Careers

Production Manager, BBC Studios

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios’ Cardiff base is home to several genres including The Documentary Unit and Factual Entertainment Productions. We make a variety of output from our production offices at Roath Lock Studios in Cardiff Bay. We produce a range of programmes including Crimewatch Live, Bargain Hunt, Weatherman Walking and X-Ray. We are now looking to expand our Production Management Team so we’d love to hear from Production Managers who’d be interested in joining BBC Studios as we look to grow our base. There will be a number of roles on offer across the two departments. You are welcome to select a preference if you so wish.

Role Responsibility

For Docs: We’re looking for a Production Manager to work on Crimewatch Live. In partnership with the Production Exec and Editorial team, the Production Manager is responsible for managing on a day to day basis this live studio series. Being at the heart of the large team, the PM is responsible for ensuring delivery of accurate budgets and production planning in a demanding and fast changing environment. You'll also manage a team of production management staff. 

For Fact Ent: Due to exciting additions to our Fact Ent slate we are expanding our production management team. The PM might work across a portfolio of Fact Ent productions.

The Ideal Candidate

 • You will have a strong track record in working within factual / Fact Ent TV, with a quick turnaround schedule.
 • You will have a positive attitude and be able to build successful relationships, your team, presenters, crews and contributors.
 • You will have exceptional organisational skills, attention to detail and be able to manage tight budgets and big teams.
 • For Crimewatch Live, ideally, you will have experience of working on studio output.
 • You will have experience of working with a range of contributors as well as an understanding of working with confidential data.
 • You will be a confident line manager of PCs, PMAs and Runners

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:  Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Contract / Cytundeb: Fixed Term
Location / Lleoliad: Cardiff
Salary Band / Band Cyflog: D

We are really proud to share that we are a Level 2 Disability Confident Employer and so if you require any reasonable adjustments in order to apply please do contact us on resourcing@bbc.co.uk with ref: BBC/TP/1912794/60528  in the subject.

We’re happy to discuss flexible working.  Please indicate your choice under the flexible working question in the application.  There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to.  Flexible working will be part of the discussion at offer stage. 

 • Excellent career progression – the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
 • Unrivalled training and development opportunities – our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
 • Benefits - We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 25 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

In addition to a competitive/fair salary BBC Studios strives to offer a supportive environment where people are encouraged to develop professionally.  We have unrivalled access to Professional support services and a large production management community to draw knowledge from.  A pro-active team of talent managers and PE’s across the UK work closely to ensure opportunities to develop production management skills across genres and bases is not only available but encouraged.


Rydyn ni’n falch iawn i rannu ein bod ni’n Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2 ac felly os ydych chi angen unrhyw addasiadau rhesymol, er mwyn gallu ymgeisio am swydd, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda trwy resourcing@bbc.co.uk gyda’r cyfeirnod ref: BBC/TP/1912794/60528 yn y testun.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

 • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
 • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
 • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief.  We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise. 

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.