd. Rydych yn hunan ysgogwr ac yn fodlon gweithio ar eich menter eich hun pan fo angen

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthodd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.