Vacancy Search

Search Jobs  

Location Manager / Rheolwr Lleoliad (Casualty)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios make some of the most original, diverse and highly acclaimed television including Casualty, Doctor Who and Pobol y Cwm. You will be joining Casualty at our purpose built studios in Roath Lock, Cardiff Bay.

Mae BBC Studios yn creu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch, gan gynnwys Casualty, Doctor Who a Pobol y Cwm. Byddwch yn ymuno Casualty yn ein stiwdios pwrpasol ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Role Responsibility

To interpret scripts and identify the number, types and sequence of locations required for production. The role assesses the suitability of different locations, negotiates a price, arranges for the cast and crew to travel to site, and manages the production crews use of each location. Importantly, you will develop strong working relationships with location owners, local Councils and film agencies whilst researching, sourcing, and assess situations that arise and sometimes sourcing unusual locations for the requirements of the programme. Organise recce schedules for production, investigating potential problems that could arise, whilst always being in contact with local residents within a shooting area of up and coming filming and dealing with any issues that could arise. A competency of risk assessments is required.

Dehongli sgriptiau a chanfod y nifer a'r mathau o leoliadau syn ofynnol ar gyfer cynhyrchiad, a dilyniant lleoliadau. Maer rl yn asesu pa mor addas yw lleoliadau gwahanol, maen negodi pris, yn trefnu ir cast a'r criw deithio ir safle, ac yn rheoli defnydd y criw cynhyrchu o bob lleoliad. Yn bwysig iawn, byddwch yn datblygu cysylltiadau gweithio cryf pherchnogion lleoliadau, cynghorau lleol ac asiantaethau ffilm wrth ymchwilio, dod o hyd i leoliadau ac asesu sefyllfaoedd syn codi ac weithiau dod o hyd i leoliadau anghyffredin ar gyfer gofynion y rhaglen. Trefnu amserlenni ymchwilio ymlaen llaw ar gyfer cynhyrchiad, ymchwilio i broblemau posibl a allai godi, a bod mewn cysylltiad drwy'r amser thrigolion lleol mewn ardal lle bydd ffilmion digwydd maes o law, a delio ag unrhyw broblemau a allai godi. Rhaid cael cymhwysedd mewn asesiadau risg.

Are you the right candidate?

Youll have gained experience as a Drama Location Manager, demonstrating knowledge of drama television production processes. With strong communication skills youll be able to effectively build relationships with both internal and external personnel, leading the locations team and resolving any potential conflicts or issues if necessary. Due to the nature of the work, it is essential that you have a full driving license.

Bydd gennych brofiad o fod yn Rheolwr Lleoliadau ar gyfer Drama, gan ddangos gwybodaeth am brosesau cynhyrchu drama deledu. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu cadarn ac yn gallu meithrin cysylltiadau effeithiol gweithwyr mewnol ac allanol, gan arwain y tm lleoliadau a datrys unrhyw wrthdaro neu broblemau posibl os bydd raid. Oherwydd natur y gwaith, maen rhaid cael trwydded yrru lawn.

Package Description

For this role / Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary / Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Proposed Band D(Grade 8) / Band Arfaethedig D(Gradd 8)

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

About the BBC

We dont focus simply on what we do we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below. Youll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

Maer BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wediu tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar l ymuno 'r BBC.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.