Vacancy Search

Search Jobs  

Welsh Speaking Resourcing and Talent Advisor / Ymgynghorydd Recriwtio a Thalent Siaradwr Gymraeg

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

The BBC Resourcing and Talent team is embedded in the length and breadth of the BBC, providing the best people for our world class trusted and creative output.  Based in Cardiff, this role is to provide the best and most diverse people to BBC Wales.

The BBC Wales mission is to fire the imagination of a nation, inspiring all of our audiences to discover and make sense of Wales.  BBC Wales champions the best talent and boldest ideas for both national, UK and worldwide audiences. This is all done on a canvas big enough to make a difference, not just to our audiences, but to Wales itself.

BBC Wales  operates from a total of 8 locations across Wales, from North to South with those working outside of Cardiff account for around 13% of our total staff base.  1,000 production and support staff are making the move to the new BBC Wales headquarters in Central Square, Cardiff City Centre, bringing an end to more than 50 years of broadcasting from Llandaff and opening an exciting new era of possibility for BBC Wales.

Central Square is a building designed to be the BBC's most open and accessible, to let the light in, and where the public will be invited into the centre for a range of tours, and community learning activities. As a Resourcing Advisor you will take your place within this to ensure that the people we recruit reflect the diverse voices of Wales and make BBC Wales the beating heart of our creative nation.

Mae tîm Recriwtio a Thalent y BBC yn rhan annatod o’r BBC, gan ddarparu’r bobl orau ar gyfer ein gwasanaeth creadigol, dibynadwy ac o'r radd flaenaf.  Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd a’i phwrpas yw darparu'r bobl orau, a’r mwyaf amrywiol i BBC Cymru Wales.

Cenhadaeth BBC Cymru Wales ydy tanio dychymyg y wlad, gan ysbrydoli’n cynulleidfaoedd i ddarganfod Cymru a gwneud synnwyr ohoni.  Mae BBC Cymru Wales yn hyrwyddo’r talentau gorau a’r syniadau mwyaf beiddgar ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd. Mae hyn yn cael ei wneud ar gynfas sy’n ddigon mawr i wneud gwahaniaeth i’n cynulleidfaoedd yn ogystal ag i Gymru ei hun.

Mae BBC Cymru Wales yn gweithredu o 8 lleoliad ym mhob cwr o Gymru, o’r Gogledd i'r De, ac mae tua 13% o’n holl staff yn gweithio y tu allan i Gaerdydd.  Mae tua 1,000 o staff cymorth a chynhyrchu yn symud i bencadlys newydd BBC Cymru Wales yn y Sgwâr Canolog yng Nghanol Dinas Caerdydd, a fydd yn dod â dros 50 mlynedd o ddarlledu yn Llandaf i ben gan osod y seiliau ar gyfer cyfnod cyffrous, newydd, llawn posibiliadau i BBC Cymru Wales.

Mae adeilad y Sgwâr Canolog wedi cael ei gynllunio i fod y mwyaf agored a hygyrch o blith adeiladau’r BBC, i adael y golau i mewn iddo, ac i fod yn ganolfan y bydd y cyhoedd yn cael eu gwahodd iddi ar gyfer amryw o deithiau, yn ogystal â gweithgareddau dysgu cymunedol. Fel Cynghorydd Recriwtio byddwch chi’n rhan o'r gwaith o sicrhau bod y bobl rydyn ni’n eu recriwtio’n adlewyrchu lleisiau amrywiol Cymru gan wneud BBC Cymru Wales yn galon ein gwlad greadigol.

Cyfrifoldeb y Rôl

As a Resourcing Advisor, you will be responsible for the recruitment of roles across BBC Wales in teams which could vary from business support roles, such as finance, projects and technology, through to broadcast specific professions, radio, journalism roles and orchestral positions amongst many others.  You will also build relationships with the departments you work with, and take the time to understand their needs, challenges and successes.

