Vacancy Search

Search Jobs  

Rheolwr Cynhyrchu / Production Manager

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae Radio Cymru wedi bod yn darlledu ers 1977, gyda Radio Cymru2 yn lansio yn Ionawr 2018. Rydym yn darlledu dros 20 awr o raglenni bob dydd i dros 100,000 o wrandawyr ar draws Cymru a’r byd. Mae Radio Cymru yn gwasanaethu siaradwyr Cymraeg o bob oedran a diddordeb drwy ddarparu rhaglenni cerddoriaeth, rhaglenni dogfen, rhaglenni trafod materion cyfoes a gwleidyddiaeth, crefydd, y celfyddydau a llawer mwy - heb sôn am gynnig gwasanaeth newyddion a chwaraeon llawn. Rydym hefyd yn bresenoldeb rheolaidd mewn digwyddiadau o bob math fel Eisteddfod yr Urdd, Tafwyl, Y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Cerddoriaeth ac adloniant yw pwyslais Radio Cymru2 sy’n darparu Sioe Frecwast 7 diwrnod yr wythnos.

Cyfrifoldeb y Rôl

Mae’r Rheolwr yn rheoli o ddydd i ddydd, mewn partneriaeth gyda chydweithwyr golygyddol, un neu fwy o gynyrchiadau a/neu bortffolio o gynnwys. Bydd yn sicrhau bod cyllidebau a gwaith cynhyrchu’n cael eu cynllunio’n gywir mewn amgylchedd anodd sy’n newid yn gyson. Bydd y Rheolwr Cynhyrchu hefyd yn rheoli ac yn datblygu tîm o staff rheoli cynyrchiadau.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda phrofiad amlwg o reoli gwaith timau cynhyrchu gan gynnwys cynorthwyo ffurfio rotas gwaith, rheoli perfformiad, trefnu gwyliau, a chyflenwi byr rybudd.  Profiad o gyflawni amrywiaeth o dasgau cynhyrchiad a hynny ar amser ac o fewn cyllideb gan gydlynu anghenion y cynyrchiadau yn effeithiol.

Hefyd y gallu i gynorthwyo timau cynhyrchu a rheolwyr i drefnu a rheoli cynyrchiadau mawr a bach, a’r gallu i gydlynu a threfnu digwyddiadau a darlleniadau ar ran yr adran.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Cytundeb Parhaol

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.