Vacancy Search

Search Jobs  

Production Co-ordinator / Cydlynydd Cynhyrchu (Casualty)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios make some of the most original, diverse and highly acclaimed television including Casualty, Doctor Who and Pobol y Cwm.  You will be joining Casualty at our purpose built studios in Roath Lock, Cardiff Bay.

Mae BBC Studios yn creu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch, gan gynnwys Casualty, Doctor Who a Pobol y Cwm.  Byddwch yn ymuno â Casualty yn ein stiwdios pwrpasol ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Role Responsibility

Working to the Line Producer, you will be responsible for providing production, logistical and administrative support to the production team. You will act as the focal point of contact between production team, cast, crew and the production office.  This will include providing support to the Line Producer in securing and managing the arrangements for all the resources needed for the production.

Gan weithio i'r Cynhyrchydd Llinell, byddwch yn gyfrifol am roi cymorth cynhyrchu, cymorth logistaidd a chymorth gweinyddol i'r tîm cynhyrchu. Ynghyd â hyn, byddwch yn gweithio fel y prif bwynt cyswllt rhwng y tîm cynhyrchu, y cast, y criw a'r swyddfa gynhyrchu.  Bydd hyn yn cynnwys rhoi cymorth i'r Cynhyrchydd Llinell wneud a rheoli'r holl drefniadau ar gyfer yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer y cynhyrchiad.

Are you the right candidate?

You will have considerable experience and proven ability within the role, preferably within Drama production. You’ll be able to demonstrate a wide ranging knowledge of television production processes, preferably gained within drama, an understanding of the roles within the programme, and a thorough understanding of the resources required to source and engage personnel. Along with these, you’ll have a thorough understanding and knowledge of BBC systems such as SAP as well as more general office and business software is desirable. You’ll also have proven ability to work to and manage a given budget.

Byddwch yn meddu ar brofiad sylweddol a gallu sicr o fewn y rôl, yn ddelfrydol o fewn maes cynhyrchu Drama. Byddwch yn gallu dangos gwybodaeth eang am brosesau cynhyrchu teledu, a gafwyd ym maes drama yn ddelfrydol, a dealltwriaeth o'r rolau yn y rhaglen, a dealltwriaeth drylwyr o'r adnoddau sydd eu hangen er mwyn canfod ac ymgysylltu â phersonél. Yn ogystal â rhain, mae dealltwriaeth a gwybodaeth gadarn o systemau'r BBC er enghraifft SAP yn ogystal â meddalwedd swyddfa a busnes fwy cyffredinol yn ddymunol. Byddwch hefyd yn meddu ar y gallu i weithio o fewn cyllideb benodol a'i rheoli.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

6 Months Contract / Cytundeb 6 Mis 

Proposed Band B (Grade 5) / Band Arfaethedig B (Gradd 5)

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. At the BBC we are committed to reflecting and representing the diversity of the UK.   

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch  cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC. 

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.