You will make an impact by bringing your previous administration or co-ordination experience to the teams you work with, and taking the knowledge you have gained on those teams to create positive, transparent recruitment campaigns.  We will also help you learn a range of assessment methods, to ensure the best and most diverse voices join BBC Wales, therefore it is essential you are able to bring your enthusiasm and creativity to this.

Fel Cynghorydd Recriwtio, byddwch yn gyfrifol am recriwtio i swyddi ar draws BBC Cymru Wales mewn timau a allai amrywio o swyddi cefnogi busnes, fel cyllid, prosiectau a thechnoleg, i swyddi penodol yn y maes darlledu, swyddi radio a newyddiaduraeth, swyddi cerddorfaol a llawer mwy.  Byddwch hefyd yn creu cysylltiadau gyda’r adrannau rydych chi’n gweithio gyda nhw, ac yn cymryd amser i ddeall eu hanghenion, eu heriau a’u llwyddiannau.

Byddwch yn cael effaith hefyd drwy ddod â’ch profiad gweinyddol blaenorol a’ch gallu i gydgysylltu i’r timau rydych yn gweithio gyda nhw. Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth sydd gennych yn y timau hynny i greu ymgyrchoedd recriwtio cadarnhaol a thryloyw.  Byddwn hefyd yn eich helpu i ddysgu ystod o ddulliau asesu, i sicrhau bod y lleisiau gorau a mwyaf amrywiol yn ymuno â BBC Cymru Wales. Mae’n hanfodol felly eich bod yn dod â’ch brwdfrydedd a’ch creadigrwydd i’r swydd.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

As the right candidate, you will have experience of in house recruitment or administration/co-ordination in a confidential environment.  You will have worked with customers or stakeholders and will have experience of providing them with good customer service and be able to manage expectations in a busy environment.  You will also have good IT skills, including Microsoft packages, and some experience of other systems and databases.

To support this, you will be collaborative and enthusiastic about recruitment and the positive difference it can make to the experience of candidates, and the success of BBC Wales.  Whilst training and support will be given to develop your recruitment assessment skills, you should have the creativity to think differently about recruitment beyond traditional interviewing.

Above all, a consideration of diversity and inclusion will be at the core of all of your professional practices, and you will maintain and enhance the BBC’s commitment to diversity in all that you do.

Os mai chi yw'r ymgeisydd gorau, bydd gennych brofiad o recriwtio mewnol neu brofiad o waith gweinyddol/cydgysylltu mewn amgylchedd cyfrinachol.  Byddwch wedi gweithio gyda chwsmeriaid neu randdeiliaid a bydd gennych brofiad o ddarparu gwasanaeth da i gwsmeriaid da a'r gallu i reoli disgwyliadau mewn amgylchedd prysur.  Bydd gennych chi sgiliau TG da hefyd, gan gynnwys gwybodaeth o becynnau Microsoft, a pheth profiad o systemau a chronfeydd data eraill.

Er mwyn cefnogi hyn, byddwch yn gydweithredol ac yn frwdfrydig ynglŷn â recriwtio a'r gwahaniaeth cadarnhaol y gall wneud i brofiad ymgeiswyr, a llwyddiant BBC Cymru Wales.  Er bydd hyfforddiant a chefnogaeth yn cael eu rhoi er mwyn i chi ddatblygu eich sgiliau asesu recriwtio, dylech feddu ar greadigrwydd i feddwl yn wahanol ynglŷn â recriwtio yn fwy na dim ond y broses gyfweld draddodiadol.

Yn fwy na dim, bydd ystyriaeth o amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd eich holl ymarferion proffesiynol, a byddwch yn cynnal ac yn gwella ymrwymiad y BBC i amrywiaeth ym mhopeth a wnewch.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

We’re happy to discuss flexible working.  Please indicate your choice under the flexible working question in the application.  There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to.  Flexible working will be part of the discussion at offer stage. 

  • Excellent career progression – the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
  • Unrivalled training and development opportunities – our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
  • Benefits - We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 25 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Permanent / Parhaol

Am y cwmni

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief.  We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise. 

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.