Vacancy Search

Search Jobs  

Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol / Digital Journalism Apprenticeships

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl o bob cefndir a ffordd o fyw sy’n benderfynol ac yn angerddol dros hyfforddi fel newyddiadurwr yn y BBC. Os ydych chi eisiau cael hyfforddiant o'r radd flaenaf gyda’r corff darlledu mwyaf yn y byd, Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr y BBC yw’r cynllun i chi.

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thimau BBC Cymru ar leoliadau gwaith ac yn eu helpu nhw i ddarparu rhaglenni a chynnwys o safon uchel, a hynny ar gyfer newyddion digidol, ar-lein, ar y radio neu ar y teledu. Yn y cyfamser, byddwch yn gweithio tuag at Ddiploma Lefel 3 mewn Newyddiaduraeth. Bydd rhannu eich amser yn gytbwys rhwng dysgu yn y gwaith ac mewn amgylchedd dosbarth yn hanfodol.

  • Prentisiaeth i hyfforddi i fod yn newyddiadurwr gyda’r BBC – a chael diploma mewn newyddiaduraeth wedi'i hachredu gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ) ar y diwedd.
  • Byddwch yn dysgu sut mae creu cynnwys gwych i raglenni BBC ar gyfer y teledu, y radio a'r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â chynnwys digidol ac ar-lein.
  • Byddwch yn hyfforddi ac yn gweithio ochr yn ochr â Golygyddion a newyddiadurwyr o’r radd flaenaf ledled rhannau gwahanol o BBC Cymru.

  • Byddwch yn cael cyfle i adrodd straeon sy’n apelio at amrywiaeth o bobl efallai na fyddent fel arfer yn gwylio neu’n gwrando ar gynnwys BBC  

Yr Ymgeisydd Delfrydol

•          Dylech fod yn greadigol, yn chwilfrydig ac yn wydn.

•          Mae’n rhaid i chi fod wrth eich bodd â phethau digidol a dangos eich bod eisoes yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i adrodd straeon.

•          Rhaid i chi fod yn frwd dros ysgrifennu.

•          Rhaid i chi fod â diddordeb yn yr hyn sy’n digwydd yn y newyddion

 

Mae'r cynllun hwn wedi'i anelu at bobl heb raddio. Ond mae’n rhaid i chi fod ag o leiaf 5 TGAU gyda gradd C (neu gyfwerth), neu Raddau rhwng 9 a 4, mewn Saesneg a Mathemateg. Yn yr Alban, mae angen pum National 5 arnoch, gyda graddau rhwng A a C mewn pum pwnc, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Rydyn ni hefyd yn croesawu’r rhai sy’n gwneud gwaith cwbl wahanol - ac sydd eisiau newid gyrfa i fod yn newyddiadurwyr.

Os ydych chi’n greadigol ac yn chwim eich meddwl, ac os allwch chi gynnig i ni eich profiadau o fyw yn y DU heddiw, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Os ydych chi wedi graddio ac yn awyddus i ddechrau gyrfa ym maes Newyddiaduraeth, neu’n unigolyn a allai ddangos eich potensial drwy eich profiad blaenorol, efallai y byddai ein Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr yn fwy addas i chi. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Disgrifiad o'r Pecyn

£14,250

Am y cwmni

 Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.