Careers

Newyddiadurwr/wraig, Cymru Fyw

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae Cymru Fyw am benodi ymgeisydd talentog i weithio i’r BBC ym maes y cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg.

Fel rhan o dîm y Gwasanaethau Ar-lein Cymraeg, bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus greu cynnwys newyddion apelgar, a chreadigol ar gyfer platfformau ar-lein BBC Cymru. 

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd prif gyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys cyflwyno straeon newyddion mewn ffordd greadigol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru yn Gymraeg. Byddwch yn adnabod cynnwys da er mwyn ei gyflwyno a’i rannu mewn ffyrdd deniadol ar gyfryngau cymdeithasol y BBC.

Mae’r gallu i ddefnyddio fideos a graffeg a deall anghenion cyhoeddi ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i ddadansoddi data defnydd ar-lein a bod yn rhan o’r drafodaeth ar ddatblygu strategaeth BBC Cymru ym maes y cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol Cymraeg clir a chywir a sgiliau ysgrifennu gwych yn ogystal â barn newyddiadurol o’r radd flaenaf a’r gallu i ddeall sut i gyflwyno stori fydd yn llwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n hyblyg ar rai adegau,  er enghraifft peth oriau anghymdeithasol, ar benwythnosau a gyda’r nos.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Cytundeb: Parhaol
Lleoliad: Caerdydd
Band arfaethedig C (Grade 5/7)

 

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.