Careers

Production Apprenticeship Wales Fast Track- Radio Cymru

Cyflwyniad i'r Swydd

Cyflwyniad i’r swydd

Rydych chi’n gwneud cais am leoliad Radio Cymru fel rhan o gynllun Prentisiaeth Cynhyrchu Cymru.

Ar y cynllun hwn byddwch yn astudio am 18 mis – gyda chymhwyster prentisiaeth lefel 3 – a hefyd yn dysgu yn y gwaith.

Cewch gyfle yn Radio Cymru i weithio mewn adran sy’n creu cynnwys aml lwyfan.  Mi ddysgwch sut i baratoi rhaglenni byw a chynnwys wedi ei recordio, gan ddatblygu sgiliau ymchwilio a chynhyrchu.  Bydd hefyd gyfle i  baratoi cynnwys ysgrifenedig a fideo i’n gwasanaethau arlein a chyfryngau cymdeithasol. P’run ai ydych chi’n ymddiddori mewn cerddoriaeth, eitemau nodwedd, newyddiaduraeth, drama neu gomedi, mae’r adran hon yn cynnig arlwy gyfoethog a chyffrous.

Pan fyddwch yn gwneud cais am leoliad Radio Cymru, bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried ar gyfer adrannau eraill fel rhan o gynllun Prentisiaeth Cynhyrchu cyffredinol Cymru. Isod ceir rhestr o’r adrannau eraill sy’n cynnig lleoliadau. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y meysydd hyn, dilynwch y ddolen hon:

  • Dramâu Teledu
  • Adloniant Ffeithiol ar y Teledu a Cherddoriaeth
  • BBC Sport Wales
  • Radio Wales
  • Addysg ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd
  • Y Gerddorfa Genedlaethol Gymreig

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Ai ti yw’r ymgeisydd cywir?

Dydyn ni ddim yn edrych ar gymwysterau – does dim gofyniad mynediad academaidd. Rydyn ni eisiau i chi fod yn frwdfrydig ac yn chwilfrydig am bob math o gynnwys - y teledu, y radio yn ogystal â chynnwys ar-lein – ac yn awyddus i ddysgu’r broses gynhyrchu o’r dechrau i’r diwedd.

Yn eich cais, rydyn ni eisiau gwybod am eich diddordebau personol, eich sgiliau neu hyd yn oed eich profiad gwaith, sydd wedi eich ysbrydoli i gymryd y cam nesaf hwn!

Gwnewch gymaint o waith ymchwil ag sy’n bosibl am ein rolau a’r rhaglenni rydyn ni’n eu gwneud. Mae llawer o adnoddau ar gael i gael gwybod mwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

• Byddwch yn aelod gwych o dîm – ar y cynllun hwn, byddwch yn gweithio ar raglenni go iawn gyda’n timau cynhyrchu, yn dysgu ac yn ennill profiad bob dydd. Wrth i chi weithio mewn amgylchedd proffesiynol, efallai y byddwch yn wynebu rhai heriau ar hyd y ffordd!

• Byddwch yn hyblyg ac yn barod i addasu oherwydd cyflymder y gwaith, y dysgu a’r gofynion cynhyrchu – dydy gweithio yn y BBC ddim bob amser yn swydd o ddydd Llun i ddydd Gwener,  9 tan 5.

Mae'r cynllun hwn wedi'i anelu at bobl sydd heb raddio. Os oes gennych chi radd eisoes, bydden ni’n eich annog i chwilio am swyddi gwag eraill ar gyfer rolau lefel mynediad: https://careerssearch.bbc.co.uk/

Oherwydd ystyriaethau iechyd a diogelwch, ni allwn dderbyn ceisiadau gan unigolion sy’n iau na 18 oed ar ddechrau'r brentisiaeth. Does dim terfyn oedran uchaf.

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

• Cyflog o £14,400 y flwyddyn (pro-rata)

• Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol sy’n cael ei darparu gan ddarparwr hyfforddiant profiadol a sefydledig – Sgil Cymru

• 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Yn ogystal â gwyliau banc, byddwch hefyd yn cael diwrnod ychwanegol o wyliau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

•  Hyfforddiant diwydiant yn cael ei ddarparu gan BBC Academy gan arbenigwyr ac uwch staff cynhyrchu’r BBC, staff cynhyrchu a staff technegol llawrydd.

Y broses ymgeisio

  • Byddwch yn llenwi ffurflen gais sy’n gofyn i chi pam ydych chi eisiau bod ar y cynllun Prentisiaeth Cynhyrchu.
  • Ar ôl y dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei adolygu ac os bydd yn dangos eich bod yn frwd dros ymuno â’r cynllun, byddwch yn cael eich gwahodd i fynd ymlaen i'r cam nesaf. Byddwn yn gofyn i chi ateb nifer o gwestiynau sy’n berthnasol i'r cynllun yn ystod y cam hwn.  Bydd hyn yn ein helpu i ddod i’ch adnabod yn well.
  • Os cewch eich gwahodd i’r cam nesaf, byddwn yn gofyn i chi ddod i Ddiwrnod Asesu.

Mae’r cynllun Prentisiaeth yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Disgrifiad o'r Pecyn

Dyddiad Dechrau: Ionawr 2022

Hyd y Cynllun: Rhaglen 18 mis

Lleoliadau: Caerdydd, Cymru

Rolau arferol ar ôl dilyn y cynllun: Ymchwilydd Iau, Cynorthwyydd Cynnwys ac ati.

 

Ar gyfer y swydd yma mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Am y cwmni

Amrywiaeth

Rydyn ni’n hyrwyddo amrywiaeth ac yn hybu amgylchedd gwaith da i bob aelod o staff presennol a darpar aelodau o staff, gan sicrhau bod ein holl weithwyr yn cael eu trin yn gyfartal. Rydyn ni wedi datblygu partneriaeth â VERCIDA, sef y safle gyrfaoedd mwyaf yn y DU sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth a chynhwysiant. Mae ein holl swyddi gwag wedi’u rhestru ar VERCIDA hefyd. Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag mewn fformat hygyrch.  Os oes gennych chi anabledd, byddwch yn cael dewis mynd drwy ein Extend Hub pan fyddwch yn gwneud cais.

Gwneud cais

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.