Vacancy Search

Search Jobs  

Newyddiadurwr/wraig Darlledu Rhan-Amser (Gohebydd Gogledd Orllewin Cymru)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae adran newyddion BBC Cymru yn chwilio am newyddiadurwr talentog i weithio yng Ngogledd Orllewin Cymru i weithio yn bennaf i raglenni newyddion Radio Cymru.  Bydd disgwyl hefyd iddynt gynhyrchu cynnwys ar gyfer teledu a gwasanaethau ar-lein.

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio i'r adran gasglu newyddion, yn bennaf yn y Gogledd Orllewin.  Bydd disgwyl ichi ddod o hyd i straeon gwreiddiol o'r ardal gan greu pecynnau creadigol ar gyfer ein gwasanaethau.

O bryd i'w gilydd bydd angen darlledu yn fyw ar radio a theledu.  Byddai profiad o hyn yn fanteisiol.    'Rydym yn chwilio am berson hyblyg, sydd yn mwynhau ymwneud a phobol ac yn deall yr hyn sydd yn bwysig i'n cynulleidfa.  

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mae barn olygyddol dda, y gallu i ysgrifennu yn syml a chywir yn bwysig ar gyfer y rôl yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu datblygu straeon, a’u cyflwyno mewn ffordd fydd yn denu cynulleidfaoedd ar draws ein gwasanaethau. Hefyd, bydd angen dealltwriaeth o Ganllawiau Golygyddol y BBC a'r rheolau cyfreithiol sy'n berthnasol i'r maes.  Bydd angen diddordeb brwd mewn materion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cytundeb: Parhaol (Rhan Amser - 21 awr yr wythnos)
Lleoliad: Bangor
Gradd: 5/7
Band arfaethedig CPF: D
Teitl swydd arfaethedig CPF: Uwch Newyddiadurwr - Gohebydd

Am y cwmni

 Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.