Vacancy Search

Search Jobs  

Principal Software Engineer - Content Discovery / Prif Beiriannydd Meddalwedd

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Content Discovery has a mission to bring the breadth of BBC online content to our audience. Our portfolio of products include the BBC Homepage, which attracts 10 million unique users per week; online search, including iPlayer search; domestic and global navigation, with a reach of 100 million worldwide; as well a range of products that span the organisation. Content Discovery pioneers innovative, technologically challenging and creative solutions working with the whole organisation.

This is a fantastic time to join Content Discovery; we are just about to start the development and delivery of a suite of innovative products that will allow users to find and interact with BBC content in new and exciting ways. As a Principal Software Engineer you will help lead Content Discovery’s technical delivery, assist with defining our overall technical strategy and look into the future for new innovations in this space.

 

Cyflwyniad i'r Swydd

Un o genadaethau Darganfod Cynnwys yw dod ag ehangder cynnwys ar-lein y BBC i’n cynulleidfa. Mae ein portffolio o gynnyrch yn cynnwys Tudalen Gartref y BBC, sy'n denu 9 miliwn o ddefnyddwyr unigryw yr wythnos, gan gynnwys chwiliad iPlayer; llywio domestig a byd-eang, sy'n cyrraedd 100 miliwn o bobl ledled y byd; yn ogystal ag amrywiaeth o gynnyrch sy’n rhychwantu'r sefydliad. Mae Darganfod Cynnwys yn arloesi gyda datrysiadau blaengar, sy’n greadigol ac yn heriol yn dechnolegol, gan weithio gyda’r sefydliad cyfan.

Dyma amser gwych i ymuno â Darganfod Cynnwys; rydym ar fin dechrau datblygu a chyflenwi cyfres o gynnyrch arloesol a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddarganfod a rhyngweithio â chynnwys y BBC mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Fel Prif Beiriannydd Meddalwedd, byddwch yn arwain gwaith cyflenwi technegol ar gyfer Darganfod Cynnwys, cynorthwyo i ddiffinio ein strategaeth dechnegol, ac edrych i'r dyfodol i chwilio am ddyfeisiadau newydd yn y gofod hwn.

Role Responsibility

 • Building excellently engineered, high availability solutions capable of handling huge volumes of traffic.
 • Ensuring the quality of our work meets the high technical standards for BBC Online output.
 • Planning features and projects using agile development practices.
 • Working with our editorial and design colleagues on new application concepts and building prototypes.
 • Developing tools and methodologies to improve our development process.
 • Working closely with our operational support teams to ensure our solutions our supportable, scalable and reliable.
 • Collaborating effectively with other teams and clients of our services to deliver the best possible audience experience.
 • Seeking for opportunities to employ new technologies, design patterns and methods to enhance our products and services.
 • Keeping abreast of developments in software engineering and technologies particularly related to mobile devices.
 • Reviewing the work of your colleagues and helping others.
 • Solving operational issues, including working under a Dev Ops model.
 • Assisting with recruiting, mentoring and training new team members.

 

Y Prif Gyfrifoldebau

 • Llunio atebion argaeledd uchel, wedi’u peiriannu'n ardderchog ac yn gallu delio â nifer fawr o draffig.
 • Sicrhau bod ansawdd ein gwaith yn bodloni’r safonau technegol uchel ar gyfer allbwn BBC Ar-lein.
 • Cynllunio nodweddion a phrosiectau gan ddefnyddio arferion datblygu hyblyg.
 • Gweithio gyda'n cydweithwyr golygyddol a dylunio ar gysyniadau rhaglenni newydd a llunio prototeipiau.
 • Datblygu offer a dulliau i wella ein proses ddatblygu.
 • Gweithio'n agos gyda'n timau cymorth gweithredol er mwyn sicrhau bod modd cefnogi, graddio a dibynnu ar ein hatebion.
 • Cydweithio’n effeithiol â thimau a chleientiaid eraill ein gwasanaethau i sicrhau'r profiad gorau posib i'n cynulleidfa.
 • Chwilio am gyfleoedd i ddefnyddio technolegau, patrymau dylunio a dulliau newydd er mwyn gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau.
 • Gwybod y diweddaraf am ddatblygiadau ym maes peirianneg a thechnolegau meddalwedd, yn enwedig o ran dyfeisiau symudol.
 • Adolygu gwaith eich cydweithwyr a helpu pobl eraill.
 • Datrys problemau gweithredol, gan gynnwys gweithio yn unol â model Gweithrediadau Datblygu.
 • Helpu i recriwtio, mentora a hyfforddi aelodau newydd o’r tîm.

The Ideal Candidate

Essential

You will have experience of:

 • Designing, developing and supporting large, complex production systems at scale.
 • Creating and supporting reliable and scalable cloud based micro services on the cloud.
 • Developing systems in Node.JS, including RESTful APIs.
 • Starting new projects, including responsibility for the architecture and design.
 • Growing existing systems to meet increased demands.
 • Ability to rapidly acquire new skills and to work with new technologies.
 • Solid software engineering/web development experience, with the ability to engage with others.
 • Agile software development methodologies including behaviour driven development and test driven development.
 • Producing maintainable code within collaborative environments.
 • Communicating effectively with both technical and non-technical colleagues at all levels in an organisation.
 • Adopting a “can do” positive attitude, a willingness to learn and collaborating with colleagues.

