Vacancy Search

Search Jobs  

Principal Double Bass (No.2) / Prif Chwaraewr Adran Bas Dwbl (Rhif 2)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC National Orchestra of Wales is one of the UK’s most versatile orchestras, with a varied range of work as both a broadcast orchestra and the national symphony orchestra of Wales. It performs live to tens of thousands of people across the UK each year and can be regularly heard on BBC radio, television and online. The Orchestra is supported by the Arts Council of Wales, and forms part of BBC Wales.

Principal Conductor Thomas Søndergård enters his fifth year with the Orchestra in 2016, with many critically acclaimed performances of major works signifying a strong relationship between Thomas and the Orchestra and the international standard of those performances. As one of the six BBC Performing Groups the Orchestra has a busy schedule of live concerts, broadcasts, recordings particularly for Radio 3 and the BBC Proms. The orchestra is also a centre of excellence for soundtracks regularly recording the music for many of the BBC’s highest profile TV and film productions including War & Peace, Life Story and Doctor Who. BBC National Orchestra of Wales is based at BBC Hoddinott Hall, part of the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay and is Orchestra-in-Residence at St David's Hall, Cardiff – Wales’ National Concert Hall.

BBC NOW perform a busy schedule of live concerts, touring the length and breadth of Wales, as well as venues around the rest of the UK and abroad. Autumn 2015 saw the orchestra deliver one of its most ambitious to date in a three week tour of South America; including a highly impactful community residency in the Chubut Province of Patagonia. The Orchestra is invited to perform at festivals throughout Wales and the UK each year, and appears biennially at BBC Cardiff Singer of the World. The Orchestra also appears in several concerts annually as part of the BBC Proms.

Learning is at the heart of the organisation, with a broad outreach programme, developing exciting, distinctive and memorable experiences for all ages. In 2014, the Orchestra was seen by hundreds of thousands of primary schools pupils in the first film for BBC Music's Ten Pieces project, inspiring a generation of children to get creative with classical music. Other recent projects include an innovative concert format designed for audience of deafened and hard of hearing.

Auditions will be held in late June 2016 (exact dates tbc) at BBC Hoddinott Hall.

Please attach your CV, which is to include all previous experience, any trials undertaken and 2 referees. 

This is a re-advertisement, previous trialists need not apply.

 

Cefnogir y Gerddorfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae'n rhan o BBC Cymru.

Mae'r Prif Arweinydd, Thomas Søndergård yn dechrau ei bumed flwyddyn gyda'r Gerddorfa yn 2016, gyda llawer o berfformiadau a gafodd ganmoliaeth fawr o weithiau mawr sy'n dangos cydberthynas gref rhwng Thomas a'r Gerddorfa a safon ryngwladol y perfformiadau hynny. Fel un o chwe Grŵp Perfformio’r BBC, mae gan y Gerddorfa amserlen brysur o gyngherddau byw, darllediadau a recordiadau, yn enwedig ar gyfer Radio 3 a Proms y BBC. Mae'r Gerddorfa hefyd yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer traciau sain ac yn recordio'r gerddoriaeth ar gyfer nifer o gynyrchiadau teledu a ffilm mwyaf poblogaidd y BBC yn rheolaidd, gan gynnwys War & Peace, Life Story a Doctor Who.  Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi’i lleoli yn Neuadd Hoddinott y BBC sy'n rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd a hi yw Cerddorfa Breswyl Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd - Neuadd Gyngherddau Genedlaethol Cymru.

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio amserlen brysur o gyngherddau byw, gan deithio ar hyd a lled Cymru, yn ogystal â lleoliadau ledled gweddill y DU a thramor. Yn ystod hydref 2015, aeth y gerddorfa ar ei thaith fwyaf uchelgeisiol eto, sef taith dair wythnos o Dde America; gan gynnwys preswylfa gymunedol lwyddiannus iawn yn Nhalaith Chubut ym Mhatagonia. Gwahoddir y Gerddorfa i berfformio mewn gwyliau ym mhob cwr o Gymru a'r DU bob blwyddyn ac mae'n ymddangos bob dwy flynedd yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd. Mae'r Gerddorfa hefyd yn ymddangos mewn sawl cyngerdd yn flynyddol fel rhan o'r BBC Proms.

Mae dysgu wrth wraidd y sefydliad, gyda rhaglen allgymorth eang, sy'n datblygu profiadau cyffrous, unigryw a chofiadwy i bobl o bob oedran. Yn 2014, gwelodd cannoedd o filoedd o ddisgyblion ysgolion cynradd y Gerddorfa'n perfformio yn y ffilm gyntaf ar gyfer prosiect Deg Darn Cerddoriaeth y BBC, gan ysbrydoli cenhedlaeth o blant i fod yn greadigol gyda cherddoriaeth glasurol. Ymysg prosiectau diweddar eraill mae fformat cyngerdd arloesol a gynlluniwyd ar gyfer cynulleidfaoedd byddar a thrwm eu clyw.

Cynhelir clyweliadau ddiwedd mis Mehefin 2016 (yr union ddyddiadau i'w cadarnhau) yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Plis atodwch eich CV, sydd i gynnwys pob profiad blaenorol sydd gennych, unrhyw dreialon rydych wedi'u cael a dau ganolwr.

Mae hon yn ail hysbyseb, nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais.

Package Description

The BBC National Orchestra of Wales requires

Principal Double Bass (No.2)

Principal Conductor: Thomas Søndergård

Principal Guest Conductor: Xian Zhang

Starting salary £35,348

Mae'r Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn eisiau

Prif Chwaraewr Adran Bas Dwbl (Rhif 2)

Prif Arweinydd: Thomas Søndergård

Principal Guest Conductor: Xian Zhang

Cyflog cychwynnol £35,348

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthodd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.