Vacancy Search

Search Jobs  

Marketing Manager, Doctor Who Experience / Rheolwr Marchnata, Doctor Who Experience

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Worldwide aims to build the BBC brand, inspire audiences and drive long term commercial success through increasing content investment, establishing new global BBC consumer brands around the world and reach new customers in the UK and internationally through digital innovation.

The Doctor Who Experience is an interactive journey which takes guests on adventure through space and time. Packed with amazing special effects this multi-sensory experience is fun for family and fans.

This is a newly created role on a 12 month basis to focus on increasing ticket sales to the Doctor Who Experience by planning, developing and implementing cost effective, targeted marketing campaigns.

Please click here for more information about what we do:http://www.doctorwhoexperience.com/

Nod BBC Worldwide yw meithrin brand y BBC, ysbrydoli cynulleidfaoedd a llywio llwyddiant masnachol hirdymor drwy gynyddu buddsoddiad mewn cynnwys, sefydlu brandiau defnyddwyr BBC byd-eang newydd a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn y DU ac yn rhyngwladol drwy arloesedd digidol.

Mae Doctor Who Experience yn daith ryngweithiol sy'n tywys gwesteion ar antur drwy ofod ac amser. Gyda llu o effeithiau arbennig rhagorol, mae'r profiad aml-swynhwyrol hwn yn llawn hwyl i'r teulu a dilynwyr.

Rl newydd yw hon am gyfnod o 12 mis, er mwyn canolbwyntio ar gynyddu nifer y tocynnau a werthir ar gyfer Doctor Who Experience drwy gynllunio, datblygu a gweithredu ymgyrchoedd marchnata penodol a chosteffeithiol.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a wnawn:http://www.doctorwhoexperience.com/

Role Responsibility

Do you want to work for one of the greatest brands in the world?

Do you want to work with some of the most inspiring people and brands in the international media industry?

Then read on..

A fantastic opportunity has arisen for a Marketing Manager within BBC Worldwide in Cardiff. The role will be responsible for developing awareness of the Doctor Who Experience, its visitor offer, additional events and secondary business areas across its main market segments. Youll play a key part in the development function of the Doctor Who Experience in its new home in Cardiff and energise its presence in its locality and wider catchment areas.

It will be your responsibility to implement a marketing strategy that will identify and target relevant market segments and increase awareness within the area. By building relationships with local partners you will encourage joint ticket sales and cross promotions and build a network of contacts to help penetrate the market further.

Hoffech chi weithio i un o frandiau gorau'r byd?

Hoffech chi weithio gyda rhai o'r bobl a'r brandiau mwyaf ysbrydoledig yn y diwydiant cyfryngau rhyngwladol?

Yna darllenwch ragor..

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer Rheolwr Marchnata yn BBC Worldwide yng Nghaerdydd. Bydd y rl yn gyfrifol am feithrin ymwybyddiaeth o Doctor Who Experience, ei gynigion i ymwelwyr, ei ddigwyddiadau ychwanegol a meysydd busnes eilaidd ar draws y prif rannau o'r farchnad. Byddwch yn chwarae rhan allweddol ddatblygu Doctor Who Experience yn ei gartref newydd yng Nghaerdydd ac yn codi ymwybyddiaeth ohono yn lleol ac mewn ardaloedd dalgylch ehangach.

Eich cyfrifoldeb chi fydd gweithredu strategaeth farchnata a fydd yn nodi ac yn targedu rhannau perthnasol o'r farchnad ac yn codi ymwybyddiaeth o fewn yr ardal. Drwy feithrin cydberthnasau phartneriaid lleol, byddwch yn annog y trefniadau gwerthu tocynnau ar y cyd a thrawshyrwyddo ac yn meithrin rhwydwaith o gysylltiadau i helpu i dreiddio ymhellach i'r farchnad.

The Ideal Candidate

Youll have substantial experience in developing marketing strategies using multiple platforms and marketing channels with the ability to evaluate marketing effectiveness by using customer research, data collection, and market segment dynamics. An important aspect of this role is to effectively develop relationships with stakeholders to improve the effectiveness of campaign plans. Due to the nature of the business, youll ideally have a strong knowledge of the local tourism industry particularly within visitor attraction.

Bydd gennych brofiad sylweddol o ddatblygu strategaethau marchnata gan ddefnyddio llwyfannau a sianelau marchnata niferus ynghyd 'r gallu i werthuso effeithiolrwydd marchnata drwy ddefnyddio ymchwil cwsmeriaid, prosesau caglu data, a dynameg rhannau o'r farchnad. Agwedd bwysig ar y rl hon yw meithrin cydberthnasau effeithiol rhanddeiliaid er mwyn gwella effeithiolrwydd cynlluniau ymgyrchoedd. Oherwydd natur y busnes, yn ddelfrydol bydd gennych wybodaeth gadarn am y diwydiant twristiaeth lleol, yn enwedig ym maes denu ymwelwyr.

Package Description

Fixed term contract of 12 months.
Cytundeb tymor penodol o 12 mis.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.