Vacancy Search

Search Jobs  

Producers Pool (BBC Studios - Scripted Productions) / Cronfa o Cynhyrchwyr (BBC Studios - Cynyrchiadau Sgript)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios make some of the most original, diverse and highly acclaimed television including Casualty, Doctor Who and Pobol y Cwm, all of which are filmed at our purpose built studios in Roath Lock, Cardiff Bay. 

We're creating a talent pool of directors on a freelance / FTC basis who we can contact to work with us at peak times. 

The Producer is responsible to the Executive Producer and Series Producer through a designated management structure and reports to Series Producer on a daily basis.

Mae BBC Studios yn creu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch, gan gynnwys Casualty, Doctor Who a Pobol y Cwm, sy'n cael eu ffilmio yn ein stiwdios pwrpasol ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd. 

Rydyn ni’n creu cronfa dalent o gyfarwyddwyr llawrydd / contract cyfnod penodol y gallwn ni gysylltu nhw i weithio gyda ni yn ystod cyfnodau prysur.

Mae'r Cynhyrchydd yn atebol i'r Cynhyrchydd Gweithredol a Chynhyrchydd y Gyfres, drwy strwythur rheoli dynodedig, ac mae’n adrodd i Gynhyrchydd Cyfres Casualty o ddydd i ddydd.

Role Responsibility

The Producer is accountable for the delivery of episodes on time and within the agreed editorial brief and production budget, whilst contributing to the continued development and implementation of the editorial vision for the production.

The main aim of the Producer is to produce high quality, cost-effective drama within the framework of BBC Editorial Guidelines and Corporate objectives and to encourage, foster and develop creative talent and ability on behalf of BBC Studios Drama Department.

Mae’r Cynhyrchydd yn gyfrifol am gyflwyno penodau’n brydlon ac yn unol â'r briff golygyddol a’r gyllideb cynhyrchu, wrth gyfrannu at y gwaith parhaus o ddatblygu a gweithredu’r weledigaeth olygyddol ar gyfer y cynhyrchiad.

Prif nod y Cynhyrchydd yw cynhyrchu drama gost-effeithiol o safon uchel o fewn fframwaith Canllawiau Golygyddol ac amcanion corfforaethol y BBC, yn ogystal ag annog, meithrin a datblygu gallu a doniau creadigol ar ran Adran Ddrama BBC Studios.

Are you the right candidate?

Our ideal candidate will possess a passion for drama with knowledge of the Production an essential quality.

They will need either drama producing experience or significant drama script editing experience and a wide range of knowledge of television production process, preferably gained within drama.  Also an understanding of the jobs of both the production and resource personnel engaged to complete the production.

Bydd angen cariad at ddrama ar ein hymgeisydd delfrydol a bydd gwybodaeth am y Cynhyrchiad yn nodwedd hanfodol.

Bydd arno angen profiad o gynhyrchu drama neu brofiad helaeth o olygu sgriptiau drama, yn ogystal ag ystod eang o wybodaeth am brosesau cynhyrchu teledu, yn ddelfrydol o fewn drama.  Hefyd, bydd arno angen dealltwriaeth o swyddi personél cynhyrchu ac adnoddau a gyflogwyd i gwblhau'r cynhyrchiad.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

 Proposed Band D (Grade 9)  / Band Arfaethedig D (Gradd 9)

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Contract Type: Freelance / FTC / AttachmentAppointment to the talent pool will not entitle candidates to a permanent contract in the BBC, those will have to be applied for in the normal way, and neither does it guarantee work. However, it may lead to consideration for broader freelance / FTC opportunities.

Contract: N/A

Math o Gontract: Llawrydd / Contract Tymor Penodol / Ymlyniad. Ni fydd cael penodiad ir gronfa dalent yn golygu bod gan ymgeiswyr gontract parhaol yn y BBC (bydd rhaid ymgeisio am y rheini yn y ffordd arferol), ac nid yw'n sicrhau gwaith chwaith. Fodd bynnag, gall arwain at ystyriaethau am gyfleoedd llawrydd / contract tymor penodol ehangach.

Contract: Amherthnasol

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC. 

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.