Vacancy Search

Search Jobs  

Newyddiadurwr/wraig (Newyddion - Ffeil)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Prif bwrpas y swydd yw i lunio a chynhyrchu amrywiaeth eang o gynnwys newyddion a materion cyfoes ar gyfer rhaglen Ffeil, a hynny fel rhan o dîm.

Gwasanaeth newyddion i blant rhwng saith a deuddeg oed ydi Ffeil. Mae’r rhaglen yn cael ei chynhyrchu gan adran Newyddion BBC Cymru ac yn cael ei darlledu’n ddyddiol ar S4C am 5 y.h.

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd prif gyfrifoldebau Newyddiadurwr/wraig yn cynnwys dangos penderfyniadau polisi a golygyddol cadarn ar sail dealltwriaeth glir o agenda newyddion benodol y BBC. Byddwch yn gallu defnyddio technoleg yn ôl yr angen er mwyn casglu deunydd i’w ddarlledu a deall sut mae tîm yn gweithio’n effeithiol ac ymgymryd â'r rôl fwyaf priodol.

Bydd angen i chi greu a chynnal perthnasoedd gwaith effeithiol gydag amrywiaeth o bobl a dangos ymrwymiad i wella amrywiaeth yn y BBC a deall sut y gall gwahaniaethau unigol fod yn fanteisiol i’r BBC.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Fe fydd y person llwyddiannus yn  gyfrifol am gynhyrchu a chyflwyno’r rhaglen. Bydd angen iddo/iddi gael profiad o gyflwyno rhaglenni byw, a’r gallu i weithio ar eich ben eich hun. Mae sgiliau technegol da a Chymraeg graenus yn hanfodol ar gyfer y rôl yma.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Cytundeb: Parhaol

Band arfaethedig: C

Lleoliad: Caerdydd

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.