Desirable

You may have experience of some, but not necessarily all, of the following:

 • Experience of building systems with Amazon Web Services (AWS).
 • Administering Linux servers, including web servers running Nginx.
 • Relational and NoSQL databases such as schema design and scaling.
 • JavaScript, ECMAScript 6, code management with NPM.
 • Building systems using React (isomorphic/universal JavaScript) and the react ecosystem.
 • Using publish-subscribe and message passing software patterns, preferably in JavaScript.
 • Browser side debugging using appropriate tools such as Chrome DevTools, breakpoints, memory profiling and CPU profiling.
 • Working with CSS, specifically object oriented CSS, BEM, responsive grids and media queries.
 • Talking in industry forums, interest groups or broader industry engagement.
 • Relationship management, including a track record of collaboration and influence.
 • Leading teams in high-pressure environments.
 • Coaching, mentoring and developing colleagues.
 • Successfully liaising with external suppliers.

 

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Hanfodol

Bydd gennych brofiad o’r canlynol:

 • Dylunio, datblygu a chefnogi systemau cynhyrchu mawr, cymhleth yn ôl graddfa.
 • Creu a chefnogi micro wasanaethau dibynadwy a rhai mae modd eu graddio yn y cwmwl.
 • Datblygu systemau yn Node.JS, gan gynnwys rhaglenni API RESTful.
 • Dechrau prosiectau newydd, gan gynnwys bod yn gyfrifol am eu saernïo a’u dylunio.
 • Datblygu systemau presennol i fodloni galwadau cynyddol.
 • Gallu dysgu sgiliau newydd yn gyflym a gweithio gyda thechnolegau newydd.
 • Profiad helaeth o beiriannu meddalwedd/datblygu ar y we, gyda ffordd o ymwneud ag eraill.
 • Methodolegau datblygu meddalwedd hyblyg gan gynnwys prosesau datblygu wedi’u hysgogi gan ymddygiad a phrosesau datblygu wedi’u hysgogi gan brofion.
 • Llunio cod mae modd ei gynnal a’i gadw mewn amgylcheddau cydweithio.
 • Cyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr technegol ac annhechnegol ar bob lefel mewn sefydliad.
 • Meithrin agwedd gadarnhaol “fe allaf i wneud hyn”, bod yn barod i ddysgu a gweithio gyda chydweithwyr.

Dymunol

Efallai y bydd gennych rywfaint o brofiad o rai o’r canlynol, ond nid pob un ohonynt o reidrwydd:

 • Profiad o adeiladu systemau gydag Amazon Web Services (AWS).
 • Gweinyddu gweinyddion Linux, gan gynnwys gweinyddion gwe sy'n rhedeg Ngnix.
 • Cronfeydd data perthynol ac NoSQL fel dylunio a graddio sgema.
 • JavaScript, ECMAScript 6, rheoli cod gydag NPM.
 • Adeiladu systemau gan ddefnyddio React (JavaScript isomorffig/cyffredinol) a’r ecosystem ymateb.
 • Defnyddio patrymau cyhoeddi-tanysgrifio a meddalwedd sy'n trosglwyddo negeseuon, yn JavaScript yn ddelfrydol.
 • Difa chwilod ar ochr porwr gan ddefnyddio offer priodol fel Chrome DevTools, torbwyntiau, proffilio cof a phroffilio CPU.
 • Gweithio gyda CSS, CSS sy'n cyfeirio at wrthrychau'n benodol, BEM, gridiau ymatebol ac ymholiadau gan y cyfryngau.
 • Siarad mewn fforymau ar gyfer y diwydiant, grwpiau diddordeb neu ymgysylltu’n ehangach â’r diwydiant.
 • Rheoli perthnasoedd, gan gynnwys enw da am gydweithio a dylanwadu.
 • Arwain timau mewn sefyllfaoedd o dan bwysau.
 • Hyfforddi, mentora a datblygu sgiliau cydweithwyr.
 • Cyfathrebu'n llwyddiannus â chyflenwyr allanol.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Grade 8 (Proposed Band D)

 • Excellent career progression the BBC offers great opportunities for ambitious individuals to seek new challenges and work on many different and varied products.
 • Unrivalled training and development opportunities our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
 • A vibrant digital community we have a strong focus on continuous improvement and engineering excellence. We host regular talks from internal and external speakers, and provide generous opportunities to attend industry events and conferences.
 • Benefits - We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 26 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

Disgrifiad o’r Pecyn

Gradd 8 (Band Arfaethedig D)

 • Datblygiad gyrfa ragorol. Mae’r BBC yn cynnig cyfleoedd rhagorol i unigolion uchelgeisiol sydd am chwilio am heriau newydd a gweithio ar lawer o gynnyrch gwahanol ac amrywiol.
 • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu. Mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
 • Cymuned ddigidol fywiog. Rydym yn canolbwyntio’n fawr ar welliant parhaus a rhagoriaeth mewn peirianneg. Rydyn ni'n cynnal sgyrsiau rheolaidd gan siaradwyr mewnol ac allanol, ac rydym yn darparu cyfleoedd hael i fynychu digwyddiadau a chynadleddau ar gyfer y diwydiant.
 • Buddion - Rydyn ni’n cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 26 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

 

Gair am y BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn a wnawn – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig inni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi’i hatodi isod. Gofynnir cwestiynau i chi yn ymwneud â nhw fel rhan o'ch cais am y swydd hon.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i feithrin gweithlu amrywiol yn ddiwylliannol, felly mae’n annog yn gryf geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.  Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb ystyried eu cefndir.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.