Vacancy Search

Search Jobs  

Pwll Talent - 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Talent Pool - 3rd Assistant Director (Pobol y Cwm)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch. Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Casualty, Doctors, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storau cyfres dydd fel Father Brown a Shakespeare & Hathaway, i enwi ond ychydig!

Rydym yn chwilio am 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol i fod yn rhan on pwll dalent o gyfarwyddwyr cynorthwyol ar gyfer Pobol y Cwm. Bydd ymuno n pwll yn eich galluogi i gael cynnig gwaith pan fydd cyfleoedd yn codi yn ystod cyfnodau prysur yn y busnes.

Ni fydd penodiad ir pwll yn golygu bod ymgeiswyr yn cael cytundeb parhaol yn y BBC, bydd yn rhaid gwneud cais am y rheini yn y ffordd arferol, ac nid ywn gwarantu gwaith ychwaith.

Sylwch fod angen profiad blaenorol o weithio fel 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol arnoch chi er mwyn cael eich rhoi ar y rhestr fer ach cynnwys yn y pwll dalent.

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn adrodd i Delyth Williams, y Cynhyrchydd Llinell

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr a'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyntaf ag Ail, i helpu ar y set neu ar leoliad a chydlynu ffilmio ar gynyrchiadau. Bydd angen i chi sicrhau y ceir adnoddau cynhyrchu sy'n addas at y diben yn unol 'r amserlen a rheoliadau.

Rl y Trydydd Gyfarwyddwr Cynorthwyol yw bod yn bwynt cyswllt o ddydd i ddydd a sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y tm cynhyrchu, artistiaid, a'r tm cyhoeddus a thechnegol yn ystod ymarferion a recordio.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth gadarn am y broses gynhyrchu, canllawiau golygyddol a hawliau a gofynion cyflawni. Yr ymgeisydd llwyddiannus bydd yn helpu i gynllunio'r amserlen ffilmio yn effeithlon a sicrhau y caiff ei rhedeg yn ddi-drafferth.

Mae sgiliau trefnu, rheoli amser ar gallu i gyd-weithio gydag eraill er mwyn datrys problemau yn hanfodol.

Maer gallu i gyfathrebun effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg ar Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae trwydded yrru lawn a dilys yn hanfodol hefyd.

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Cytundeb: PwllTalent

Band: B

Oriau: Cynhyrchu

**Mae hwn yn rhan o gytundeb safonol Cynhyrchiad Stiwdio ac or herwydd maer oriau gweithio yn gallu bod hyd at 55 awr yr wythnos**

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau or sefydliad.
  • Cyfleoedd di-aili hyfforddi a datblygu maer Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy nar hyn rydym yn ei wneud mae sut rydym yn gwneud pethaun bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd an hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn sir eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd an hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un on gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denur ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan or BBC boed hynny i gyfrannu in rhaglenni neu in hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb in cynulleidfaoedd au hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fou hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred. Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithion hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatu hynny.

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.