Careers

Prif Gyflwynydd

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae Newyddion Radio Cymru yn darparu amrywiaeth o raglenni newyddion, saith diwrnod yr wythnos. Rydym yn chwilio am gyflwynydd profiadol a deinamig i weithio yn bennaf ar y Post Cyntaf. Mae’r rhaglen yn darparu gwasanaeth newyddion cyflawn, gyda’r newyddion diweddaraf, y chwaraeon, a straeon lleddf a llon o Gymru ac ar draws y byd.

Cyfrifoldeb y Rôl

Rydym yn chwilio am gyflwynydd newyddion sydd â’r gallu i ymdrin ag amrywiaeth fawr o bynciau, ac yn gwybod sut i gael at wraidd stori yn sydyn, yn gywir ac yn ddifyr. Bydd gennych brofiad helaeth o allu ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau wrth iddyn nhw ddatblygu, byddwch yn gallu holi yn dreiddgar, ac yn gallu cyflwyno straeon cymhleth mewn ffordd ddealladwy a chynnes, gan gael y gorau allan o bob cyfrannwr. Yn ogystal â sgiliau newyddiadurol cryf a Chymraeg graenus, bydd gennych ddealltwriaeth fanwl o anghenion y gynulleidfa Gymraeg yn ei holl amrywiaeth.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan allweddol o dîm bach, prysur, sy’n gweithio ym mhob rhan o Gymru. Bydd disgwyl i chi gynnig syniadau yn rheolaidd, bod yn barod i baratoi eitemau ymlaen llaw a helpu creu deunydd ar gyfer rhaglenni eraill a chyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â chyflwyno rhaglenni radio byw.

Rydym yn gobeithio cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd ddechrau mis Rhagfyr.

Byddwn yn hapus i ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n dymuno gweithio yn rhan amser.

Disgrifiad o'r Pecyn

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Cytundeb Parhaol

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.